?ριστη ορατ?τητα σε ?λε? τι? καιρικ?? συνθ?κε?!

Διαβ?στηκε απ? 7402 αναγν?στε? - 7/9/2020

Μπορε?τε να εμπιστευθε?τε τα μ?κτρα υαλοκαθαριστ?ρων τη? HELLA σε ?λε? τι? ακρα?ε? καταστ?σει?, καθ?? προσφ?ρουν π?ντα το καλ?τερο για την ασφ?λει? σα?.

 
 
Τα μ?κτρα υαλοκαθαριστ?ρων HELLA ε?ναι μικρ? ?ργα τ?χνη?. Στη δι?ρκεια τη? ζω?? του? σκουπ?ζουν αρκετ?? χιλι?δε? λ?τρα νερ? απ? το παρμπρ?ζ. Παρ?λληλα, αντιμετωπ?ζουν την ομ?χλη αλλ? και δι?χνουν χι?νι, π?γο, ?ντομα και ακ?θαρτα νερ? που προ?ρχονται απ? τα προπορευ?μενα οχ?ματα. Σκληρ? εργασ?α – και καλο? λ?γοι για να προτιμ?σετε τα μ?κτρα υαλοκαθαριστ?ρων τη? HELLA σε περ?πτωση αντικατ?σταση?.

Αν και μικρ? – η συμβολ? του? στην οδικ? ασφ?λεια ε?ναι μεγ?λη.?Στη HELLA συνιστο?ν την αλλαγ? των μ?κτρων υαλοκαθαριστ?ρων τουλ?χιστον μ?α φορ? κ?θε χρ?νο.

Ω? κορυφα?ο? συνεργ?τη? του πλ?ον γνωστο? κορυφα?ου κατασκευαστ? οχημ?των τη? Ευρ?πη?, η HELLA εξελ?σσει ?δη απ? το 1899 εξαρτ?ματα και συστ?ματα ποι?τητα? για την αυτοκινητοβιομηχαν?α και ε?ναι ?να? απ? του? μεγαλ?τερου? προμηθευτ?? εξαρτημ?των και ανταλλακτικ?ν οχημ?των παγκοσμ?ω?.

Με μια πλο?σια γκ?μα εξαρτημ?των κορυφα?α? ποι?τητα?, ?πω? πρ?σθετα φ?τα, κ?ρνε?, λαμπτ?ρε? και μ?κτρα, η HELLA συμβ?λλει σε μεγ?λο βαθμ? στην οδικ? ασφ?λεια. Κ?θε προ??ν τη? HELLA διακρ?νεται για την υψηλ? ποι?τητα και απ?δοσ? του.Για κ?θε τ?πο το κατ?λληλο προ??ν! Νε?τερε? σειρ??, αλλ? και οχ?ματα παλαι?τερου ?του? αναλ?γω? του βραχ?ονα υαλοκαθαριστ?ρα στο ?χημα – ο κατ?λληλο? προσαρμογ?α? παραδ?δεται μαζ? με τη συσκευασ?α. Το πρ?γραμμα μ?κτρων υαλοκαθαριστ?ρων προσφ?ρεται σε ?κδοση εν?? τεμαχ?ου, με μ?κη 340 – 700 mm. ?τσι ο πελ?τη? ?χει τη δυνατ?τητα εφ?σον χρειαστε? να αντικαθιστ? μ?νο ?να μ?κτρο υαλοκαθαριστ?ρα. Για επιλεγμ?να οχ?ματα προσφ?ρονται ειδικ?? συσκευασ?ε? σετ. ?τσι επιτυγχ?νεται κ?λυψη αγορ?? π?νω απ? 94 %. Χ?ρη στη HELLA η αγορ? μ?κτρων υαλοκαθαριστ?ρων δεν ?ταν ποτ? πιο ε?κολη.

Σε πε?θουν με την απλ? και γρ?γορη τοποθ?τησ? του? σε μ?νο τ?σσερα β?ματα: μ?τρηση, επιλογ? συντομευμ?νου κωδικο?, αναγν?ριση σ?νδεση?, τοποθ?τηση – και ε?στε ?τοιμοι. Επ?ση?, η τιμ? για ?λα τα μοντ?λα ε?ναι η ?δια. Οι υαλοκαθαριστ?ρε? HELLA μπορο?ν να τοποθετηθο?ν στο 90 % ?λων των αυτοκιν?των και ε?ναι κατ?λληλοι τ?σο για τι? παλαι?τερε? ?σο και για τι? νε?τερε? κατασκευαστικ?? σειρ??. Το ?ξυπνο σ?στημα Easychange καθιστ? δυνατ? τη γρ?γορη αντικατ?σταση, κι αυτ? επειδ? για κ?θε μ?κτρο υαλοκαθαριστ?ρα υπ?ρχει και ο αντ?στοιχο? προσαρμογ?α?. Και με την ελκυστικ? συσκευασ?α blister μπορε?τε να δε?τε του? υαλοκαθαριστ?ρε? πριν ακ?μα του? αγορ?σετε.

www.hella.gr
https://www.hella.com/microsite-wiperblades/en-gb/index.html
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频