Αγγελ?δη? κ Σ?α: Ο παρ?δεισο? των αξεσου?ρ!

Διαβ?στηκε απ? 1033 αναγν?στε? - 1/5/2020

 
 
Η εταιρ?α Αγγελ?δη? και Σ?α δραστηριοποιε?ται στο τομ?α των αξεσου?ρ αυτοκιν?των για περισσ?τερα απ? 30 ?τη. Ιδρ?θηκε το 1989 με ?δρα τη Χαλκ?δα σαν κατ?στημα λιανικ?? και το 1995 στα πλα?σια τη? συνεχο?? βελτ?ωση? και αν?πτυξη?, μεταφ?ρθηκε στην Αθ?να ?που πλ?ον λειτουργε? ω? εταιρ?α χονδρικ??, η οπο?α εισ?γει και προμηθε?ει την αγορ? με μια τερ?στια γκ?μα προ??ντων.

Η εταιρ?α Αγγελ?δη? ?λα αυτ? τα χρ?νια φροντ?ζει για την ασφ?λεια και την περιπο?ηση του αυτοκιν?του με επ?νυμα και αξι?πιστα προ??ντα για κ?θε τ?πο αυτοκιν?του. Ε?ναι αντιπρ?σωπο? και διανομ?α? προ??ντων απ? του? μεγαλ?τερου? κατασκευαστ?? παγκοσμ?ω?.?

Πρωταρχικ?? στ?χο? τη? Αγγελ?δη? κ Σ?α αποτελε? η ?μεση εξυπηρ?τηση των πελατ?ν τη? και η κ?λυψη των αναγκ?ν του?. Για τον λ?γο αυτ? η εταιρ?α πραγματοποιε? τακτικο?? ελ?γχου? στα προ??ντα ?στε να διατηρ?σει σταθερ? την ποι?τητ? του?. Επιτυγχ?νοντα? του? παραπ?νω στ?χου?, οι πελ?τε? προμηθε?ονται προ??ντα με υψηλ? στ?νταρντ και σε ανταγωνιστικ?? τιμ?? που τηρο?ν τι? Ευρωπα?κ?? προδιαγραφ??.
?
Στην εταιρ?α Αγγελ?δη? κ Σια θα βρει? ?,τι και αν ζητ?σει?:
Ανταλλακτικ?
Αξεσου?ρ εσωτερικο?
Αξεσου?ρ εξωτερικο?
Βελτ?ωση
Ε?δη ασφ?λεια?
Ηλεκτρικ?
Μεμβρ?νε?
Ταξ?δι
Φροντ?δα αυτοκιν?του
?
Η εταιρ?α διαθ?τει επ?ση? ανταλλακτικ? καθ?? και αξεσου?ρ για μοτοσικλ?τε? και φορτηγ?.

Η Αγγελ?δη? κ Σ?α επιλ?γει τα προ??ντα τη? με β?ση την ποι?τητα και την τιμ? του?,??στε να προτε?νει τα κατ?λληλα Αξεσου?ρ Αυτοκιν?των για κ?θε περ?πτωση, εν? εμπλουτ?ζει τη συλλογ? τη? με ?, τι ν?ο και πρωτοποριακ?, ικαν? να πραγματοποι?σει και τι? πιο υψηλ?? απαιτ?σει?.
?
Επικοινων?α
Διε?θυνση: Θαρ?που 40 Ν?ο? Κ?σμο?, 11743 Αθ?να
Τηλ?φωνο: 210 9213094 – 210 9241721
Fax: 210 9220487
Email: [email protected]
Site: https://www.angelidis.gr/? ?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频