Κρ?ο? κινητ?ρα?; Προθερμαντ?ρε? Beru και ξεκ?νησε? σε χρ?νο dt.

Διαβ?στηκε απ? 4934 αναγν?στε? - 28/3/2018

?λοι οι κινητ?ρε? θ?λουν τον χρ?νο του? για να ζεσταθο?ν, εκτ?? ε?ν ε?ναι εξοπλισμ?νοι με προθερμαντ?ρε? Beru. Ξεκιν?στε σε χρ?νο ρεκ?ρ το αυτοκ?νητο σα?, ακ?μα και στι? πιο ακρα?ε? συνθ?κε?!

 
 
O προθερμαντ?ρα? ε?ναι ?να απ? τα ουσι?δη εξαρτ?ματα εν?? ντιζελοκ?νητου οχ?ματο?. ?να εξαιρετικ? τεχνολογικ? στοιχε?ο που σε ?ναν κρ?ο κινητ?ρα εξασφαλ?ζει σε χρ?νο ρεκ?ρ ολ?κληρο τον κ?κλο κα?ση? και την ?ναρξη του κινητ?ρα. Δημιουργε? ιδανικ?? συνθ?κε? αν?φλεξη? για το ψεκαζ?μενο κα?σιμο μ?σω ηλεκτρικ? παραγ?μενη? θερμικ?? εν?ργεια? που μεταφ?ρεται στο θ?λαμο κα?ση?. Για αυτ?, ε?ναι φυσικ? να θ?λετε μ?νο το καλ?τερο εξ?ρτημα που υπ?ρχει στην αγορ?! ?

Οι προθερμαντ?ρε? τη??BERU??χουν σχεδιαστε? για β?λτιστη και συνεπ? εκκ?νηση με κρ?ο κινητ?ρα, ?χι μ?νο ?ταν ε?ναι καινο?ργιοι αλλ? και μετ? απ? πολλ?? χιλι?δε? εκκιν?σει? με κρ?ο κινητ?ρα. Και αυτ? ε?ναι πιο σημαντικ? απ? ποτ?, καθ?? τα τελευτα?α χρ?νια οι ντιζελοκινητ?ρε? γ?νονται ολο?να και πιο σ?νθετοι και αποδ?δουν καλ?τερα ?ταν κ?θε εξ?ρτημ? του? ε?ναι κορυφα?ων επιδ?σεων. Για αυτ? μπορε?τε να βασιστε?τε στη BERU, μια? και αυτ? αποδεικν?εται κατ? τη δοκιμ? και σ?γκριση των προθερμαντ?ρων μα? με ?λλου?.? Χ?ρη στην υψηλ? ποι?τητα κατασκευ?? τη? BERU, οι προθερμαντ?ρε? εμφαν?ζουν συνεχ?? υψηλ?? επιδ?σει?. Ταυτ?χρονα, ?χουν κατασκευαστε? για μεγ?λη? δι?ρκεια? λειτουργικ? ζω?, η οπο?α διασφαλ?ζει επιδ?σει?, προσφ?ρει στο χρ?στη ?νεση και παρ?γει καθαρ?τερε? εκπομπ??.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频