Για ?,τι και αν χρειαστε? το Opel σου

Διαβ?στηκε απ? 2318 αναγν?στε? - 23/11/2017

Στη μακρ?χρονη πορε?α τη? απ? το 1982 που ιδρ?θηκε, η εταιρε?α ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., μ?χρι και σ?μερα ασχολε?ται κατ` αποκλειστικ?τητα με την εμπορ?α γν?σιων ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των OPEL.

 
 
Στη μακρ?χρονη πορε?α τη? απ? το 1982 που ιδρ?θηκε, η εταιρε?α?ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., μ?χρι και σ?μερα ασχολε?ται κατ` αποκλειστικ?τητα με την εμπορ?α γν?σιων ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των OPEL.

Η αφοσ?ωση στη δουλει? του? αλλ? και η εμπιστοσ?νη των πελατ?ν του στην εταιρε?α υπ?ρξαν καταλυτικο? παρ?γοντε? στη πορε?α του?. Η πολυετ?? πε?ρα που διαθ?τουν στο χ?ρο των ανταλλακτικ?ν και οι συνεργασ?ε? του? με εξειδικευμ?νου? συνεργ?τε? του χ?ρου εδρα?ωσαν τη θ?ση του? στην ελληνικ? αγορ? και του? απ?δωσαν τη φ?μη εν?? αξι?πιστου συνεργ?τη.

Οι συνεργασ?ε? που πραγματοποιο?νε με τα μεγαλ?τερα εργοστ?σια ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των?(ΑΤΕ-BOSCH-BILSTEIN-SACHS-HELLA-AUTOMEGA)?του? δ?νουν τη δυνατ?τητα να σα? παρ?χουν το ανταλλακτικ? που χρει?ζεστε ?μεσα και στι? καλ?τερε? τιμ?? τη? αγορ??. Διαθ?τουν μ?α πλ?ρη γκ?μα ανταλλακτικ?ν ?λων των μοντ?λων τη? Opel (ε?δη φανοποιε?α?, μηχανικ?, αναλ?σιμα) και ε?ναι σε θ?ση να καλ?ψουν ακ?μη και του? πιο απαιτητικο?? πελ?τε?.

Εξυπηρετο?νε ?λη την Ελλ?δα στο χ?ρο τη? χονδρικ?? και λιανικ?? αγορ??.

Επ?ση? συνεργ?ζονται με εισαγωγε?? μεταχειρισμ?νων και ?ιμιτασι?ν ανταλλακτικ?ν φανοποιε?α? ?χι μ?νο για Opel αλλ? για ?λε? τι? μ?ρκε? αυτοκιν?των σε ανταγωνιστικ?? τιμ??.
?
Στοιχε?α επικοινων?α?:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ OPEL)
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 17 - 11147
210 2925126 -
[email protected]

http://www.opeldendrinos.gr/

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频