4 φωτογραφ?ε? ?

Δι?βασε πριν β?λει? Φιμ? μεμβρ?νε?

Διαβ?στηκε απ? 142945 αναγν?στε? - 23/7/2020

Αναβαθμ?ζουν την εμφ?νιση, κ?νουν την οδ?γηση ακ?μα πιο ?νετη, εν? μει?νουν και την καταν?λωση. Ποια ε?ναι ?μω? η νομοθεσ?α γ?ρω απ? τα φιμ?; Π?σο κοστ?ζουν αλλ? και τι να προσ?ξετε;

 
 
Στην Ελλ?δα, ε?τε ε?ναι καλοκα?ρι ε?τε χειμ?να?, ο ?λιο? δεν αστειε?εται, και σε συνδυασμ? με την υπερι?δη ακτινοβολ?α, ε?ναι επιβλαβ?? ?χι μ?νο για εμ??, αλλ? και για το εσωτερικ? του αυτοκιν?του μα?. Η τοποθ?τηση ηλιακ?ν μεμβραν?ν μπορε? να βοηθ?σει, καθ?? ταυτ?χρονα με την προστασ?α μα? απ? την υπερι?δη ακτινοβολ?α προστατε?ει και το εσωτερικ? του σαλονιο? του αυτοκιν?του απ? πιθαν? φθορ? λ?γω μεγ?λων θερμοκρασι?ν.

Εκτ?? ?μω? απ? τα παραπ?νω, οι ηλιακ?? μεμβρ?νε? ?χουν?πολλαπλ? οφ?λη, συμβ?λλοντα? στην καλ?τερη απ?δοση του κλιματιστικο?, και ?ρα στην μικρ?τερη καταν?λωση καυσ?μου. Το οφ?λη δε σταματο?ν μ?νο εκε?, καθ?? επεκτε?νονται και στην παθητικ? ασφ?λεια που μα? προσφ?ρουν, ?πω? και σε μεγαλ?τερη αντικλεπτικ? προστασ?α.


Εμπ?δισε το 99% βλαβερ?? υπερι?δου? ακτινοβολ?α?

Οι αντηλιακ?? μεμβρ?νε? αποτελο?νται απ? πολλ? επιμ?ρου? στρ?ματα, και επιστρ?σει? τιταν?ου και αλουμιν?ου, που προστατε?ουν απ? τη βλαβερ??υπερι?δη ακτινοβολ?α?του ?λιου. Η προστασ?α μπορε? να φτ?σει το?99%?και παρ?λληλα, αν?λογα με το χρ?μα του αυτοκιν?του, μει?νεται και ηλιακ? θερμ?τητα στο εσωτερικ? του σαλονιο?. Αυτ? συμβ?λει στην καλ?τερη υγε?α οδηγο? και επιβατ?ν, ιδια?τερα αν περιλαμβ?νονται ?τομα με ευαισθησ?α στο δ?ρμα ? παιδι?.

Οι ηλιακ?? μεμβρ?νε? αυξ?νουν επ?ση? την?παθητικ? ασφ?λεια?μα?. Οι μεμβρ?νε? γ?νονται ?να σ?μα με τα κρ?σταλλα. ?τσι, ε?ν σπ?σει κ?ποιο κρ?σταλλο σε περ?πτωση ατυχ?ματο?, τα κομμ?τια του δε θα διασκορπιστο?ν στο εσωτερικ? του αυτοκιν?του, αποφε?γοντα? τον τραυματισμ? κ?ποιου επιβ?τη. Επ?ση?, η?ορατ?τητα?του οδηγο? ε?ναι καλ?τερη, καθ?? περιορ?ζεται η αντηλι? και τα κακορυθμισμ?να φ?τα των υπ?λοιπων αυτοκιν?των, ιδια?τερα σε οδ?γηση τι??νυχτεριν?? ?ρε?.
?
Κ?ψε λιγ?τερα. Δ?ωξε του? κλ?φτε?
Μια καλ? ηλιακ? μεμβρ?νη, ?πω? ε?παμε μει?νει την ηλιακ? θερμ?τητα στο εσωτερικ? του σαλονιο?. Αυτ? βοηθ? στην?καλ?τερη απ?δοση του κλιματιστικο??κα ω? αποτ?λεσμα στην μικρ?τερη καταν?λωση καυσ?μου.
Οι ηλιακ?? μεμβρ?νε? συμβ?λουν επ?ση?, στην?αντικλεπτικ? προστασ?α?του οχ?ματ?? μα?. Ο επ?δοξο? κλ?φτη? δεν ?χει καλ? ορατ?τητα στο εσωτερικ?, εν? ακ?μα και αν σπ?σει το τζ?μια θα βρει μπροστ? του τη μεμβρ?νη, για την οπο?α θα χρειαστε? αρκετ? χρ?νο ?στε να την κ?ψει. Σ?μφωνα με τα στοιχε?α τη? ?νωση? Ασφαλιστικ?ν Εταιρει?ν, τα περιστατικ? μερικ?? κλοπ?? ε?ναι?72% λιγ?τερα?στα αυτοκ?νητα με αντηλιακ?? μεμβρ?νε?.


?
Τι ισχ?ει με τι? προδιαγραφ?? τη? Ε.Ε και π?σο κοστ?ζουν

Μεγ?λη κουβ?ντα ?χει γ?νει για το ποιε? ηλιακ?? μεμβρ?νε? ε?ναι ν?μιμε? και ποιε? ?χι. Πολλο? ισχυρ?ζονται ?τι οι πολ? σκο?ρε? μεμβρ?νε? ε?ναι παρ?νομε? και αν κ?ποιο? τι? τοποθετ?σει, κινδυνε?ει με επιβολ? προστ?μου σε πιθαν? ?λεγχο. ?μω?, η αλ?θεια δεν ε?ναι ακριβ?? αυτ?.
Παρ? τι? φ?με?, δεν υπ?ρχει καν?να? περιορισμ?? στο π?σο σκο?ρε? θα ε?ναι οι μεμβρ?νε? στα π?σω παρ?θυρα και το π?σω τζ?μι, αρκε??αυτ?? να μην καλ?πτουν το τρ?το φω? φρ?νων?ε?ν ε?ναι τοποθετημ?νο π?σω απ? το τζ?μι.?Για ?λα τα αυτοκ?νητα απαγορε?ονται οι μεμβρ?νε? που ?χουν διαπερατ?τητα φωτ?? μικρ?τερη του 70% στα εμπρ?? πλευρικ? τζ?μια και 75% για το παρμπρ?ζ. Στο τελευτα?ο επιτρ?πεται η τοποθ?τηση σκο?ρα? λωρ?δα? στο ?νω μ?ρο? αυτο?, εν? καλ? ε?ναι να ?χουμε στο νου μα? ?τι τα νο?μερα αναφ?ρονται στη συνολικ? διαπερατ?τητα του φωτ?? μετ? την τοποθ?τηση των μεμβραν?ν και ?χι αποκλειστικ? σε αυτ??. ?τσι, ?να αυτοκ?νητο που διαθ?τει απ? τον κατασκευαστ? του ελαφρ? φιμ? τζ?μια θα ε?ναι ν?μιμο μ?νο με τα πιο ανοιχτ?χρωμα φιλμ.?Σε καμ?α περ?πτωση δεν επιτρ?πονται μεμβρ?νε? καθρ?πτε?, αυτ?? δηλαδ? που αντανακλο?ν π?νω απ? 25% του φωτ?? καθ?? αυτ?? μπορε? να τυφλ?σουν του? οδηγο?? των ?λλων οχημ?των.

Κ?στο? και απ?σβεση
Το κ?στο? για την τοποθ?τηση αντηλιακ?ν μεμβραν?ν ξεκιν? απ? τα?100 ευρ??και φτ?νει ?ω? τα?200, αν?λογα με την ποι?τητα και μ?ρκα που θα επιλ?ξετε, ? ακ?μη και την εποχ? που θα αποφασ?σετε να τι? τοποθετ?σετε (χειμ?να?-καλοκα?ρι). Σε κ?θε περ?πτωση π?ντω?, η?τιμ? ε?ναι αν?λογη με το μ?γεθο? του αυτοκιν?του. Διαφορετικ?? τιμ?? δ?νονται για 3θυρα και για 5θυρα αυτοκ?νητα, και ?λλε? για SUV.

Η απ?σβεση των αντηλιακ?ν μεμβραν?ν μπορε? να γ?νει απ? τον πρ?το κι?λα? χρ?νο, και μ?λιστα ε?κολα. Υπολογ?ζουμε πω? με την τοποθ?τησ? του? η καταν?λωση μει?νεται θεωρητικ? ?ω? 33%, ωστ?σο εμε?? υπολογ?στε περ?που 20%. Αρα, για ?να μοντ?λο με καταν?λωση 8,0 λτ./100 χλμ., κερδ?ζουμε 1,6 λ?τρα στα 100 χιλι?μετρα (? περ?που 2 ευρ?). Με δεδομ?νο, λοιπ?ν, ?τι του? καλοκαιρινο?? μ?νε? διαν?ει ?να? οδηγ?? κατ? μ?σο ?ρο 5.000 χλμ./?το?,?το ?φελο? μ?νο και μ?νο απ? την καταν?λωση ε?ναι 100 ευρ?.?Απ? εκε? και π?ρα, ?να ?λλο σημαντικ? ε?ναι ?τι το air condition δεν δουλε?ει υπερωρ?ε?, και ?ρα γλιτ?νει? απ? ενδεχ?μενε? βλ?βε? ? αναπλ?ρωση φρ?ον, που σημα?νει ?τι το ?φελο? ε?ναι πολ? μεγαλ?τερο απ? τα 100 ευρ? που βλ?πει? ?μεσα στον οικογενειακ? προ?πολογισμ?.Ζ?τα τα απαρα?τητα πιστοποιητικ?. Το πρ?το κρ?σιμο 24ωρο
Αν αποφασ?σουμε να τοποθετ?σουμε ηλιακ?? μεμβρ?νε?, θα πρ?πει να σιγουρευτο?με ?τι:
Οι μεμβρ?νε? που θα χρησιμοποι?σουμε συνοδε?ονται απ??επ?σημο πιστοποιητικ? συμμ?ρφωση? με τι? οδηγ?ε? τη? Ε.Ε.
Προμηθευ?μαστε π?ντα την?γραπτ? εγγ?ηση?και ενημερων?μαστε αναλυτικ? για το τι περιλαμβ?νει
Βεβαιων?μαστε ?τι ο?αριθμ?? ?γκριση??υπ?ρχει σε?ειδικ? αυτοκ?λλητο?αν?μεσα στο τζ?μι και στη μεμβρ?νη, ?πω? πρ?πει σ?μφωνα με τι? προδιαγραφ?? για τι? μεμβρ?νε?.

Θα πρ?πει? επ?ση?, να προσ?ξουμε τη?φροντ?δα?των ηλιακ?ν μεμβραν?ν που περιλαμβ?νει τα εξ??:
  • Μετ? την τοποθ?τηση?των αντηλιακ?ν μεμβραν?ν, τα παρ?θυρα θα πρ?πει να παραμε?νουν?κλειστ? για ?να 24ωρο??στε η κολλητικ? ουσ?α να προσαρμοστε? πλ?ρω? στην επιφ?νεια των κρυστ?λλων, καθ?? σε διαφορετικ? περ?πτωση, υπ?ρχει πιθαν?τητα να καταστραφο?ν οι μεμβρ?νε?. Επιπλ?ον, δεν θα πρ?πει για το ?διο χρονικ? δι?στημα να αν?ψουμε τι? αντιστ?σει? στο π?σω θερμαιν?μενο τζ?μι. Για?48 ?ρε??μετ? την τοποθ?τηση,?δεν πρ?πει να γ?νει καθαρισμ?? των τζαμι?ν, αφο? με την π?εση που ασκε?ται μπορε? να μετακινηθο?ν.
  • Στον καθαρισμ? των μεμβραν?ν, θα πρ?πει να χρησιμοποιε?τε μαλακ? παν? και ποτ? το ?διο με εκε?νο που β?ζουμε στο εξωτερικ? του αυτοκιν?του.
  • Ζημι? μπορε? να προκληθε? και απ? τεχνικο?? που θα χρειαστε? να φτι?ξουν κ?ποιο απ? τα παρ?θυρ? μα?, αν προκ?ψει τ?τοια αν?γκη. Του? ενημερ?νουμε λοιπ?ν και ε?μαστε ιδια?τερα προσεχτικο?.
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频