Το?ρμπο ? Κομπρ?σορα?? [video]

Διαβ?στηκε απ? 11724 αναγν?στε? - 3/7/2020

?να εντυπωσιακ? video animation απεικον?ζει τον τρ?πο λειτουργ?α? του turbo και του κομπρ?σορα. Δε?τε τι? διαφορ?? του? και πε?τε τι προτιμ?τε.

 
 
Ε?ναι γνωστ? πλ?ον ?τι οι ατμοσφαιρικο? κινητ?ρε? ?πεθα?νουν? και η στροφ? στη χρ?ση συστημ?των υπερπλ?ρωση? ε?ναι μαζικ?. Πλ?ον, οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε? σχεδι?ζουν κινητ?ρε? που εξοπλ?ζονται με υπερσυμπιεστ?? καυσαερ?ων (turbo) και μηχανικο?? υπερσυμπιεστ?? (supercharger) προκειμ?νου να αυξ?σουν την ιπποδ?ναμη. Πω? λειτουργο?ν ?μω? τα συγκεκριμ?να συστ?ματα και ποιε? ε?ναι οι διαφορ?? του??

Την πιο εντυπωσιακ? απ?ντηση ?ρχεται να μα? τη δ?σει ?να video animation που δημιο?ργησε η εταιρε?α εμπορ?α? ελαστικ?ν, Tyroola, το οπο?ο δε?χνει με τον πιο ξεκ?θαρο τρ?πο τη λειτουργ?α του turbo και του κομπρ?σορα.?Ανο?γοντα? στην οθ?νη σα? το συγκεκριμ?νο animation, θα ?χετε τη δυνατ?τητα κ?νοντα? scrolldown να δε?τε δ?ο διαφορετικο?? κινητ?ρε?, ο πρ?το? με την τεχνολογ?α supercharger και ο δε?τερο? με turbo.?

Π?ρα απ? την ?ψογη απεικ?νιση τη? λειτουργ?α? των δ?ο μεθ?δων υπερσυμπ?εση?, μπορε?τε να περιστρ?ψετε του? κινητ?ρε?, αλλ? και το κ?θε εξ?ρτημα ξεχωριστ?, για να κατανο?σετε ακ?μα καλ?τερα τον τρ?πο λειτουργ?α? του?. Κ?τω απ? κ?θε κινητ?ρα υπ?ρχουν τα πιο δημοφιλ? ε?δη turbo και κομπρ?σορα για τα οπο?α θα μ?θετε περισσ?τερε? ενδιαφ?ρουσε? λεπτομ?ρειε?.
Μια εξαιρετικ? δουλει? που θα σε συναρπ?σει!
?

Tags: TUNING

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频