Μον?δρομο? στο χ?ρο των ανταλλακτικ?ν

Διαβ?στηκε απ? 1181 αναγν?στε? - 2/10/2020

Η εταιρ?α APCAR Ε.Π.Ε. πρωταγωνιστε? εδ? και χρ?νια στον χ?ρο των ανταλλακτικ?ν και στι? εγκαταστ?σει? τη? στον Αλιμο θα βρει? αυτ? που ψ?χνει? στι? πιο συμφ?ρουσε? τιμ?? τη? αγορ??.

 
 
Η εταιρε?α?APCAR Ε.Π.Ε.?δραστηριοποιε?ται απ? το 1997 στο χ?ρο του αυτοκιν?του σχετικ? με χονδρικ? και λιανικ? π?ληση Ανταλλακτικ?ν Αυτοκιν?των.

Πρωταρχικ?? στ?χο? τη??APCAR Ε.Π.Ε.?ε?ναι η?παροχ??αξι?πιστων?και?εγγυημ?νων? υπηρεσι?ν?στο χ?ρο των?ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των, με ανταλλακτικ? κορυφα?α? ποι?τητα? απ? γνωστο?? ο?κου? του εξωτερικο? που αποτελο?ν του? κ?ριου? προμηθευτ?? τη? παγκ?σμια? αυτοκινητοβιομηχαν?α?.

Μ?σα απ? την τερ?στια εμπειρ?α αλλ? και τεχνογνωσ?α που ?χουν αποκτ?σει ?λα αυτ? τα χρ?νια, ?χουν καταφ?ρει να βρ?σκονται στην κορυφ? των προτιμ?σεων των πελατ?ν,?προσφ?ροντα? αξιοπιστ?α, υψηλ?? ποι?τητα? εξυπηρ?τηση και εγγυημ?νο αποτ?λεσμα.

Η εταιρ?α διαθ?τει τα εξ?? ανταλλακτικ? και εξαρτ?ματα:.
  • Μπαταρ?ε?
  • Λιπαντικ?-Χημικ?
  • Ηλεκτρικ?
  • Συστ?ματα π?δηση?
  • Εμπρ?σθιο σ?στημα
  • Σ?στημα μετ?δοση?
  • Σ?στημα ψ?ξη?
  • Μηχανικ? μ?ρη

Η εταιρε?α?APCAR Ε.Π.Ε.?επενδ?ει συνεχ?? σε ανθρ?πινο δυναμικ?, υποδομ?? και σε προ??ντα. Επιπρ?σθετα ?χει ?να μεγ?λο αριθμ? συνεργατ?ν που εξασφαλ?ζουν ταχ?τερη παροχ? υπηρεσι?ν και αγαθ?ν σε ?λη την Ελλ?δα και το εξωτερικ?, εν? διευρ?νει συνεχ?? τη γκ?μα τη? για να καλ?ψει τι? διαρκ?? αυξαν?μενε? αν?γκε? τη? αγορ??.

Στοιχε?α επικοινων?α?:
Διε?θυνση: Κουμουνδο?ρου 58, Αλιμο? Τ.Κ. 17456
Τηλ: 210 9958036 – 210 9958037
Fax: 210 9958039
Email:?[email protected]
Website:?https://www.apcar.gr
Facebook:?APCAR Ε.Π.Ε

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频