Επιλ?γοντα? ανταλλακτικ?

Διαβ?στηκε απ? 10721 αναγν?στε? - 14/5/2016

Το κ?στο? των γν?σιων ανταλλακτικ?ν εν?? σ?γχρονου αυτοκιν?του μπορε? κατ? περ?πτωση να κ?νει και του? πιο σκληροτρ?χηλου? απ? εμ?? να δακρ?σουν. Ευτυχ?? για την εικ?να μα? ?μω?, υπ?ρχουν τρ?ποι να το ρ?ξουμε δραστικ?, πα?ρνοντα? τα πρ?γματα στα χ?ρια μα?.

 
 
Το κ?στο? εν?? σ?ρβι? ?παξ και λ?ξει η εγγ?ηση του αυτοκιν?του μα? εξαρτ?ται απ? δ?ο παρ?γοντε?: Το κ?στο? τη? εργασ?α? και το κ?στο? των ανταλλακτικ?ν. Με δεδομ?νο ?τι οι περισσ?τεροι απ? εμ?? δεν ε?μαστε εκπαιδευμ?νοι μηχανικο? αυτοκιν?των και δεν ?χουμε ?να πλ?ρω? εξοπλισμ?νο χ?ρο εργασ?α? για να κ?νουμε μ?νοι μα? τη συντ?ρηση του αυτοκιν?του, το μ?νο που μπορο?με να αλλ?ξουμε προ? ?φελ?? μα? ε?ναι το κ?στο? των ανταλλακτικ?ν. Και, ευτυχ??, πλ?ον υπ?ρχουν πολλ?? επιλογ?? σε αυτ? τον τομ?α, που ?χι μ?νο δεν υστερο?ν ποιοτικ? απ? τα επ?σημα ανταλλακτικ? τη? αντιπροσωπ?α?, αλλ? θα κ?νουν αισθητ? διαφορ? στην τσ?πη μα? ?ταν π?με στο ταμε?ο.
?
Και για ?σου? φοβο?νται για το θ?μα τη? ποι?τητα? και των εγγυ?σεων, η Ευρωπα?κ? νομοθεσ?α προστασ?α? των καταναλωτ?ν δ?νει τη λ?ση: ?λα τα επ?νυμα ανταλλακτικ? πρ?πει υποχρεωτικ? να συνοδε?ονται με εγγ?ηση καλ?? λειτουργ?α? που, εκτ?? των αναλ?σιμων, φτ?νει ?ω? και τα δ?ο ?τη. Ακ?μα δε και στι? περιπτ?σει? μεταχειρισμ?νων ? ανακατασκευασμ?νων ελαστικ?ν, τα σοβαρ? καταστ?ματα προσφ?ρουν εγγ?ηση ?ξι ? ακ?μα και ενν?α μην?ν για τα προ??ντα που διαθ?τουν. Και, ?παξ και αγορ?ζουμε απ? Ελλ?δα και ?χι απ? το εξωτερικ?, για μια πρ?σθετη βαθμ?δα ασφαλε?α? μπορε?τε να επιλ?ξετε κ?ποιο σημε?ο π?ληση? ανταλλακτικ?ν που αν?κει στο Σ?νδεσμο Εισαγωγ?ων Εμπ?ρων Ανταλλακτικ?ν Αυτοκιν?των (ΣΕΕΑΑ). ?πω? τον?ζεται απ? του? υπε?θυνου? του Συνδ?σμου, το συγκεκριμ?νο δ?κτυο διαθ?τει ανταλλακτικ? γν?σια ? εφ?μιλλη? ποι?τητα? που καλ?πτουν, σε κ?θε περ?πτωση, τι? προδιαγραφ?? του κ?θε κατασκευαστ?, εν? καλ?πτονται και απ? εγγ?ηση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频