Γιατ? οι diesel κινητ?ρε? αποδ?δουν καλ?τερα απ? τη? βενζ?νη??

Διαβ?στηκε απ? 11811 αναγν?στε? - 5/12/2019

?χουν ακουστε? πολλ? για του? κινητ?ρε? diesel τα τελευτα?α χρ?νια, και δεν ε?ναι λ?γοι αυτο? που του? κατηγορο?ν ευθ?ω?. Αυτ? που λ?γοι αναφ?ρουν ?μω?, ε?ναι το π?σο πιο αποδοτικο? ε?ναι απ? του? κινητ?ρε? βενζ?νη?. Εσ? ξ?ρει? γιατ??

 
 
Η δαιμονοπο?ηση των diesel κινητ?ρων λ?γο των ρ?πων, ακ?μα δεν ?χει κοπ?σει, αφο? οι ρ?ποι ε?ναι ?να φλ?γον θ?μα που θα πρ?πει να λυθε? και ?μεσα, γιατ? τα πρ?στιμα στι? βιομηχαν?ε? θα ε?ναι τερ?στια. Ο π?λεμο? β?βαια ?ταν τ?σο ?ντονο?, σε βαθμ? που ?κουγε? diesel και π?στευε? πω? ε?ναι καμιν?δα πυρηνικο? εργοστασ?ου.

Αυτ? που σχεδ?ν ?λοι υποκρ?πτουν, με ?ποιο τρ?πο μπορο?ν, ε?ναι το π?σο πιο αποδοτικ?? ε?ναι ?να? κινητ?ρα? diesel σε σ?γκριση με ?ναν βενζ?νη?. Ναι ε?ναι πραγματικ?τητα, ο κινητ?ρα? πετρελα?ου ε?ναι πιο αποδοτικ?? σε σ?γκριση με ?ναν κινητ?ρα βενζ?νη?.

Αρχικ? η σχ?ση συμπ?εση? ε?ναι διαφορετικ?. Στου? κινητ?ρε? βενζ?νη? χρειαζ?μαστε τα μπουζ? για την αν?φλεξη του καυσ?μου, εν? οι κινητ?ρε? πετρελα?ου δεν τα ?χουν αν?γκη. Επομ?νω? ο πετρελαιοκινητ?ρα? συμπι?ζει τον ωφ?λιμο χ?ρο που καταλαμβ?νουν τα μπουζ? στου? κινητ?ρε? βενζ?νη?.

Η ταχ?τητα συμπ?εση? ε?ναι ?να? δε?τερο? λ?γο? που οι κινητ?ρε? πετρελα?ου ε?ναι πιο αποδοτικο?. Στον diesel κινητ?ρα το εμβολο, θα επιστρ?ψει με μεγαλ?τερη δ?ναμη απ? την συνολικ? διαδρομ? του, σε αντ?θεση με τον βενζινοκινητ?ρα, ?που το εμβολο θα αρχ?σει να κατεβα?νει μ?λι? γ?νει η αν?φλεξη καυσ?μου, λ?γο τη? μικρ?τερη? διαδρομ??.

Η μεγαλ?τερη διαδρομ? βοηθ? κατ? πολ? και στην εξ?σωση τη? ροπ??. Η ροπ? ισο?ται με την εξ?σωση τη? ορμ?? επ? την απ?σταση. Επομ?νω? η μεγαλ?τερη διαδρομ?, θα επιφ?ρει και μεγαλ?τερη ορμ?, ?ρα και ροπ?.

Παρ?λληλα, το πετρ?λαιο ω? κα?σιμο ?χει μεγαλ?τερε? αντοχ?? στι? υψηλ?? θερμοκρασ?ε?, με πολ? ευνο?κ? αποτελ?σματα στου? χ?ρτε? προπορε?α? και αν?φλεξη?, εν? δεν πρ?πει να ξεχν?με τον βαθμ? ενεργειακ?? απ?δοση?, ?που στον diesel κινητ?ρα, ε?ναι κατ? 20% πιο αποδοτικ??.
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频