Το πρ?το και κυρι?τερο πρ?γμα που απαιτε?ται για να οδηγο?με το αυτοκ?νητ? μα? με ασφ?λεια, δεν ε?ναι ?λλο απ? το να βλ?πουμε μπροστ? μα?.

Βελτι?νοντα? την ορατ?τητα

Διαβ?στηκε απ? 7923 αναγν?στε? - 5/9/2016

?να απ? τα πιο παραμελημ?να αναλ?σιμα του αυτοκιν?του -παρ? τη μεγ?λη σημασ?α του? στον τομ?α τη? ασφ?λεια?- ε?ναι οι υαλοκαθαριστ?ρε?. Με απλ? λ?για, ?ταν δε λειτουργο?ν σωστ? δε βλ?πουμε καλ?, με αποτ?λεσμα η οδ?γηση να γ?νεται ανα?τια πιο επικ?νδυνη και κουραστικ? ?ταν βρ?χει ? χιον?ζει.

 
 

Το πρ?το και κυρι?τερο πρ?γμα που απαιτε?ται για να οδηγο?με το αυτοκ?νητ? μα? με ασφ?λεια, δεν ε?ναι ?λλο απ? το να βλ?πουμε μπροστ? μα?. Και ?ταν οι καθαριστ?ρε? ξεραθο?ν, ?ταν αρχ?ζει να βρ?χει αντ? για το δρ?μο θα βλ?πουμε μ?σα απ? ?να παραμορφωτικ? φακ?, με την κατ?σταση απλ? να χειροτερε?ει σε επικ?νδυνα μεγ?λο βαθμ? αν ε?ναι βρ?δυ και ?χουμε τι? παραπ?νω διαθλ?σει? απ? τα φ?τα των αντ?θετα κινο?μενων οχημ?των. Δυστυχ??, οι καθαριστ?ρε? εμπ?πτουν στην κατηγορ?α των πραγμ?των που συν?θω? δε θυμ?μαστε να αντικαταστ?σουμε παρ? μ?νο ?ταν ε?ναι πια ιδια?τερα αργ?.

Τα μ?κτρα των καθαριστ?ρων ?χουν δι?ρκεια ζω?? περ?που ?ξι μην?ν ? 10.000 χλμ., με τα νο?μερα να κυμα?νονται αν?λογα με τι? συνθ?κε? στι? οπο?ε? ε?ναι εκτεθειμ?να. ?σο περισσ?τερο ?λιο, βροχ? και σκ?νη συναντο?με, τ?σο μικρ?τερη ε?ναι και η δι?ρκεια ζω?? του?. Οι ειδικο? προτε?νουν να ελ?γχουμε του? καθαριστ?ρε? κ?θε δ?ο εβδομ?δε?, σηκ?νοντ?? του? απ? το παρμπρ?ζ και ελ?γχοντα? την επιφ?νεια και την ελαστικ?τητ? του? με το δ?κτυλο. ?ταν ?ρθει η ?ρα τη? αλλαγ??, π?ντα αλλ?ζουμε και του? δ?ο καθαριστ?ρε? μαζ?, ακ?μα και αν ο ?να? δε?χνει να ε?ναι σε πολ? καλ?τερη κατ?σταση απ? τον ?λλο.

Ποιου? καθαριστ?ρε? ?μω? να διαλ?ξουμε; Π?ρα απ? του? παραδοσιακ? ακριβο?? εργοστασιακο?? καθαριστ?ρε?, υπ?ρχουν π?ρα πολλ?? επιλογ?? στο εμπ?ριο οι οπο?ε? μπορε? να προβο?ν πολ? πιο αποτελεσματικ??. Για να επιλ?ξουμε ?μω? καθαριστ?ρε? υπ?ρχουν κ?ποια πρ?γματα που πρ?πει να ξ?ρουμε πρ?τα:

Τα σ?γχρονα αυτοκ?νητα ?χουν για λ?γου? αεροδυναμικ?? πιο καμπ?λα παρμπρ?ζ, κ?τι που σημα?νει ?τι οι παραδοσιακο?, ?σιοι καθαριστ?ρε? δεν αποδ?δουν τ?σο καλ?. Ελ?γξετε του? καθαριστ?ρε? του οχ?ματο? σα? και αναζητ?στε αντικαταστ?τε? παρ?μοια? καμπυλ?τητα?.

Ελ?γχουμε τι? διαστ?σει? των καθαριστ?ρων μα?. Τα περισσ?τερα μοντ?λα διαθ?τουν κατ?λογο οχημ?των στα οπο?α ταιρι?ζουν, αλλ? καλ? ε?ναι να ε?μαστε σ?γουροι. Π?ρα απ? το μ?κο?, το επ?μενο βασικ? στοιχε?ο που μα? ενδιαφ?ρει σε περ?πτωση που επιλ?γουμε ?ναν universal καθαριστ?ρα, ε?ναι να ε?ναι συμβατ?? με τα μπρ?τσα των καθαριστ?ρων, ε?τε κουμπ?νοντα? απευθε?α? ε?τε με πρ?σθετο εξ?ρτημα.

Το επ?μενο βασικ? στοιχε?ο που μα? ενδιαφ?ρει αφο? ?χουμε λ?σει τα βασικ?, ε?ναι το υλικ? κατασκευ??. Παραδοσιακ?, το μ?κτρο των καθαριστ?ρων ε?ναι κατασκευασμ?νο απ? καουτσο?κ. Τα τελευτα?α χρ?νια ?χουν αρχ?σει να κερδ?ζουν ?δαφο? τα μ?κτρα σιλικ?νη?, που ?χουν καλ?τερη εφαρμογ? απ? τα παραδοσιακ? και συνεχ?ζουν να αποδ?δουν πολ? καλ?τερα σε συνθ?κε? ελληνικο? καλοκαιριο? ? βορειο-ευρωπα?κο? κρ?ου, με μειον?κτημα τη μικρ?τερη ακαμψ?α του?. Στο ?λλο ?κρο ε?ναι οι ?ενισχυμ?νοι? καθαριστ?ρε?, ?που η επιφ?νεια του μ?κτρου που ?ρχεται σε επαφ? με το παρμπρ?ζ ε?ναι κατασκευασμ?νη απ? ιδια?τερα μαλακ? καουτσο?κ, εν? ο ?κορμ??? του ε?ναι ενισχυμ?νο? και σκληρυμ?νο? για μεγαλ?τερη αντοχ?.

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频