Κορυφα?οι υαλοκαθαριστ?ρε? Unipoint

Διαβ?στηκε απ? 3081 αναγν?στε? - 27/11/2017

Ο τ?λειο? συνδυασμ?? υψηλ?? απ?δοση? και προσιτ?? τιμ??. Προμηθευτε?τε του? τ?ρα και αποκτ?στε απ?λυτη ξεγνοιασι? στην οδ?γηση!

 
 
Η Unipoint, θυγατρικ? τη? εταιρ?α? Bosch με αποκλειστικ? αντιπρ?σωπο Ελλ?δα? την εταιρ?α Autoline A.E, αποτελε? μ?α απ? τι? κορυφα?ε? μ?ρκε? υαλοκαθαριστ?ρων παγκοσμ?ω? , χ?ρη στο μοναδικ? στυλ, τον αεροδυναμικ? σχεδιασμ? και την ?ριστη ποι?τητ? του .

Διαθ?τονται 2 σειρ?? υαλοκαθαριστ?ρων, η κλασσικ? σειρ? (συσκευασ?α δ?ο τεμαχ?ων) και η σειρ? Evolution?με υαλοκαθαριστ?ρε? ν?ου τ?που (?λο λ?στιχο) για τα ν?α αυτοκ?νητα. Επιπλ?ον, και στι? δ?ο σειρ?? περιλαμβ?νονται αντ?πτορε? για να εφαρμ?ζουν σε ?λου? του? τ?που? αυτοκιν?των.

Γιατ? οι πελ?τε? μα? επιλ?γουν Unipoint;
Η Unipoint, ω? αξι?πιστο? προμηθευτ?? στην αγορ? ?χει αποκτ?σει ?να εξαιρετικ? υψηλ? επ?πεδο δ?σμευση? για την αν?πτυξη καινοτ?μων τεχνικ?ν λ?σεων γεγον?? που την εκτ?ξευσε στην πρ?τη θ?ση. Ικανο? να ταιρι?ξουν σε ?λου? του? τ?που? αυτοκιν?των, η μεγ?λη γκ?μα σε μεγ?θη, η ε?κολη εγκατ?σταση, η ανθεκτικ?τητα του? σε συνδυασμ? με την προσιτ? τιμ? του? ε?ναι αυτ? που του? κ?νουν να ξεχωρ?ζουν στην αγορ?.

Η γραμμ? υψηλ?? ποι?τητα? υαλοκαθαριστ?ρων τη? Unipoint υποστηρ?ζεται απ? μια πλ?ρω?? ολοκληρωμ?νη διαδικασ?α κατασκευ?? . ?χουν επιλεχθε? τα καλ?τερα υλικ? απ? καουτσο?κ για τα τελικ? προ??ντα τα οπο?α διαθ?τουν πιστοπο?ηση σ?μφωνα με τα διεθν? πρ?τυπα ποι?τητα ISO 9001 / TS16949. Η Unipoint δεσμε?εται να παρ?χει ολοκληρωμ?νε? λ?σει? στι? αν?γκε? των πελατ?ν τη?? με μια πλ?ρη γκ?μα λεπ?δων υαλοκαθαριστ?ρων, συμπεριλαμβανομ?νων αυτ?ν για επιβατικ? αυτοκ?νητα, φορτηγ? και λεωφορε?α.

● Αθ?ρυβη λειτουργ?α
● Κατ?λληλοι για ?λε? τι εποχ??
● Κατ?λληλοι για ?λου? του? τ?που? αυτοκιν?των
● Αεροδυναμικ? σχεδιασμ? για καλ?τερη απ?δοση σε ακρα?ε? καιρικ?? συνθ?κε?
● Ε?κολη εγκατ?σταση
●100% καουτσο?κ αξεπ?ραστη? ποι?τητα? με επ?στρωση γραφ?τη
● Η συσκευασ?α περιλαμβ?νει αντ?πτορε? για ?λου? του? τ?που? των βραχι?νων
● Καθαρ?ζουν χωρ?? να αφ?νουν ?χνη & γραμμ??
● Δεν τρ?ζουν

Αποκτ?στε την απ?λυτη ασφ?λεια στην οδ?γηση με του? καλ?τερου? υαλοκαθαριστ?ρε? τη? αγορ?? . Θα του? βρε?τε σε μοναδικ?? τιμ?? , συμφ?ρουσε? για κ?θε καταναλωτ? στην Autoline A.E και σε επιλεγμ?να καταστ?ματα σε ?λη την Ελλ?δα.

Η Autoline A.E ε?ναι η μεγαλ?τερη εισαγωγικ? εταιρ?α χονδρικ?? π?ληση? στην Ελλ?δα στον τομ?α των αξεσου?ρ αυτοκιν?των, με π?νω απ? 5.000 ετοιμοπαρ?δοτα προ??ντα. Στην πολ?χρονη πορε?α τη? κατ?ρθωσε να καθιερωθε? ω? μια ?απ? τι? πιο ανταγωνιστικ?? , ευ?λικτε? και ταχ?τατα αναπτυσσ?μενε? εταιρ?ε?? με σ?μα κατατεθ?ν την ποι?τητα και τι? τιμ?? των ειδ?ν τη? . Η εταιρ?α εισ?γει απ? του? γνωστ?τερου? ο?κου? του εξωτερικο?, με την αποκλειστικ? δι?θεση προ??ντων των σημαντικ?τερων Ευρωπα?κ?ν και Ασιατικ?ν εργοστασ?ων και των πιο αναγνωρ?σιμων brands, σε Ελλ?δα, Κ?προ και Βαλκ?νια. Η Autoline διαθ?τει τερ?στια γκ?μα προ??ντων, που καλ?πτει τι αν?γκε? του κ?θε αυτοκιν?του και του κ?θε καταναλωτ? ξεχωριστ?.

AUTOLINE Α.Ε.
Δι?υθυνση: 3ο χλ Εθνικ? οδο? Θεσσαλον?κη?-Αθην?ν,??ναντι ανατολικ? π?λη λαχαναγορ??
Τηλ.: 2310 517093, 512321
E-mail:?[email protected]
Ιστοσελ?δα:?www.autoline.gr
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频