ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Π?σο ?καλ?? ε?ναι το φρεν?ρισμα σου?

Με 1 δευτερ?λεπτο αντ?δραση? του οδηγο? και ταχ?τητα 250χλμ./?ρα, χρει?ζεσαι 700! μ?τρα για να φρεν?ρει?! Δε? πω? θα υπολογ?ζει? απλ? και γρ?γορα την απ?σταση φρεναρ?σματο? σου για ?λε? τι? ταχ?τητε?!.

ΤΕΧΝΙΚΟ ?τσι θα ελ?γξετε τη κατ?σταση του συμπλ?κτη

Π?? θα καταλ?βει? οτι ο συμπλ?κτη? σου θ?λει επισκευ?; Ποιο ε?ναι το κ?στο? αλλ? και πω? θα τον προστατε?σει? για να μην πληρ?νει? συν?χεια.

ΤΕΧΝΙΚΟ Τι κ?νει ο Στροφαλοφ?ρο? ?ξονα??

Οι βλ?βε? στο στροφαλοφ?ρο στα σ?γχρονα αυτοκ?νητα δεν ε?ναι συχν??, ωστ?σο δεν αποκλε?ονται καθ?λου. Αξ?ζει η επισκευ? του?; Π?σο θα σου κοστ?σει η βλ?βη του; Η AUTO BILD απαντ? στι? πιο σημαντικ?? ερωτ?σει?.

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频