ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ NINJA: Βροχ? στο παρμπρ?ζ? B?λτε ?ναν Ninja να καθαρ?σει!

Διαβ?στηκε απ? 3591 αναγν?στε? - 16/10/2017

Οι υαλοκαθαριστ?ρε? Ninja, µε αποκλειστικ? αντιπρ?σωπο Ελλ?δα? την εταιρ?α Autoline A.E, αποτελε? µια ολοκα?νουργια µ?ρκα υαλοκαθαριστ?ρων, που ξεχωρ?ζει χ?ρη στο µοναδικ? στυλ, τον αεροδυναµικ? σχεδιασµ? και την ?ριστη ποι?τητ? του?.

 
 
Οι υαλοκαθαριστ?ρε? Ninja, µε αποκλειστικ? αντιπρ?σωπο Ελλ?δα? την εταιρ?α Autoline A.E.?αποτελε? µια ολοκα?νουργια µ?ρκα υαλοκαθαριστ?ρων, που ξεχωρ?ζει χ?ρη στο µοναδικ? στυλ, τον αεροδυναµικ? σχεδιασµ? και την ?ριστη ποι?τητ? του?. Η σειρ? περιλαµβ?νει µ?α µεγ?λη γκ?µα σε αντ?πτορε? ειδικο? σχεδιασµο? που καλ?πτει π?νω απ? το 99% τη? αγορ?? των επιβατικ?ν οχηµ?των. Εξασφαλ?ζουν ?ριστα αποτελ?σµατα καθαρισµο?, αθ?ρυβη λειτουργ?α σε ?λα τα σηµε?α του παρµπρ?ζ και µεγ?λη αντοχ? στι? καιρικ?? επιδρ?σει?.
?
 • Αθ?ρυβη λειτουργ?α
 • E?κολη εγκατ?σταση
 • 100% φυσικ? λ?στιχο µε επ?στρωση γραφ?τη
 • ?χουν ?ριστη συµπεριφορ?, ακ?µα και σε υψηλ?? ταχ?τητε?
 • Οµοι?µορφη π?εση επαφ??, η οπο?α εξασφαλ?ζει ?ω? και 30% µεγαλ?τερη δι?ρκεια ζω??
 • Εγγυ?νται ιδανικ? απ?δοση καθαρισµο? ακ?µη και σε ακρα?ε? καιρικ?? συνθ?κε?
 • Η συσκευασ?α περιλαµβ?νει αντ?πτορε? για ?λου? του? τ?που? των βραχι?νων
 • Το µειωµ?νο εµβαδ?ν επιφ?νεια? ελαχιστοποιε? το θ?ρυβο απ? τον ?νεµο
 • Καθαρ?ζουν χωρ?? να αφ?νουν ?χνη & γραµµ??
 • Μοντ?ρνο? και σ?γχρονο? ?σχεδιασµ??
 • Δεν τρ?ζουν
?
Γιατ? οι πελ?τε? µα? επιλ?γουν Νinja;
Η προσιτ? τιµ? του? σε συνδυασµ? µε την ικαν?τητα του? να ταιρι?ξουν σε ?λου? του? τ?που? αυτοκιν?των, η µεγ?λη γκ?µα σε µεγ?θη, η ε?κολη εγκατ?σταση και η ανθεκτικ?τητ? του?, ε?ναι αυτ? που του? κ?νουν να ξεχωρ?ζουν στην αγορ?. Η σειρ? υαλοκαθαριστ?ρων Ninja δεσµε?εται να σα? παρ?χει ?λη την ευκολ?α και την ευελιξ?α που χρει?ζεστε κατ? την οδ?γηση. ?χουν επιλεχθε? τα καλ?τερα υλικ? απ? καουτσο?κ για τα τελικ? προ??ντα τα οπο?α διαθ?τουν πιστοπο?ηση σ?µφωνα µε τα διεθν? πρ?τυπα ποι?τητα? ISO 9001 / TS16949.
?
Αποκτ?στε τ?ρα του? πιο πρωτοποριακο?? υαλοκαθαριστ?ρε? στι? πιο συµφ?ρουσε? τιµ?? τη? αγορ??.
Θα του? βρε?τε σε 4 διαφορετικο?? εκθ?τε? σε επιλεγµ?να καταστ?µατα και πρατ?ρια υγρ?ν καυσ?µων σε ?λη την Ελλ?δα.
?
Η Autoline A.E. ε?ναι η µεγαλ?τερη εισαγωγικ? εταιρ?α χονδρικ?? π?ληση? στην Ελλ?δα στον τοµ?α των αξεσου?ρ αυτοκιν?των, µε π?νω απο 5.000 ετοιµοπαρ?δοτα προ??ντα. Στην πολ?χρονη πορε?α τη? κατ?ρθωσε να καθιερωθε? ω? µια απ` τι? πιο ανταγωνιστικ??, ευ?λικτε? και ταχ?τατα αναπτυσσ?µενε? εταιρ?ε? µε σ?µα κατατεθ?ν την ποι?τητα και τι? τιµ?? των ειδ?ν τη?. Η εταιρ?α εισ?γει απ? του? γνωστ?τερου? ο?κου? του εξωτερικο?, µε την αποκλειστικ? δι?θεση προ??ντων των σηµαντικ?τερων Ευρωπα?κ?ν και Ασιατικ?ν εργοστασ?ων και των πιο αναγνωρ?σιµων brands, σε Ελλ?δα, Κ?προ και Βαλκ?νια. Η Autoline διαθ?τει τερ?στια γκ?µα προ??ντων, που καλ?πτει τι? αν?γκε? του κ?θε αυτοκιν?του και του κ?θε καταναλωτ? ξεχωριστ?.
?
?
AUTOLINE Α.Ε.
3ο χλµ Εθνικ?? οδο? Θεσσαλονικ??-Αθην?ν, ?ναντι ανατολικ?? π?λη? λαχαναγορ??
Τηλ.: 2310 517093, 512321
E-mail: [email protected]
Ιστοσελ?δα: www.autoline.gr

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频