Π. ΣΤΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Αξιοπιστ?α στο χ?ρο των φ?λτρων

Διαβ?στηκε απ? 2034 αναγν?στε? - 23/5/2017

Η Π. ΣΤΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Motor Filters Co κατ?χει μ?α απ? τι? πρ?τε? θ?σει? μεταξ? των μεγαλ?τερων Ελληνικ?ν εταιρει?ν που εισ?γουν και εμπορε?ονται φ?λτρα παντ?? τ?που και λιπαντικ?.

 
 
Απ? το 1998 που ιδρ?θηκε, η ?Π. ΣΤΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.Motor Filters Co ?χει αποκτ?σει μ?α καλ? φ?μη ?σο αφορ? την δι?θεση και την διανομ? φ?λτρων και λιπαντικ?ν ποιοτικ?? αναγνωρισμ?νων.

Τα προ??ντα που διαθ?τει ε?ναι κατασκευασμ?να απ? τα πιο αναγνωρισμ?να εργοστ?σια κατασκευ?? φ?λτρων για επιβατηγ?, φορτηγ? και βαρ?ω? τ?που μηχαν?ματα. Διαθ?τει σε μ?νιμο στοκ περισσ?τερα απ? 10.000 ε?δη φ?λτρων, για περισσ?τερε? απ? 100.000 εφαρμογ??. Η γκ?μα των προ??ντων μα? συμπεριλαμβ?νει φ?λτρα και λιπαντικ? για αυτοκ?νητα, φορτηγ?, μηχαν?κια, λεωφορε?α, μηχαν?ματα ?ργων, αγροτικ?, ναυτιλιακ?? μηχαν?? και την βιομηχαν?α.

Σ?μερα, περισσ?τερο απ? ποτ?, ε?ναι πολ? σημαντικ? να εμπιστε?εσαι ?να αξι?πιστο εργοστ?σιο για τα υλικ? συντ?ρηση? του αυτοκιν?του σου. Στην γκ?μα τη? εταιρε?α? συμπεριλαμβ?νονται τα πιο γνωστ? παγκ?σμια εργοστ?σια κατασκευ?? φ?λτρων και λιπαντικ?ν στον κ?σμο ?πω? τα : Hengst, Donaldson, Luber-Finer, Rymax που εγγυ?νται αξι?πιστη απ?δοση και υψηλ? προστασ?α για ?λη την ζω? του κινητ?ρα σα?.

Η φιλοσοφ?α τη? εταιρε?α? ε?ναι να προσφ?ρει την καλ?τερη δυνατ? ποι?τητα στην πιο προσιτ? τιμ?, συμβ?λλοντα? ?τσι στην με?ωση των λειτουργικ?ν δαπαν?ν τη? συντ?ρηση? των μηχανημ?των των πελατ?ν. Επ?ση? παρ?χει προσωπικ? και τεχνικ? υποστ?ριξη τ?τοια, που να ικανοποιε? κ?θε απα?τηση των πελατ?ν τη?.

Η εμπειρ?α και η συνεχε?? προσπ?θει?? κατ? την δι?ρκεια των τελευτα?ων ετ?ν, ?χουν αναδε?ξει την Motor Filters Co, μ?α απ? τι? αποδοτικ?τερε? και πλ?ον αξι?πιστε? εταιρε?ε? στον χ?ρο.
?
MOTOR FILTERS CO.
Π. Στ?θη? & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ασπρ?πυργο?
Τ.Θ. 500 47
Θ?ση: Αγ. Γε?ργιο?
19 300 Ασπρ?πυργο?
Τηλ:210 3470708
Email: [email protected],
[email protected]
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频