Οι ?νεργειε? τη? Automotivo για ασφαλ? οδ?γηση

Το μ?νυμα τη? Automotivo για ασφαλ? οδ?γηση

Διαβ?στηκε απ? 2185 αναγν?στε? - 10/4/2017

Το μεγ?λο θ?μα τη? πρ?ληψη? των τροχα?ων δυστυχημ?των και των βαρ?τατων συνεπει?ν του? στοχε?ει να αναδε?ξει, ο ?μιλο? Automotivo, υλοποι?ντα? για τι? ημ?ρε? του Π?σχα την πρωτοβουλ?α ?Οδ?γησε προσεκτικ?!?

 
 
?Οδ?γησε προσεκτικ?!? το μ?νυμα τη? Automotivo για την πρ?ληψη τροχα?ων ατυχημ?των
Το μεγ?λο θ?μα τη? πρ?ληψη? των τροχα?ων δυστυχημ?των και των βαρ?τατων συνεπει?ν του? στοχε?ει να αναδε?ξει, ο ?μιλο? Automotivo, υλοποι?ντα? για τι? ημ?ρε? του Π?σχα την πρωτοβουλ?α ?Οδ?γησε προσεκτικ?!?, καθ?? και δωρε?ν τεχνικο?? ελ?γχου? σε αυτοκ?νητα Peugeot και Chevrolet.

Η πρωτοβουλ?α τη? Automotivo ?Οδ?γησε προσεκτικ?!? αφορ? στην ευαισθητοπο?ηση τη? κοινων?α? για τη βελτ?ωση τη? κυκλοφοριακ?? συμπεριφορ?? και θα πραγματοποιηθε? μ?σω των social media. Αναρτ?σει? που ε?ναι σχετικ?? με την ασφαλ? οδ?γηση και την προστασ?α τη? ανθρ?πινη? ζω??, θα πραγματοποιηθο?ν απ? τι? σελ?δε? των social media του ομ?λου, εστι?ζοντα? στην υπενθ?μιση του κοινο?, ?τι τ?ποτα δεν ε?ναι πιο σημαντικ? απ? την ανθρ?πινη ζω?.

Επ?ση?, στο ?διο πλα?σιο τη? πρ?ληψη? των τροχα?ων ατυχημ?των, η Automotivo προσφ?ρει κατ? τη δι?ρκεια του Απριλ?ου, σε ?λου? του? κατ?χου? αυτοκιν?των Peugeot και Chevrolet, δωρε?ν τεχνικ? ?λεγχο των οχημ?των του?, με σκοπ? τον εντοπισμ? πιθαν?ν αποκλ?σεων στη λειτουργ?α του αυτοκιν?του του?, καθ?? και των εξωτερικ?ν σημε?ων (φ?τα, φλα?, υαλοκαθαριστ?ρε?, ελαστικ?).

Να σημειωθε? ?τι σ?μφωνα με την Ελληνικ? Στατιστικ? Αρχ?- μ?νο τον Ιανου?ριου 2017-? ε?χαμε 54 νεκρο?? απ? τροχα?α δυστυχ?ματα και 44 βαρι? τραυματισμ?νου?.

Ο πρ?εδρο? του ομ?λου Automotivo κο? Θωμ?? Τρομπο?κη? αναφερ?μενο? στην εκστρατε?α ευαισθητοπο?ηση? ?Οδ?γησε Προσεκτικ??, υπογρ?μμισε ?τι ?ο ?μιλο? Automotivo με α?σθημα ευθ?νη? απ?ναντι σε κ?θε οδηγ?, καθ?? και στο ευρ?τερο κοινωνικ? σ?νολο, θ?τει στον πυρ?να τη? φιλοσοφ?α? του την ασφαλ? οδ?γηση. Α? σταματ?σουμε εδ? αυτ? τη μ?στιγα. Η οδ?γηση δεν ε?ναι ο?τε μαγκι?, ο?τε επιβολ? του ταχ?τερου. Ε?ναι πολιτισμ??, αυτο?λεγχο? και σεβασμ?? στη ζω? μα? και στη ζω? του συνανθρ?που μα??.

Βασικο? καν?νε? ασφαλο?? οδ?γηση? απ? την Automotivo
•??????????? Βεβαιων?μαστε ?τι το αυτοκ?νητ? μα? ε?ναι κατ?λληλο για να ταξιδ?ψουμε.
•??????????? Δεν ξεχν?με ποτ? τη ζ?νη ασφαλε?α? για εμ?? και του? συνεπιβ?τε? μα?.
•??????????? Προστατε?ουμε τα παιδι? στα ειδικ? παιδικ? καθ?σματα και ενεργοποιο?με τι? παιδικ?? ασφ?λειε? στι? π?σω π?ρτε? του αυτοκιν?του.
•??????????? Ασφαλ?ζουμε τα π?σω ηλεκτρικ? παρ?θυρα του αυτοκιν?του ?ταν ?χουμε παιδι?.
•??????????? Αποφε?γουμε να τοποθετο?με βαρι? η αιχμηρ? αντικε?μενα στο π?σω μ?ρο? του αυτοκιν?του (εταζι?ρα).
•??????????? Χρησιμοποιο?με το κινητ? τηλ?φωνο μ?νο ?ταν ?χουμε σταματ?σει δεξι? του δρ?μου.
•??????????? Δεν π?νουμε αλκο?λ πριν οδηγ?σουμε.
•??????????? Οδηγο?με ?ρεμοι και παραχωρο?με προτεραι?τητα.
•??????????? Συμμορφων?μαστε με τα ?ρια ταχ?τητα?.
•??????????? Κρατ?με τι? αποστ?σει? απ? τα προπορευ?μενα οχ?ματα.
•??????????? Δ?νουμε την ?δια προσοχ? σε ?λε? τι? διαδρομ?? ανεξαρτ?του απ?σταση?.
•??????????? Σεβ?μαστε πεζο?? και ποδηλ?τε?. Ο δρ?μο? δεν μα? αν?κει.
•??????????? Κ?νουμε συχν?? στ?σει? για να ξεκουραστο?με και δεν οδηγο?με εξαντλημ?νοι.
•??????????? Θυμ?μαστε να ελ?γχουμε τακτικ? τα υγρ? φρ?νων, τον κινητ?ρα, τα φ?τα, τα φλα? προειδοπο?ηση?, αλλ? και την κατ?σταση των ελαστικ?ν μα?.

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频