Πριν επιλ?ξω αξεσου?ρ

Διαβ?στηκε απ? 1693 αναγν?στε? - 23/3/2017

Τι πρ?πει να ?χω στο μυαλ? μου, πριν π?ρω την απ?φαση να αγορ?σω αξεσου?ρ; Με ποιο τρ?πο θα σκεφτ? για να πραγματοποι?σω την πιο συμφ?ρουσα επιλογ?. Πω? μπορ? να ε?μαι σ?γουρο? πριν την αγορ?, ?τι θα με βοηθ?σει και τελικ? δεν θα ?χω ξοδ?ψει τσ?μπα χρ?ματα;

 
 
Πριν κ?νουμε οποιανδ?ποτε επιλογ? αξεσου?ρ θα πρ?πει να ?χουμε δ?σει απ?ντηση στο ερ?τημα, τι χρ?ση θα κ?νω στο 4Χ4 αυτοκ?νητ? μου. Οι εκτ?? δρ?μου διαδρομ??, που θα επιλ?ξω να διασχ?σω θα ε?ναι αυτ??, που θα μου καθορ?σουν σε πρ?το βαθμ? το στ?σιμο που χρει?ζεται να πραγματοποι?σω στο ΙΧ μου.

Εφ?σον ?χω περ?σει αυτ? το στ?διο τ?τε και μ?νο τ?τε θα μπω στη διαδικασ?α για την ε?ρεση και αγορ? των κατ?λληλων αξεσου?ρ.

?να ακ?μα στοιχε?ο που πρ?πει να συμπεριλ?βουμε ε?ναι το αξεσου?ρ να ε?ναι πρακτικ? και ?χι αισθητικ?. Καλ? θα ε?ναι να αποφ?γουμε να προσαρμ?σουμε κ?τι, το οπο?ο θα δ?σει ομορφι? στο αυτοκ?νητο, αλλ? δεν θα προσφ?ρει στην πρ?ξη μια επιπλ?ον υπηρεσ?α στη λειτουργ?α του, ? δεν θα βελτι?σει μ?α απ? τι? υπ?ρχουσε?.

Τ?λο? θα ε?ναι σωστ? το αξεσου?ρ που θα αγορ?σουμε να γνωρ?ζουμε πω? ?χει τοποθετηθε? και ?χει αποδ?σει και σε ?λλα 4Χ4, ?τσι ?στε να μει?σουμε πολ? τι? πιθαν?τητε?, που υπ?ρχουν να βγει μια αποτυχημ?νη αγορ?.??

Τι πρ?πει να ξ?ρω? ?

Τι να προσ?ξω
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频