Ν?ε? επιχρισμ?νε? δισκ?πλακε? απ? την Comline

Διαβ?στηκε απ? 1064 αναγν?στε? - 10/6/2019

Η Comline εμπλουτ?ζει την γκ?μα τη? με ν?ου? κωδικο?? σε επιχρισμ?νε? δισκ?πλακε? που δεν χρει?ζονται απολ?πανση και προσφ?ρουν αντοχ? χ?ρη στην αντιδιαβρωτικ? του? προστασ?α.

 
 
Η βρετανικ? εταιρε?α ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?του Comline επεκτε?νει την γκ?μα τη? ?σον αφορ? τι? επιχρισμ?νε? δισκ?πλακε? για πληθ?ρα εφαρμογ?ν. Οι ν?ε? δισκ?πλακε?? καλ?πτουν τ?σο δημοφιλε?? ?σο και πιο πολυτελε?? εφαρμογ??.

Παραδε?γματα αυτ?ν ε?ναι οι:
?
  • ADC2880V και? ADC2881 για το Ford Fiesta (2017+ ),
  • ADC2853V? για την Mercedes C Class (2007+)?
  • ADC2854V ?για to Citroen DS3 (2012+) αλλ? και το Peugeot 208 (2012+).
?
Οι? επιχρισμ?νε? δισκ?πλακε? τη? Comline ε?ναι ?τοιμε? προ? χρ?ση με το που βγουν απ? το κουτ? χωρ?? να χρει?ζονται καθ?ρισμα ? απολ?πανση εξοικονομ?ντα? πολ?τιμο χρ?νο για τον μηχανικ?. Επ?ση?, η ειδικ? αντιδιαβρωτικ? επ?στρωση προσφ?ρει προστασ?α στην δισκ?πλακα και εξασφαλ?ζει ?ψογη και ανθεκτικ? εμφ?νιση π?σω απ? τι? ζ?ντε?.
?

Με?3 χρ?νια εγγ?ηση (60.000 χλμ).
Κατασκευασμ?νε? με υλικ? υψηλ?ν προδιαγραφ?ν – ειδικ? επιλεγμ?να για την σκληρ?τητα, τον εφελκυσμ?, τη χημικ? σ?νθεση και την δομ? του? – οι δισκ?πλακε? τη? Comlineκαλ?πτουν μ?α μεγ?λη γκ?μα εφαρμογ?ν και προσφ?ρονται με 3 χρ?νια εγγ?ηση (60.000 χλμ).

?
Για την Comline
Περισσ?τερε? λεπτομ?ρειε? μπορε?τε να βρε?τε στη διε?θυνση:?www.comlinehellas.gr?? να επικοινων?σετε στο 210 34 74 607.
?
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频