Στην Automotivo ο χρ?νο? περν?ει διασκεδαστικ?, κ?νοντα? test drive!

Στην Automotivo το service ε?ναι απ?λαυση

Διαβ?στηκε απ? 1969 αναγν?στε? - 20/3/2017

Στην Automotivo η αναμον? για το service του αυτοκιν?του σα? γ?νεται μ?α απολαυστικ? οδηγικ? εμπειρ?α. Τ?ρα ?ση ?ρα περιμ?νετε να πραγματοποιηθε? το service στο Peugeot σα?, μπορε?τε να κ?νετε test drive στα ν?α μοντ?λα τη? Peugeot 3008, 2008, 308, 208, 108.

 
 
Στην Automotivo η αναμον? για το service του αυτοκιν?του σα? γ?νεται μ?α απολαυστικ? οδηγικ? εμπειρ?α. Τ?ρα ?ση ?ρα περιμ?νετε να πραγματοποιηθε? το service στο Peugeot σα?, μπορε?τε να κ?νετε test drive στα ν?α μοντ?λα τη? Peugeot 3008, 2008, 308, 208, 108.

Επιλ?ξτε το σημε?ο που σα? εξυπηρετε? για το service του Peugeot σα? (Χαλ?νδρι ? Γ?ρακα?) και κλε?στε ραντεβο?. Δηλ?στε ?τι στο χρ?νο αναμον?? σα?, επιθυμε?τε να κ?νετε test drive και τα υπ?λοιπα αφ?στε τα στην Automotivo.

Πακ?τα Service Peugeot
?χοντα? το ?χημ? σα? ελεγμ?νο και επισκευασμ?νο στο δ?κτυο τη? Automotivo Peugeot σημα?νει ?τι πα?ρνετε τα σωστ? ανταλλακτικ?, απολαμβ?νετε τα ανταγωνιστικ? πακ?τα τη? Peugeot και την εμπειρ?α των εξειδικευμ?νων τεχνικ?ν τη? Peugeot Automotivo.

Peugeot Service Gο
Για κ?τοχου? Peugeot ηλικ?α? 5+, τ?ρα ?χετε το αποκλειστικ? προν?μιο του προγρ?μματο? “Peugeot Service GO”. Ειδικ? σχεδιασμ?νο για ?λα τα μοντ?λα Peugeot ?νω των 5 ετ?ν, το “Peugeot Service GO” σα? εξασφαλ?ζει την απ?λυτη ηρεμ?α και σιγουρι? στη συντ?ρηση του αυτοκιν?του σα?, και προσφ?ρεται μ?σω του επ?σημου Δικτ?ου Επισκευαστ?ν τη? μ?ρκα?.?
?
Peugeot Service EcoExpert
Το ?PEUGEOT Service ECOEXPERT? ε?ναι ?να ν?ο πρ?γραμμα συντ?ρηση?, χαμηλο? κ?στου?, το οπο?ο μ?σω του δικτ?ου των εξουσιοδοτημ?νων επισκευαστ?ν, δ?νει τη δυνατ?τητα στου? κατ?χου? παλαι?τερων αυτοκιν?των PEUGEOT να πραγματοποι?σουν ?να γρ?γορο αλλ? πολ? περιεκτικ? Service* του αυτοκιν?του του?.

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频