Αξεσου?ρ για 4x4 που πρ?πει να ?χει?!

Διαβ?στηκε απ? 3323 αναγν?στε? - 26/4/2017

Θε? να π?ρει? αξεσου?ρ για το 4Χ4; Μ?θε τα κατ?λληλα β?ματα που πρ?πει να ακολουθ?σει?.

 
 
Οταν μιλ?με για αξεσου?ρ ?ρχεται στο μυαλ? μα? η πολ? μεγ?λη γκ?μα που υπ?ρχει στην αγορ?. ?ταν ?μω? αναφερ?μαστε στα αξεσου?ρ των 4Χ4, αυτ?ματα ο βαθμ?? επικινδυν?τητα? ανεβα?νει, καθ?? μια λ?θο? επιλογ? στην αγορ? ? την τοποθ?τηση του αξεσου?ρ, μπορε? να β?λει σε κ?νδυνο τη ζω? μα?, μια? και μιλ?με για οχ?ματα που κυκλοφορο?ν κ?τω απ? αντ?ξοε? συνθ?κε?. ??

Πριν π?ρω το κατ?λληλο 4Χ4 αξεσου?ρ πρ?πει να σκεφτ? τι διαδρομ?? θα κ?νω.
Για να κ?νουμε οποιανδ?ποτε επιλογ? αξεσου?ρ θα πρ?πει να ?χουμε δ?σει απ?ντηση στο ερ?τημα,?τι χρ?ση θα κ?νω στο 4Χ4 αυτοκ?νητ? μου.?Οι εκτ?? δρ?μου διαδρομ??, που θα επιλ?ξω να διασχ?σω θα ε?ναι αυτ??, που θα μου καθορ?σουν σε πρ?το βαθμ? το στ?σιμο που χρει?ζεται να πραγματοποι?σω στο ΙΧ μου.

Εφ?σον ?χω περ?σει αυτ? το στ?διο τ?τε και?μ?νο τ?τε θα μπω στη διαδικασ?α για την ε?ρεση και αγορ? των κατ?λληλων αξεσου?ρ.

?να ακ?μα στοιχε?ο που πρ?πει να συμπεριλ?βουμε ε?ναι?το αξεσου?ρ που θ?λω να β?λω να ε?ναι πρακτικ? και ?χι αισθητικ?.?Καλ? θα ε?ναι να αποφ?γουμε να προσαρμ?σουμε κ?τι, το οπο?ο θα δ?σει ομορφι? στο αυτοκ?νητο, αλλ? δεν θα προσφ?ρει στην πρ?ξη μια επιπλ?ον υπηρεσ?α στη λειτουργ?α του, ? δεν θα βελτι?σει μ?α απ? τι? υπ?ρχουσε?.

Τ?λο? θα ε?ναι σωστ? το αξεσου?ρ που θα αγορ?σουμε να γνωρ?ζουμε πω???χει τοποθετηθε? και ?χει αποδ?σει και σε ?λλα 4Χ4,??τσι ?στε να μει?σουμε πολ? τι? πιθαν?τητε?, που υπ?ρχουν να βγει μια αποτυχημ?νη αγορ?.?? ? ?

Ποια ε?ναι τα πιο διαδεδομ?να 4Χ4 αξεσου?ρ

Προστατευτικ?? ποδι?? του κινητ?ρα: Ε?ναι π?ντα χρ?σιμε?, αλλ? ε?ναι εξαιρετικ? βασικ? να βεβαιωθο?με ?τι θα ?χουν ?σο το δυνατ? καλ?τερη εφαρμογ?. ?σο πιο χοντρ?? τ?σο καλ?τερη προστασ?α προσφ?ρουν, αλλ? τ?σο περισσ?τερο μει?νουν την απ?σταση απ? το ?δαφο?.

Snorkel: Λειτουργο?ν ακριβ?? ?πω? οι αναπνευστ?ρε? στη θ?λασσα.?Ανεβ?ζουν την εισαγωγ? του α?ρα ψηλ?, συν?θω? στο ?ψο? τη? οροφ??, ?στε το αυτοκ?νητο να μπορε? να περ?σει μ?σα απ? ?να σχετικ? βαθ? σ?μα νερο? χωρ?? να σβ?σει και να καταστρ?ψει τον κινητ?ρα του. Προσ?χουμε τη σωστ? τοποθ?τηση και βεβαιων?μαστε ?τι ?λα τα ηλεκτρικ? του κινητ?ρα ε?ναι στεγανοποιημ?να ? αδιαβροχοποιημ?να.

Προστατευτικ?? μπ?ρε? στου? προφυλακτ?ρε? ? προφυλακτ?ρε? αντικατ?σταση?: Πρ?πει να μην εξ?χουν τ?σο απ? το ?χημα που να επηρε?ζουν τι? γων?ε? προσ?γγιση? και φυγ??. Σε περ?πτωση που τοποθετ?σουμε εργ?τη ? αλλι?? β?ντσι, πρ?πει να βεβαιωθο?με ?τι το ηλεκτρικ? σ?στημα μπορε? να καλ?ψει τι? απαιτ?σει? του, εν? τ?σο το ?διο, ?σο και οι β?σει? τοποθ?τησ?? του πρ?πει να ε?ναι σχεδιασμ?νε? για να μπορο?ν να τραβ?ξουν τουλ?χιστον το πλ?ρε? β?ρο? του οχ?ματο? χωρ?? δομικ? προβλ?ματα. Το ?διο ισχ?ει και για το συρματ?σχοινο.

?ξτρα προβολε??: Πολ? χρ?σιμη λ?ση.?Τσεκ?ρουμε τι? απαιτ?σει? εν?ργεια? καθ?? και την τοποθ?τησ? του? ?στε να μην χ?νουν τον προσανατολισμ? του? απ? του? αναμεν?μενου? κραδασμο?? και αναπηδ?σει?.

Δε?τερη μπαταρ?α: Ε?ναι μια ιδια?τερα πρακτικ??αλλ? ?χι τ?σο συχν? προτειν?μενη εφαρμογ? που πρ?κειται να σα? βγ?λει απ? τη δ?σκολη θ?ση στην περ?πτωση που ?χετε αυξ?σει σημαντικ? τι? ηλεκτρικ?? απαιτ?σει? του οχ?ματο?. Προσοχ? στην τοποθ?τησ? τη?, καθ?? πρ?πει να ε?ναι προσβ?σιμη και σταθερ? για αποφυγ? διαρρο?ν.

Εργ?τη?: ??να? δυνατ?? εργ?τη? ε?ναι πιο αξι?πιστο? απ? ?ναν αδ?ναμο. Ο λ?γο? ε?ναι ?τι ο δυνατ?τερο? εργ?τη? θα αργ?σει περισσ?τερο να ζεσταθε? και θα δουλ?ψει πιο μακρι? απ? το ?ριο του, δημιουργ?ντα? ?τσι λιγ?τερη φθορ? στα ηλεκτρικ? και μηχανικ? του μ?ρη λ?γω φ?ρτιση? και θερμοκρασ?α?.?Αξ?ζει να σημειωθε? πω? ακ?μα και ο πιο δυνατ?? εργ?τη? χρει?ζεται λογικ? διαχε?ριση, για να μην μα? προσδ?σει τη στιγμ? που θα τον χρειαστο?με. ?

Τι να προσ?ξω στα 4Χ4 αξεσου?ρ και στην τοποθ?τησ? του?

Για να κ?νουμε την καλ?τερη δυνατ? επιλογ? και να ε?μαστε καλυμμ?νοι, ?τι τα χρ?ματα μα? δεν θα π?νε στρ?φι, θα πρ?πει να προσ?ξουμε τρει? βασικ?? προ?ποθ?σει?, που θα μα? διευκολ?νουν και θα μει?σουν τι? πιθαν?τητε? μια? λανθασμ?νη? επιλογ??.

Πρ?τα απ? ?λα θα πρ?πει να επιλ?ξουμε ?να συνεργε?ο που θα πληρο? τι? προ?ποθ?σει? για τ?τοιε? εργασ?ε?, ?στε να γ?νει η δουλει? σωστ? και το ?χημα μα??να πραγματοποιε? με ασφ?λεια τι? εκτ?? δρ?μου διαδρομ??.

?πειτα θα πρ?πει να γνωρ?ζουμε ?τι το αξεσου?ρ που θα αγορ?σουμε,??χει την απαρα?τητη εγγ?ηση, για να ε?μαστε καλυμμ?νοι σε περ?πτωση που κ?τι π?ει στραβ? ? συμβε? μια ζημι?.

Εν? η τρ?τη προ?π?θεση ε?ναι το αξεσου?ρ?να ?χει τι? προδιαγραφ?? που απαιτο?νται, ?στε να ταιρι?ξει στο μοντ?λο που ?χουμε στην κατοχ? μα?, αποφε?γοντα? ?τσι τι? λανθασμ?νε? επιλογ?? που θα μα? κοστ?σουν επιπλ?ον χρ?νο και χρ?μα.?

Το αξεσου?ρ πρ?πει να ε?ναι το κατ?λληλο, σε αντ?θετη περ?πτωση υπ?ρχουν μεγ?λε? πιθαν?τητε? να κινδυνε?σει η ζω? μα?.

Πριν μπο?με στη διαδικασ?α να αγορ?σουμε ?να αξεσου?ρ πρ?πει να γνωρ?ζουμε τρ?α βασικ? πρ?γματα, που θα μα? βοηθ?σουν τ?σο στην αγορ?, ?σο και στο τελικ? αποτ?λεσμα στο εκτ?? δρ?μου ?χημ? μα?, ?στε να ε?ναι ασφαλ?? και να μην διατρ?ξει κ?ποιο κ?νδυνο η ζω? μα?.

Πρ?τα απ? ?λα ε?ναι σημαντικ? να κατανο?σουμε πω?, ?τι επιπρ?σθετο κομμ?τι τοποθετ?σουμε στο ?χημα μα?, θα?πρ?πει να συμβ?λει στη ε?ρυθμη λειτουργ?α του αυτοκιν?του, ?ντα? αναπ?σπαστο κομμ?τι τη? ασφαλε?α? μα?. Αν το αξεσου?ρ δεν κ?νει σωστ? τη δουλει? για την οπο?α προορ?ζεται, τ?τε υπ?ρχει πιθαν?τητα να κινδυνε?σει η ζω? μα?, καθ?? ε?παμε ?τι αυτ? τα οχ?ματα κινο?νται κ?τω απ? τι? πιο αντ?ξοε? συνθ?κε?.

?να δε?τερο στοιχε?ο ε?ναι πω? μεταξ? των αξεσου?ρ που διατ?θενται στην αγορ?,?υπ?ρχει διαφορ? στη τιμ?, κ?τι που αντικατοπτρ?ζεται στην ποι?τητα αλλ? και τη χρησιμ?τητα του κ?θε αξεσου?ρ. Τ?λο? θα πρ?πει να αναφ?ρουμε τη?μεγ?λη γκ?μα που υπ?ρχει?για ?λε? τι? μ?ρκε? και για ?λε? τι? χρ?σει?, κ?τι που σημα?νει, πω? πρ?πει να υπ?ρξει πολ? καλ? ?ρευνα πριν την τελικ? απ?φαση. ??
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频