Βγε? για off-road και ?χι off

Διαβ?στηκε απ? 2715 αναγν?στε? - 17/5/2017

Για να μην βγει? Off σε μια Off-road διαδρομ?, μ?θε τ?ρα τα π?ντα, σχετικ? με τα αξεσου?ρ τη? κατηγορ?α? 4Χ4.

 
 
Ο τομ?α? των εκτ?? δρ?μου αξεσου?ρ ε?ναι τερ?στιο?, τ?σο σε συγκεκριμ?να αξεσου?ρ αν? μοντ?λο ?σο και σε universal επιλογ?? που ταιρι?ζουν στο ?χημ? μα?. Τα κ?στη φυσικ? ε?ναι πιο υψηλ? στι? περιπτ?σει? των πιο εξειδικευμ?νων αξεσου?ρ λ?γω ?λλειψη? οικονομι?ν κλ?μακα? στην κατασκευ? του?, αλλ? η απ?δοσ? του? πολλ?? φορ?? υπερτερε? αισθητ? των ??τοιμων? λ?σεων. Ποιε? πρ?πει ?μω? να ε?ναι οι προτεραι?τητ?? κατ? την επιλογ?;

Το πρ?το και κ?ριο που μα? ενδιαφ?ρει ε?ναι φυσικ? η χρ?ση που θα κ?νουμε. Αλλε? ε?ναι οι προτεραι?τητε? για ?να ?χημα που θα κινηθε? σε χι?νια και λ?σπε?, ?λλε? για κ?ποιο που θα κινε?ται στην ?μμο και εντελ?? διαφορετικ?? αν μα? ενδιαφ?ρει να διασχ?ζουμε ποτ?μια.?Αντ?στοιχα επιλ?γουμε ελαστικ? και σε πιο ακρα?ε? απαιτ?σει? και αναρτ?σει? που αυξ?νουν ?χι μ?νο την απ?σταση απ? το ?δαφο? αλλ? και την ουσιαστικ? διαδρομ? των τροχ?ν.
Ποια ε?ναι τα πιο διαδεδομ?να 4Χ4 αξεσου?ρ

Προστατευτικ?? ποδι?? του κινητ?ρα:?Ε?ναι π?ντα χρ?σιμε?, αλλ? ε?ναι εξαιρετικ? βασικ? να βεβαιωθο?με??τι θα ?χουν ?σο το δυνατ? καλ?τερη εφαρμογ?.??σο πιο χοντρ?? τ?σο καλ?τερη προστασ?α προσφ?ρουν, αλλ? τ?σο περισσ?τερο μει?νουν την απ?σταση απ? το ?δαφο?.

Snorkel: Λειτουργο?ν ακριβ?? ?πω? οι αναπνευστ?ρε? στη θ?λασσα.?Ανεβ?ζουν την εισαγωγ? του α?ρα ψηλ?, συν?θω? στο ?ψο? τη? οροφ??, ?στε το αυτοκ?νητο να μπορε? να περ?σει μ?σα απ? ?να σχετικ? βαθ? σ?μα νερο? χωρ?? να σβ?σει και να καταστρ?ψει τον κινητ?ρα του. Προσ?χουμε τη σωστ? τοποθ?τηση και?βεβαιων?μαστε ?τι ?λα τα ηλεκτρικ? του κινητ?ρα ε?ναι στεγανοποιημ?να ? αδιαβροχοποιημ?να.

Προστατευτικ?? μπ?ρε? στου? προφυλακτ?ρε? ? προφυλακτ?ρε? αντικατ?σταση?: Πρ?πει να μην εξ?χουν τ?σο απ? το ?χημα που να επηρε?ζουν τι? γων?ε? προσ?γγιση? και φυγ??.?Σε περ?πτωση που τοποθετ?σουμε εργ?τη ? αλλι?? β?ντσι, πρ?πει να βεβαιωθο?με ?τι το ηλεκτρικ? σ?στημα μπορε? να καλ?ψει τι? απαιτ?σει? του, εν? τ?σο το ?διο, ?σο και οι β?σει? τοποθ?τησ?? του πρ?πει να ε?ναι σχεδιασμ?νε? για να μπορο?ν να τραβ?ξουν τουλ?χιστον το πλ?ρε? β?ρο? του οχ?ματο? χωρ?? δομικ? προβλ?ματα. Το ?διο ισχ?ει και για το συρματ?σχοινο.

?ξτρα προβολε??:?Πολ? χρ?σιμη λ?ση.?Τσεκ?ρουμε τι? απαιτ?σει? εν?ργεια? καθ?? και την τοποθ?τησ? του? ?στε να μην χ?νουν τον προσανατολισμ? του? απ? του? αναμεν?μενου? κραδασμο?? και αναπηδ?σει?.

Δε?τερη μπαταρ?α: Ε?ναι μια ιδια?τερα πρακτικ??αλλ? ?χι τ?σο συχν? προτειν?μενη εφαρμογ? που?πρ?κειται να σα? βγ?λει απ? τη δ?σκολη θ?ση στην περ?πτωση που ?χετε αυξ?σει σημαντικ? τι? ηλεκτρικ?? απαιτ?σει? του οχ?ματο?.?Προσοχ? στην τοποθ?τησ? τη?, καθ?? πρ?πει να ε?ναι προσβ?σιμη και σταθερ? για αποφυγ? διαρρο?ν.

Εργ?τη?: ??να? δυνατ?? εργ?τη? ε?ναι πιο αξι?πιστο? απ? ?ναν αδ?ναμο. Ο λ?γο? ε?ναι ?τι ο δυνατ?τερο? εργ?τη? θα αργ?σει περισσ?τερο να ζεσταθε? και θα δουλ?ψει πιο μακρι? απ? το ?ριο του, δημιουργ?ντα? ?τσι λιγ?τερη φθορ? στα ηλεκτρικ? και μηχανικ? του μ?ρη λ?γω φ?ρτιση? και θερμοκρασ?α?.?Αξ?ζει να σημειωθε? πω? ακ?μα και ο πιο δυνατ?? εργ?τη? χρει?ζεται λογικ? διαχε?ριση, για να μην μα? προσδ?σει τη στιγμ? που θα τον χρειαστο?με. ?
Το αξεσου?ρ πρ?πει να ε?ναι το κατ?λληλο, σε αντ?θετη περ?πτωση υπ?ρχουν μεγ?λε? πιθαν?τητε? να κινδυνε?σει η ζω? μα?.

Πριν μπο?με στη διαδικασ?α να αγορ?σουμε ?να αξεσου?ρ πρ?πει να γνωρ?ζουμε τρ?α βασικ? πρ?γματα, που θα μα? βοηθ?σουν τ?σο στην αγορ?, ?σο και στο τελικ? αποτ?λεσμα στο εκτ?? δρ?μου ?χημ? μα?,??στε να ε?ναι ασφαλ?? και να μην διατρ?ξει κ?ποιο κ?νδυνο η ζω? μα?.

Πρ?τα απ? ?λα ε?ναι σημαντικ? να κατανο?σουμε πω?, ?τι επιπρ?σθετο κομμ?τι τοποθετ?σουμε στο ?χημα μα?, θα?πρ?πει να συμβ?λει στη ε?ρυθμη λειτουργ?α του αυτοκιν?του, ?ντα? αναπ?σπαστο κομμ?τι τη? ασφαλε?α? μα?. Αν το αξεσου?ρ δεν κ?νει σωστ? τη δουλει? για την οπο?α προορ?ζεται, τ?τε υπ?ρχει πιθαν?τητα να κινδυνε?σει η ζω? μα?,?καθ?? ε?παμε ?τι αυτ? τα οχ?ματα κινο?νται κ?τω απ? τι? πιο αντ?ξοε? συνθ?κε?.

?να δε?τερο στοιχε?ο ε?ναι πω? μεταξ? των αξεσου?ρ που διατ?θενται στην αγορ?,?υπ?ρχει διαφορ? στη τιμ?, κ?τι που αντικατοπτρ?ζεται στην ποι?τητα αλλ? και τη χρησιμ?τητα του κ?θε αξεσου?ρ.?Τ?λο? θα πρ?πει να αναφ?ρουμε τη?μεγ?λη γκ?μα που υπ?ρχει?για ?λε? τι? μ?ρκε? και για ?λε? τι? χρ?σει?, κ?τι που σημα?νει, πω? πρ?πει να υπ?ρξει?πολ? καλ? ?ρευνα πριν την τελικ? απ?φαση.?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频