Ο πρωταγωνιστ?? στα SUV, με test drive bonus, και 8ετ? εγγ?ηση

Διαβ?στηκε απ? 37183 αναγν?στε? - 14/10/2020

Η τρ?τη γενι? Kuga με ν?α σπορ σχεδ?αση, πρωτοποριακ? τεχνολογ?α σε επ?πεδο εξοπλισμο? και πλο?σια γκ?μα κινητ?ρων, φορ?ει το στ?μμα τη? κατηγορ?α? στα μικρομεσα?α crossover. Η υπηρεσ?α test drive bonus και το προνομιακ? πακ?το χρηματοδ?τηση? με 1% επιτ?κιο, σε συνδυασμ? με την 8ετ? εγγ?ηση, κ?νουν την απ?κτηση του πιο ελκυστικ? απ? ποτ?

 
 

Ford : Ν?ο Puma, με 1,99% επιτ?κιο, 8 χρ?νια εργοστασιακ? εγγ?ηση και δωρε?ν εξοπλισμ??. Advertisement

Με την κατηγορ?α των SUV να αποκτ? ολο?να και μεγαλ?τερη δημοφιλ?α, το Kuga αναδεικν?εται ω? τα σημαντικ?τερα μοντ?λα τη? φ?ρμα? σε παγκ?σμιο επ?πεδο. Το ν?ο Kuga στην τρ?τη του γενι? ε?ναι πιο ?ριμο απ? ποτ? και κουβαλ?ει ?,τι πιο πρωτοποριακ? σε τεχνικ? επ?πεδο. Το ?διο και στο θ?μα τη? σχεδ?αση?, το ν?ο μοντ?λο ε?ναι ριζικ? αλλαγμ?νο, χρησιμοποιε? τη ν?α σχεδιαστικ? γλ?σσα τη? φ?ρμα? και αναμειγν?ει περ?τεχνα την κομψ?τητα με σπορ στοιχε?α δυναμισμο?.
?


Το ν?ο Kuga πετυχα?νει ?ριστα σε πρακτικ?τητα και ευρυχωρ?α καμπ?να?. Βασ?ζεται π?νω στην C2 πλατφ?ρμα τη??Ford και σε σχ?ση με τον προκ?τοχο του ?χει μεγαλ?σει περ?που κατ? ενν?α εκατοστ? σε μ?κο? και περ?που 5 εκατοστ? σε φ?ρδο?. Παρ?λληλα, το μεταξ?νιο π?ρε δ?ο π?νου? (2,71 μ. πλ?ον) και τα μετατρ?χια αυξ?θηκαν με το μπροστιν? να ε?ναι 1.597 και το π?σω στα 1.588 χλστ. Η ν?α πλατφ?ρμα καθιστ? το Kuga κατ? 10% πιο στιβαρ?, αλλ? και μ?χρι 80 κιλ? ελαφρ?τερο σε σχ?ση με πριν. Οι μεγαλ?τερε? διαστ?σει? αποτυπ?νονται και στο εσωτερικ?, οπο? οι χ?ροι ε?ναι πολ? βελτιωμ?νοι τ?σο για του? επιβ?τε? ?σο και για τι? αποσκευ??. Μ?χρι και συρ?μενο π?σω κ?θισμα διαθ?τει πλ?ον, εν? προσφ?ρει δυνατ?τητα για hands-free ?νοιγμα τη? ηλεκτρικ?? π?ρτα?. Υπ?ρχουν παντο?, φανερ?? και κρυφ??, μικρ?? και μεγ?λε?, θ?κε? για μικροαντικε?μενα, που αποτελο?ν το κερασ?κι στην το?ρτα πρακτικ?τητα? του ν?ου?Ford Kuga.
?
?

Tags: FORD , FORD KUGA

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频