4 σημ?δια πω? ?ρχισε να ?κα?γεται?

Διαβ?στηκε απ? 9865 αναγν?στε? - 12/6/2019

Ξ?ρει? με ποιου? τρ?που? το αμ?ξι σο? λ?ει ?τι υπερθερμα?νεται; Δε? του? ?να προ? ?να.

 
 
Ο κινητ?ρα? του αυτοκιν?του αποτελε?ται απ? πολλ? περιστρεφ?μενα μ?ρη και εξαρτ?ματα. Μερικ? εξ αυτ?ν τρ?βονται μεταξ? του? δημιουργ?ντα? θερμ?τητα αναγκα?α για τη διαδικασ?α.? Την ευθ?νη για την αποτροπ? ζημι?ν στον κινητ?ρα απ? τι? υψηλ?? θερμοκρασ?ε? ?χει? σ?στημα ψ?ξη? του κινητ?ρα. Αν αυτ? δεν λειτουργε? τ?τε τα εξαρτ?ματα του κινητ?ρα δεν θα μπορο?σαν να κρυ?σουν και η υπερθ?ρμανση του οχ?ματο? θα ?ταν δεδομ?νη. Οι υψηλ?? θερμοκρασ?ε? ενδ?χεται να προκαλ?σουν ζημι? ? φθορ? πολλ?ν εξαρτημ?των του κινητ?ρα επηρε?ζοντα? παρ?λληλα την παραγωγ? εν?ργεια? του οχ?ματο?.
?
Π?? θα καταλ?βετε ?μω? ?τι το αμ?ξι σα? κινδυνε?ει απ? υπερθ?ρμανση;


?
Απ? τη μπ?ρα θερμοκρασ?α?
Αν το αυτοκ?νητ? σα? δεν ?χει ψηφιακ?? ενδε?ξει? τ?τε θα δε?τε τον δε?κτη τη? θερμοκρασ?α? να ξεφε?γει απ? τη μ?ση και να ανεβα?νει προ? τα π?νω πλησι?ζοντα? το H. Αυτ? ε?ναι το πιο προφαν?? μ?νυμα του αυτοκιν?του σα? που θα σα? ενημερ?σει ?τι κ?τι δεν π?ει καλ?. Στα σ?γχρονα αυτοκ?νητα ε?ναι πολ? πιθαν? να δε?τε το μετρητ? θερμοκρασ?α? να φτ?νει στο κ?κκινο.
?
Διαρρο? ψυκτικο? υγρο?
Αν παρατηρ?σετε ?τι το αμ?ξι σα? ?χ?νει? νερ? εν? οδηγε?ται ε?ναι πολ? πιθαν? να πρ?κειται για διαρρο? ψυκτικο? υγρο?. Πρ?κειται για μ?α απ? τι? κυρι?τερε? αιτ?ε? που προκαλο?ν υπερθ?ρμανση του κινητ?ρα. Αν στο αυτοκ?νητ? σα? δεν υπ?ρχει αρκετ? ψυκτικ? υγρ? για να κρυ?σει τον κινητ?ρα τ?τε η υπερβολικ? θερμ?τητα ενδ?χεται ακ?μα και να λι?ξει εξαρτ?ματα του κινητ?ρα.
?


Πτ?ση απ?δοση? κινητ?ρα
Η υπερθ?ρμανση του κινητ?ρα θα επηρε?σει την ικαν?τητα περιστροφ?? του στροφαλοφ?ρου. Μ?λι? αυτ? συμβε? ο κινητ?ρα? χ?νει αρκετ? απ? την ισχ? του καθ?? δεν θα ε?ναι σε θ?ση να παρ?ξει επαρκ? ποσ?τητα ισχ?ο? για να επιταχ?νει. Σε τ?τοιο ενδεχ?μενο θα παρατηρ?σετε πω? το ?χημ? σα? θα χρειαστε? περισσ?τερο χρ?νο απ? τον συνηθισμ?νο για να επιταχ?νει ? απλ? δεν θα μπορ?σει να το κ?νει.
?
Η προφαν?? περ?πτωση του ατμο?
Η πιο ορατ? περ?πτωση υπερθ?ρμανση? δεν ε?ναι ?λλοι απ? τον ατμ? που θα βγα?νει απ? το καπ? του οχ?ματο?. ?ταν το ψυκτικ? υγρ? στο ψυγε?ο βρ?ζει αρχ?ζει να εξατμ?ζεται και εκπ?μπει ατμ?. Να ε?στε σ?γουροι πω? σε ?να τ?τοιο ενδεχ?μενο καλ? θα ε?ναι να σταματ?σετε το ?χημ? σα? καθ?? δεν θα σα? για να αποφευχθε? το ενδεχ?μενο πρ?κληση? σημαντικ?τερη? ζημι?? στο ?χημα.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频