Με ?να κλικ ?χετε τα π?ντα για το αυτοκ?νητο σα?

Διαβ?στηκε απ? 3215 αναγν?στε? - 17/5/2017

Η επιχε?ρηση Car Glass Center Κοκκινοπλ?τη? κατ?χει το πληρ?στερο e-shop με αξεσου?ρ αυτοκιν?του στην ελληνικ? αγορ?.

 
 
Απ? το 1986 η εταιρ?α Car Glass Center Κοκκινοπλ?τη?? πρωταγωνιστε? στο χ?ρο τη? εμπορ?α? και τοποθ?τηση παρμπριζ και μεμβραν?ν ηλιοπροστασ?α?.? Σ?ντομα ?μω? και συγκεκριμ?να απ? το 2003, η γκ?μα των υπηρεσι?ν εκτιν?χθηκε με αποτ?λεσμα την δημιουργ?α του πιο ε?χρηστου e-shop.

?τσι, περισσ?τερα απ? 3000 προ??ντα, απαρτ?ζουν το πληρ?στερο e-shop με κ?θε ε?δου? ?αξεσου?ρ αυτοκιν?του που μπορο?ν να καλ?ψουν οποιαδ?ποτε αν?γκη σα?. Με μ?α σ?ντομη περι?γηση και με ?να κλικ θα ?χετε στη π?ρτα σα? εντ?? ολ?γων ημερ?ν τη παραγγελ?α σα?.

Η λ?στα με τι? προσφερ?μενε? υπηρεσ?ε? συμπληρ?νεται με:
  • Μεμβρ?νε? αυτοκιν?του και κτιρ?ων ( ηλιοπροστασ?α?, ασφαλε?α? και διακοσμητικ??)
  • Vinyl Car Wrap
  • Εργαλε?α παντ?? ε?δου?
  • ?λων των ειδ?ν κρ?σταλλα για Ι.Χ και φορτηγ?
  • Τα π?ντα για του? καθρ?φτε?
  • Εσωτερικ?? και εξωτερικ?? εξοπλισμ??
  • Αξεσου?ρ 4x4
  • Προ??ντα ασφαλε?α?
?
Η εταιρ?α ε?ναι επ?σημο? αντιπρ?σωπο? τη? Armolan και κατ?χει το δικα?ωμα τη? αποκλειστικ?? κεντρικ?? δι?θεση?. Εισ?γοντα? στι? καλ?τερε? τιμ??, παρ?χει και σε εσ?? τι? καλ?τερε? τιμ??.
Υπ?ρχει επ?ση? δυνατ?τητα ζωνταν?? συνομιλ?α? με υπ?λληλο τη? εταιρ?α? εντ?? του site για οποιαδ?ποτε απορ?α.

Δεν ?χετε παρ? να το δοκιμ?σετε.

Στ?φανο? Κοκκινοπλ?τη? & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εμπορ?α ειδ?ν αυτοκιν?του & Τοποθετ?σει?
19η? Μα?ου & Φλ?μινγκ – Κατερ?νη 60134
Τηλ: 23510 77825 & 23510 77745
Fax: 2351077916
email: kokkinoplitis.gr

?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频