ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ Επεξ?γηση ορολογι?ν ηλεκτροκ?νηση?

Οι ?ροι τη? ηλεκτροκ?νηση?, που ?χουν συγκεντρωθε? τον τελευτα?ο καιρ? στο λεξιλ?γι? μα? ε?ναι πια πολλο?. Η AUTO BILD εξηγε? του? πιο σημαντικο?? απ? αυτο?? σχετικ? με τα ηλεκτροκ?νητα μοντ?λα, την τεχνολογ?α τη? φ?ρτιση? του? και τα κ?νητρα αγορ??, που παρ?χονται απ? το κρ?το?.

ΤΕΧΝΙΚΟ ?τσι θα ελ?γξετε τη κατ?σταση του συμπλ?κτη

Π?? θα καταλ?βει? οτι ο συμπλ?κτη? σου θ?λει επισκευ?; Ποιο ε?ναι το κ?στο? αλλ? και πω? θα τον προστατε?σει? για να μην πληρ?νει? συν?χεια.

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Π?σο ?καλ?? ε?ναι το φρεν?ρισμα σου?

Με 1 δευτερ?λεπτο αντ?δραση? του οδηγο? και ταχ?τητα 250χλμ./?ρα, χρει?ζεσαι 700! μ?τρα για να φρεν?ρει?! Δε? πω? θα υπολογ?ζει? απλ? και γρ?γορα την απ?σταση φρεναρ?σματο? σου για ?λε? τι? ταχ?τητε?!.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Δε?τε: Επισκευ? ζ?ντα? β?μα-β?μα

Πρ?κειται για το πιο εκτεθειμ?νο τμ?μα του αυτοκιν?του. Α? δο?με π?? φροντ?ζουν και επισκευ?ζουν τι? φθαρμ?νε? ζ?ντε? οι ειδικο?.

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频