?ταν ?ρθει η στιγμ? να αντικαταστ?σουμε κ?ποιο ανταλλακτικ? ? αναλ?σιμο στο αυτοκ?νητ? μα?, τι πρ?πει να προτιμ?σουμε; Ποιε? ε?ναι οι επιλογ?? μα?;

Ανταλλακτικ?, καινο?ργια ? μεταχειρισμ?να;

Διαβ?στηκε απ? 9412 αναγν?στε? - 16/8/2016

Τα σ?γχρονα αυτοκ?νητα ?χουν μεγ?λα διαστ?ματα σ?ρβι? και πολ? πιο αραι?? βλ?βε? απ? το παρελθ?ν χ?ρη στι? καλ?τερε? προδιαγραφ?? του?. Θα ?ρθει ?μω? η στιγμ? που θα χρειαστε? να αντικαταστ?σουμε κ?ποια απ? τα μ?ρη του?, ε?τε λ?γω φυσιολογικ?? φθορ?? ε?τε λ?γω κακ?? στιγμ??. Τι ανταλλακτικ? και αναλ?σιμα πρ?πει να προτιμ?σουμε;

 
 
Το πλ?θο? των διαφορετικ?ν μηχανικ?ν και μη μερ?ν του αυτοκιν?του αρκε? να φ?ρει πονοκ?φαλο, με μ?νο τι? καλωδι?σει? αυτ?ν να ξεπερνο?ν κατ? περ?πτωση σε μ?κο? το ?να χιλι?μετρο. ?πω? ε?ναι λογικ?, τ?σο με την οδ?γηση αλλ? ?σο και ?ταν το αυτοκ?νητο ε?ναι σταθμευμ?νο υπ?ρχουν συντελεστ?? φθορ??, κ?ποιοι που ε?ναι στο χ?ρι μα? και κ?ποιοι που δυστυχ?? ε?ναι στο χ?ρι ε?τε τη? φ?ση? ε?τε ?λλων, ατζαμ?δων οδηγ?ν. 

Το αποτ?λεσμα ε?ναι ?τι για να διατηρ?σουμε το αυτοκ?νητ? μα? σε υγε?α και να ε?μαστε ασφαλε?? κατ? την οδ?γηση, θα χρειαστε? κατ? διαστ?ματα να αντικαταστ?σουμε ορισμ?να απ? τα μ?ρη του για να συνεχ?σει να λειτουργε? ?πω? προ?βλεψε και σχεδ?ασε ο κατασκευαστ?? του.

Η πιο σ?γουρη λ?ση φυσικ? για να ?χουμε το κεφ?λι μα? ?συχο ε?ναι να χρησιμοποιο?με τα ανταλλακτικ? του κατασκευαστ?, αλλ? το συχν? δυσθε?ρητο ?ψο? του? σε αυτ?? τι? δ?σκολε? εποχ?? συχν? αναγκ?ζει την αναζ?τηση ?λλων λ?σεων. Το καλ? ε?ναι ?τι υπ?ρχουν πολλ?? επιλογ??, που συχν? προσφ?ρουν εφ?μιλλη ποι?τητα με αισθητ? πιο προσιτ? κ?στο?. ?μω?, τ?σου? ανεξ?ρτητου? κατασκευαστ?? που προσφ?ρουν εναλλακτικ?? λ?σει? και τ?σε? πηγ?? που μπορο?με να τα βρο?με, ποια αποτελο?ν την καλ?τερη και ταυτ?χρονα ασφαλ?στερη επιλογ?;

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频