Καινο?ργια ανταλλακτικ? αυτοκιν?των

Διαβ?στηκε απ? 2093 αναγν?στε? - 20/4/2015

Τα ανταλλακτικ? των ανεξ?ρτητων κατασκευαστ?ν προσφ?ρουν στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? ποι?τητα αν?λογη των εργοστασιακ?ν, αλλ? αρκετ? πιο χαμηλ? τιμη. Και αυτ? αφορ? ε?τε στα αναλ?σιμα, ε?τε στα ανταλλακτικ? επισκευ?ν.

 
 
Φθην?τερα και με εγγ?ηση

Ειδικ? στη συγκεκριμ?νη χρονικ? και οικονομικ? συγκυρ?α, ο περιορισμ?? του κ?στου? χρ?ση? και συντ?ρηση? του αυτοκιν?του, αποτελε? το ζητο?μενο για πολλο?? οδηγο??. Ειδικ? ?ταν το ?χημα ε?ναι εκτ?? εγγ?ηση? κατασκευαστ?, η επιλογ? ανταλλακτικ?ν απ? το ελε?θερο εμπ?ριο, γ?νεται ιδια?τερα ελκυστικ?. 
Για αυτ? την κατηγορ?α αυτοκιν?των, η μεγαλ?τερη βαρ?τητα δ?νεται στον περιορισμ? των εξ?δων συντ?ρηση? ? επισκευ?? βλαβ?ν. Για ?λε? αυτ?? τι? περιπτ?σει? (δηλαδ? για παλαι? οχ?ματα που βρ?σκονται εκτ?? εγγ?ηση?), η επιλογ? ανταλλακτικ?ν απ? το ελε?θερο εμπ?ριο αποτελε? μια αρκετ? συμφ?ρουσα πρακτικ?. Που μπορο?με ?μω? να βρο?με ανταλλακτικ? που, εκτ?? απ? χαμηλ? κ?στο?, θα μα? εξασφαλ?σουν και την απαρα?τητη αξιοπιστ?α; Σε αυτ? τα ερωτ?ματα προσπαθο?με να απαντ?σουμε παρακ?τω

Τι ισχ?ει με τι? εγγυ?σει?;

Υπ?ρχει η α?σθηση πω? τα ανταλλακτικ? εφ?μιλλη? ποι?τητα? (ιμιτασι?ν) δεν συνοδε?ονται απ? εγγ?ηση και ?τι τοποθετ?ντα? τα χ?νεται η εργοστασιακ? εγγ?ηση του αυτοκ?νητου. Ωστ?σο, αυτ? δεν ισχ?ει, αφο? και τα ανταλλακτικ? εφ?μιλλη? ποι?τητα? συνοδε?ονται απ? εγγ?ηση 2 ετ?ν. Στην περ?πτωση που τα χρησιμοποι?σετε θα πρ?πει να πληρο?ν απ?λυτα τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?. Σε αντ?θετη περ?πτωση χ?νεται η εγγ?ηση του αυτοκιν?του.

Γν?σια ? ιμιτασι?ν;

 Το ελε?θερο εμπ?ριο ανταλλακτικ?ν σα? δ?νει τη δυνατ?τητα επιλογ?? γν?σιων ανταλλακτικ?ν ? εφ?μιλλη? ποι?τητα? (τα γνωστ? σε ?λου? μα? ιμιτασι?ν). 
Ειδικ? για την τελευτα?α, ?που το χαμηλ?τερο κ?στο? του? αποτελε? ?ναν αρκετ? δελεαστικ? παρ?γοντα, θα πρ?πει να δε?χνουμε ιδια?τερη προσοχ? ?στε να καλ?πτουν τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?. Και αυτ? γιατ?, στην αγορ? κυκλοφορο?ν και ανταλλακτικ? αμφιβ?λου ποι?τητα? και προ?λευση? που ε?ναι πιθαν? να δημιουργ?σουν προβλ?ματα στην ε?ρυθμη λειτουργ?α του αυτοκιν?του μα?. Τ?λο?, σε καμ?α περ?πτωση δεν θα πρ?πει να συγχ?ουμε τα ανταλλακτικ? φανοποιε?α?, με εκε?να που απαρτ?ζουν τα μηχανικ? μ?ρη του αυτοκιν?του μα?, καθ?? στην πρ?τη περ?πτωση, δεν επηρε?ζεται η αξιοπιστ?α του αυτοκιν?του μα?. 

Κατηγορ?ε? ανταλλακτικ?ν

Τα ανταλλακτικ?, χωρ?ζονται σε π?ντε βασικ?? κατηγορ?ε?:
1 Τα γν?σια ανταλλακτικ?
Πρ?κειται για ανταλλακτικ? αυτοκιν?των που κατασκευ?ζονται απ? κορυφα?ου? κατασκευαστ?? με του? οπο?ου? οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε? ?χουν συμβ?λαια. Τα ανταλλακτικ? αυτοκιν?των αυτ? πωλο?νται σε συσκευασ?ε? που φ?ρουν το εμπορικ? σ?μα τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? και αποκαλο?νται γν?σια ανταλλακτικ? αυτοκιν?των.
2 Ανταλλακτικ? αυτοκιν?των OEM
Πρ?κειται για τα ?δια ανταλλακτικ? αυτοκιν?των με τα γν?σια, τα οπο?α προ?ρχονται απ? του? ?διου? κατασκευαστ?? ανταλλακτικ?ν που προμηθε?ουν με ανταλλακτικ? αυτοκιν?των πρ?τη? τοποθ?τηση? (Original Equipment Manufacturers) τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε?. Η ουσιαστικ? διαφορ? ε?ναι αυτ? πωλο?νται στι? συσκευασ?ε? του κατασκευαστ? του? και ?χι σε συσκευασ?ε? που φ?ρουν το εμπορικ? σ?μα τη? κ?θε αυτοκινητοβιομηχαν?α?.
3 Aftermarket ανταλλακτικ?
Πρ?κειται για ανταλλακτικ? αυτοκιν?των επ?νυμων και ποιοτικ?ν κατασκευαστ?ν οι οπο?οι ?μω? δεν διατηρο?ν συμβ?λαια προμ?θεια? ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των με τι? αυτοκινητοβιομηχαν?ε?. Τα ανταλλακτικ? αυτ? δεν ?χουν τ?ποτα να ζηλ?ψουν απ? τα γν?σια και τα OEM, εν? συν?θω? ε?ναι πιο φθην?. Θα πρ?πει ?μω? εφ?σον τα επιλ?ξετε, να τσεκ?ρετε ?τι πληρο?ν τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ?. 
4 Ανταλλακτικ? ανακατασκευ?? (rebuild ? remanufactured)
Πρ?κειται για προηγουμ?νω? χρησιμοποιημ?να ανταλλακτικ? αυτοκιν?των τα οπο?α ?χουν υποστε? ανακατασκευ? και λειτουργο?ν σαν να ε?ναι καινο?ρια ανταλλακτικ? αυτοκιν?των. Πρ?πει να αναφ?ρεται ρητ? στην συσκευασ?α του?, συνοδε?ονται απ? εγγ?ηση, εν? σημει?στε πω? τα χρησιμοποιο?ν και τα εξουσιοδοτημ?να συνεργε?α.
5 Μεταχειρισμ?να ανταλλακτικ?
Πρ?κειται για αυτ? ακριβ?? που λ?ει η λ?ξη. Ε?ναι τα πιο οικονομικ? ανταλλακτικ? και η επιλογ? του? εξαρτ?ται απ? πολλο?? παρ?γοντε?.

Απ? πο? να τα αγορ?σω;

Τα ανταλλακτικ? του αυτοκιν?του σα?, καλ? θα ε?ναι να τα επιλ?ξετε απ? κ?ποιο σημε?ο π?ληση? ανταλλακτικ?ν που αν?κει στον Σ?νδεσμο Εισαγωγ?ων Εμπ?ρων Ανταλλακτικ?ν Αυτοκιν?των (ΣΕΕΑΑ). ?πω? τον?ζεται απ? του? υπε?θυνου? του Συνδ?σμου, το συγκεκριμ?νο δ?κτυο διαθ?τει ανταλλακτικ? γν?σια ? εφ?μιλλη? ποι?τητα? που καλ?πτουν, σε κ?θε περ?πτωση, τι? προδιαγραφ?? του κ?θε κατασκευαστ?. Πρ?πει ακ?μα να γνωρ?ζετε ?τι, τα ανταλλακτικ? που ενδεχομ?νω? να προμηθευτε?τε απ? το δ?κτυο του ΣΕΕΑΑ, συνοδε?ονται απ? την απαρα?τητη εγγ?ηση καλ?? λειτουργ?α?, κ?τι το οπο?ο σα? εξασφαλ?ζει την ?μεση αντικατ?στασ? του? σε περ?πτωση δυσλειτουργ?α?. Στην ιστοσελ?δα του Συνδ?σμου Εισαγωγ?ων Εμπ?ρων Ανταλλακτικ?ν Αυτοκιν?των (www.seeaa.gr), μπορε?τε να βρε?τε τα καταστ?ματα ανταλλακτικ?ν κοντ? στην περιοχ? διαμον?? σα? και να επιλ?ξετε αν?λογα με τη μ?ρκα αυτοκιν?του που διαθ?τετε ? το εξ?ρτημα που χρει?ζεστε.Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频