Γν?σιε? λ?μπε? Philips: Γιατ? πρ?τα βλ?πει? και μετ? ενεργε??

Διαβ?στηκε απ? 1612 αναγν?στε? - 5/3/2019

Οι λ?μπε? αυτοκιν?του Philips προσφ?ρουν ευρ?τερη και μακρ?τερη δ?σμη φωτ??, επιτρ?ποντα? στον οδηγ? να βλ?πει καλ?τερα και να προλαμβ?νει ταχ?τερα τυχ?ν κινδ?νου?. Απολα?στε βελτιστοποιημ?νο φωτισμ? με μ?γιστη απ?δοση φωτ??!

 
 
Η Philips, με πορε?α π?νω απ? 100 χρ?νια, βρ?σκεται στην πρ?τη γραμμ? του τομ?α φωτισμο? αυτοκιν?των και παρουσι?ζει τεχνολογικ?? καινοτομ?ε?, οι οπο?ε? γ?νονται λ?σει? σε πολλ? σ?γχρονα οχ?ματα!

Οι λ?μπε? αυτοκιν?του Philips προσφ?ρουν ευρ?τερη και μακρ?τερη δ?σμη φωτ?? επιτρ?ποντα? στον οδηγ? να βλ?πει καλ?τερα και να προλαμβ?νει ταχ?τερα τυχ?ν κινδ?νου? και αυτ? γιατ? προσφ?ρουν βελτιστοποιημ?νο φωτισμ? με μ?γιστη απ?δοση φωτ??!Το φω? ε?ναι θεμελι?δε? για την οδ?γηση, καθ?? ε?ναι το πρ?το και μοναδικ? μ?ρο? τη? ασφ?λεια? στον κ?κλο που βοηθ? στην αποφυγ? ατυχημ?των.
?
Πρ?τα βλ?πει? και μετ? ενεργε??!

Ο φωτισμ?? σε πολλο?? ελληνικο?? δρ?μου? ε?ναι ανεπαρκ?? ? και αν?παρκτο?. Τα φ?τα του αυτοκιν?του μα?, δεν φωτ?ζουν μ?νο τον δρ?μο, αλλ? μα? κ?νουν ορατο?? και στου? υπ?λοιπου? χρ?στε? του δρ?μου.
?

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频