2 φωτογραφ?ε? ?

Πρ?βλημα ? αλλαγ? εξ?τμιση?; Εδ? ε?ναι η λ?ση

Διαβ?στηκε απ? 1337 αναγν?στε? - 8/10/2020

Στην επιχε?ρηση Exhaust Racing στο Γαλ?τσι, η εξ?τμιση ε?ναι ?να κεφ?λαιο που ?χει κατακτηθε?. Για οποιοδ?ποτε πρ?βλημα, ανταλλακτικ? ? αλλαγ?, η λ?ση ε?ναι στην Πρωτοπαπαδ?κη 52.

 
 
Το σ?στημα εξαγωγ?? ε?ναι η εκπνο? του αυτοκιν?του και ?να απ? τα βασικ?τερα συστ?ματα για την ομαλ? λειτουργ?α του. Ε?ν το αυτοκ?νητο δεν διαχειρ?ζεται σωστ? τα καυσα?ρια, τ?ποτα δεν λειτουργε? σωστ?, αυξ?νεται η καταν?λωση, ο κινητ?ρα κινδυνε?ει και οι ζημι?? ε?ναι προ των πυλ?ν.

Η Exhaust Racing βασιζ?μενη στα υπερσ?γχρονα μηχαν?ματα και την πολυετ? πε?ρα του προσωπικο? τη?, αναλαμβ?νει οποιαδ?ποτε εργασ?α γ?ρω απ? τα συστ?ματα εξαγωγ??. (εξατμ?σει?-καταλ?τε?-βελτι?σει?).


?χετε παρατηρ?σει οτιδ?ποτε απ? τα παρακ?τω;

? Το καζαν?κι ?χει τρυπ?σει; Σε μια τ?τοια περ?πτωση αξ?ζει να σημειωθε? ?τι το αυτοκ?νητ? σα? δεν θα π?ρει Κ?ρτα Καυσαερ?ων.
??Απ?λεια καυσαερ?ων?απ? την πολλαπλ? εξαγωγ?? (μ?ρο? τη? εξ?τμιση?), που γ?νεται ?μεσα αισθητ? λ?γω του?θορ?βου?(σαν φ?σημα) εν? μει?νεται αισθητ? και η?απ?δοση?του κινητ?ρα.
??Διαρρο? βενζ?νη??(εκτ?? απ? απ?λεια καυσαερ?ων). Μει?νεται η απ?δοση του κινητ?ρα αφο? αλλ?ζει η αναλογ?α του με?γματο? α?ρα καυσ?μου. Επ?ση? στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? ο κινητ?ρα? δεν μπορε? να κρατ?σει ρελαντ? και εμφαν?ζει αρρυθμ?α (ακο?σιο ανεβοκατ?βασμα ρυθμο? περιστροφ??). Σε τ?τοια περ?πτωση υπ?ρχει και κ?νδυνο? για φωτι?.
? Με?ωση απ?δοση? ?χουμε και αν ?χει?τρυπ?σει ο σωλ?να? τη? εξ?τμιση?.


Ε?ν ?χετε παρατηρ?σει οτιδ?ποτε απ? τα παραπ?νω, η εξ?τμιση σα? χρει?ζεται επισκευ? ? αλλαγ?. Επ?ση? ε?ν θ?λετε μπορε?τε να αναβαθμ?σετε την εξ?τμιση σα? με την αλλαγ? τη?, προσφ?ροντα? καλ?τερο ?χο αλλ? και επιδ?σει?.

Τ?λο?, το κατ?στημα διαθ?τει και ?μπειρο γ?ρω απ? το service προσωπικ?, το οπο?ο εξειδικε?εται στα ηλεκτρολογικ? μ?ρη ?λων των αυτοκιν?των. Μπορε?τε να πραγματοποι?σετε ακ?μα και service ? να επιδιορθ?σετε οποιαδ?ποτε ηλεκτρολογικ? και ?χι μ?νο ζημι? σα? ταλαιπωρε?.
? ?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α:?Αφο? Διονυσ?πουλοι - Exhaust Racing
Διε?θυνση: Πρωτοπαπαδ?κη 52? Γαλ?τσι 11147
Τηλ: 21 0291 9415
Site: https://exhaust-racing.business.site/
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频