Διαβ?στε ?λα ?σα πρ?πει να ξ?ρετε για τα ανταλλακτικ?.

Ανταλλακτικ?: ?λα ?σα πρ?πει να ξ?ρετε

Διαβ?στηκε απ? 2608 αναγν?στε? - 14/3/2017

Η αξ?α, η ποι?τητα και εν τ?λει η διαδικασ?α για την προμ?θεια ανταλλακτικ?ν για το αυτοκ?νητο ε?ναι μια τ?σο σημαντικ? διαδικασ?α, ?σο και η ασφ?λεια που απολαμβ?νει ο ιδιοκτ?τη? απ? το ?χημα. Εδ? αναλ?ουμε τι πρ?πει να προσ?ξει ο κ?θε ενδιαφερ?μενο? ?ταν ε?ναι η ?ρα για την επιλογ?.

 
 
Οι βασικ??, απαρα?τητε?, γν?σει?
Οι πολλ?? επιλογ?? που ?χει κ?ποιο? για να προμηθευτε? τα ανταλλακτικ? του αυτοκιν?του του, ε?ναι μ?ρο? τη? αγορ?? και μ?σα στι? “υποχρε?σει?” του ε?ναι να ξ?ρει τι ε?ναι καλ?τερο να κ?νει αν? περ?πτωση. Η απ?λυτη εμπιστοσ?νη στο συνεργαζ?μενο συνεργε?ο που φροντ?ζει για τη συντ?ρηση του αυτοκιν?του, ε?ναι πολλ?? φορ?? δ?σκολη εξ?σωση, με τον ιδιοκτ?τη να ξεχωρ?ζει τι? εργασ?ε? προμ?θεια? ανταλλακτικ?ν και τοποθ?τηση?, προκειμ?νου να περιορ?σει το συνολικ? κ?στο? που προκ?πτει απ? τι? δ?ο αυτ?? εν?ργειε? αλλ? και για να ε?ναι απ?λυτα σ?γουρο? για την ποι?τητα των ανταλλακτικ?ν που ?χει π?νω στο αυτοκ?νητ? του.?
?
Πριν την αγορ?
Με την καλ? γν?ση των κωδικ?ν για τα ανταλλακτικ? του μοντ?λου αυτοκιν?του που ?χει, που εν πολλο?? προκ?πτει απ? τον αριθμ? πλαισ?ου του αυτοκιν?του, ο ιδιοκτ?τη? μπορε? να αναζητ? την αγορ? των ανταλλακτικ?ν για κ?θε εργασ?α που πρ?κειται να γ?νει στο αυτοκ?νητ? του. Με “μπο?σουλα” τον αριθμ? πλαισ?ου, ξ?ρουμε ακριβ?? τον τ?πο του ανταλλακτικο? που χρει?ζεται το αυτοκ?νητο και απ? εκε? και π?ρα, προχωρ?με στην αναζ?τηση τη? καλ?τερη? λ?ση?. Μια λ?ση που θα συνδυ?ζει την καλ? τιμ?, με τα ιδανικ? χαρακτηριστικ? του ανταλλακτικο? και την ποι?τητ? του, ε?τε επιλ?γοντα? την εργοστασιακ? πρ?ταση, ε?τε κ?ποια after market επιλογ? που θα ?χει καλ?τερο “τα?ριασμα” στα δικ? μα? κριτ?ρια.?
?
Οι βασικ?? κατηγορ?ε? που χρει?ζονται εξ?ταση πριν την τελικ? επιλογ?, ε?ναι τρει?: τα Original ανταλλακτικ? που προτε?νει ο κατασκευαστ?? (OES), τα OEM που ?χουν συν?θω? τη φ?ρμα τη? συνεργαζ?μενη? εταιρε?α? και αφορο?ν ανταλλακτικ? που διατ?θενται και ω? original (με τι? “ευλογ?ε?” τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α?, τη “σφραγ?δα” τη? αλλ? χωρ?? το επιπλ?ον κ?στο? του trademark) και αυτ? που προ?ρχονται απ? τρ?του? κατασκευαστ?? και ε?ναι γνωστ? ω? after market.?
?
1. Τα OES (Original Equipment Service) ε?ναι τα ανταλλακτικ? που χρησιμοποιε? ο κατασκευαστ?? και φ?ρουν τη σφραγ?δα του, ανεξαρτ?τω? αν παρ?γονται απ? κ?ποιο συνεργαζ?μενο εργοστ?σιο και ?χουν και δε?τερη μ?ρκα “χτυπημ?νη” επ?νω του?. Τα ανταλλακτικ? αυτ? ε?ναι αυτ? που θεωρο?νται γν?σια και οριοθετο?ν τη δυνατ?τητα παραμον?? μ?σα στου? ?ρου? τη? εγγ?ηση? (στην περ?πτωση που ?χουμε να κ?νουμε με ?να καινο?ργιο αυτοκ?νητο που χρονικ? καλ?πτεται ακ?μα απ? την εγγ?ηση τη? αντιπροσωπε?α?). Προφαν?? και δεν τ?θεται θ?μα ποι?τητα?, μια και η σφραγ?δα τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? επ?νω του?, ορ?ζει ακριβ?? αυτ?, πω? ?χουν την ?γκριση του κατασκευαστ?.?
?
2.Τα OEM (Original Equipment Manufacturers) ε?ναι εκε?να τα ανταλλακτικ? που υπ?ρχουν στην αγορ? και διατ?θενται απ? τον κατασκευαστ? ? τον αντιπρ?σωπο του κατασκευαστ? του? και ?χι απ? την αντιπροσωπε?α τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? ? απ? εξουσιοδοτημ?νο κατ?στημα ανταλλακτικ?ν αυτ??. Ε?ναι ?δια ακ?μα και σε επ?πεδο ποι?τητα? με τα θεωρο?μενα ω? “γν?σια” που φ?ρουν την σφραγ?δα τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α? (OES) και οι διαφορ?? του? (που ?χουν το σχετικ? αντ?κτυπο στην τιμ? αγορ?? του? και εμφαν?ζονται ω? πιο συμφ?ρουσε? επιλογ??) ε?ναι απλ? η ?λλειψη τη? μ?ρκα? του αυτοκιν?του απ? τη σφραγ?δα αλλ? και η αν?λογη διαφορ? στη συσκευασ?α. Σε αυτ? την κατηγορ?α χρει?ζεται και η μεγαλ?τερη προσοχ? προκειμ?νου να ?χουμε το ιδανικ? αποτ?λεσμα κατ? την αγορ?, αφο? δεν ε?ναι λ?γε? οι περιπτ?σει? πλ?ον, που “κοπι?ρεται” η συσκευασ?α του κατασκευαστ? (χωρ?? τη σφραγ?δα τη? αυτοκινητοβιομηχαν?α?, ε?ναι κ?τι σχετικ? ε?κολο να γ?νει) και μπορε? να “κρ?βεται” ο κ?νδυνο? τη? κακ?? απομ?μηση?- που δυστυχ?? ?ταν αποκαλ?πτεται ε?ναι συν?θω? αργ?. Φυσικ?, τα αυθεντικ? OEM ανταλλακτικ?, ?χουν τα ?δια ποιοτικ? χαρακτηριστικ? με αυτ? που χρησιμοποιε? ο κατασκευαστ?? του αυτοκιν?του και ω? τ?τοια καλ?πτονται και απ? εγγ?ηση καλ?? λειτουργ?α?.
?
3. Τα ΙΑΜ (Independent After Market ? Aftermarket) θεωρητικ? ?δια με τα OEM και OES, δ?νοντα? τη δυνατ?τητα να κ?νει? τη δουλει? σου με ιδια?τερα χαμηλ? κ?στο?. Αυτ? ακριβ?? το στοιχε?ο ?μω? ε?ναι που κ?νει τη διαφορ? μια και η εξοικον?μηση χρησμ?των κατ? την αγορ? του?, μπορε? να μην “δικαιολογε?ται” απ? τη διαφορετικ? συσκευασ?α ? το ειδικ? β?ρο? του ον?ματο? του κατασκευαστ?. Εδ? χρει?ζεται ιδια?τερη προσοχ? κατ? την αγορ? και προφαν?? αξ?ζει τον κ?πο να ασχοληθε? κανε?? με τι? περιπτ?σει? του ε?δου?, σε ανταλλακτικ? που μια διαφορ? στην ποι?τητα των υλικ?ν ? τη? κατασκευ??, δεν θα θ?ξει την ασφ?λεια των επιβατ?ν ? την καλ? λειτουργ?α κ?ποιου σημαντικο? στοιχε?ου του αυτοκιν?του. Προφαν?? και αν πληρο?ν τι? προδιαγραφ?? του κατασκευαστ? του αυτοκιν?του μα?, τ?τε η αγορ? του? ε?ναι κατ? μια ?ννοια επωφελ?? σε ?λα τα επ?πεδα.
?
Η συν?πεια ε?ναι σημαντικ?
Ο “χρυσ?? καν?να?” στην αγορ? ανταλλακτικ?ν απ? τον ιδιοκτ?τη του αυτοκιν?του, ε?ναι η ?σο το δυνατ?ν καλ?τερη ποι?τητα του ανταλλακτικο? και η επιμον? τον εντοπισμ? του εφ?μιλλου στι? εργοστασιακ?? προδιαγραφ??. Αυτ? σε μεγ?λο βαθμ? εξασφαλ?ζεται ?ταν για την προμ?θεια των ανταλλακτικ?ν,απευθ?νεσαι σε κ?ποιο κατ?στημα ? σε αλυσ?δα επιχειρ?σεων με “καλ? ?νομα” και ακ?μα καλ?τερα, που δ?νει εγγ?ηση για ?τι πουλ?ει. Με τον τρ?πο αυτ?, η προμ?θεια των ανταλλακτικ?ν, γ?νεται λ?γο πιο ευχ?ριστη διαδικασ?α, μια και “πον?ει” λιγ?τερο στην τσ?πη του ιδιοκτ?τη του αυτοκιν?του.?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频