4 τρ?ποι να σβ?σει? το Check Engine [video]

Διαβ?στηκε απ? 4991 αναγν?στε? - 23/9/2020

Σε ?λου? μα? ?χει τ?χει να δο?με στι? ενδε?ξει? του κοντ?ρ, την προειδοπο?ηση του Check Engine. Σ?μερα θα μ?θει? 4 ε?κολου? τρ?που? να ενεργ?σει? στον εγκ?φαλο του αυτοκιν?του.

 
 
Η εξ?λιξη των ηλεκτρονικ?ν συστημ?των ?χει αλλ?ξει κυριολεκτικ? την παραγωγ? ?λων των βιομηχανι?ν, και πλ?ον το αυτοκ?νητο μα? ?χει γ?νει πιο πολ?πλοκο. Τα συστ?ματα υποβο?θηση? και προειδοπο?ηση? ?χουν αλλ?ξει τον τρ?πο λειτουργ?α? του αυτοκιν?του, με σκοπ? να βοηθ?σουν την σωστ? και απρ?σκοπτη λειτουργ?α του. Δεν ε?ναι λ?γε? οι φορ?? μ?λιστα, ?που τα ηλεκτρονικ? βγ?ζουν βλ?βη χωρ?? λ?γο και αιτ?α, και συναντ?με το φαιν?μενο να αν?βουν προειδοποιητικ?? ενδε?ξει? στο κοντ?ρ. Μια απ? αυτ?? τι? ενδε?ξει? ε?ναι το Check Engine, που ?χει σκοπ? να σε ενημερ?σει για κ?ποια βλ?βη του κινητ?ρα σου. Δεν ε?ναι β?βαια λ?γε? οι φορ?? ?που μπορε? να κ?νει την εμφ?νισ? του λ?γω στιγμια?α? δυσλειτουργ?α? ? λ?γο βραχυκυκλ?ματο? των ηλεκτρονικ?ν του αυτοκιν?του.
?
?
Δι?γνωση ECU
Στην περ?πτωση που αν?ψει η συγκεκριμ?νη ?νδειξη, ο εγκ?φαλο? του αυτοκιν?του μα? ?χει διαγν?σει κ?ποιο πρ?βλημα στον κινητ?ρα. Το πρ?βλημα μπορε? να ε?ναι σοβαρ? αλλ? υπ?ρχει πιθαν?τητα να ε?ναι και κ?ποιο ανο?σιο βραχυκ?κλωμα των ηλεκτρονικ?ν, φαιν?μενο αρκετ? συχν? θα λ?γαμε. Φυσικ? δεν θα πρ?πει να το αγνο?σουμε θεωρ?ντα? πω? δεν υπ?ρχει κ?ποιο ουσιαστικ? πρ?βλημα, γιατ? αυτ? μπορε? να επιφ?ρει μεγαλ?τερη βλ?βη και αρκετ? πιο κοστοβ?ρα. Υπ?ρχουν μερικ?? τακτικ?? ?στε να σβ?σουμε το ειδικ? προειδοποιητικ? λαμπ?κι απ? το κοντ?ρ, και στην περ?πτωση που δεν τα καταφ?ρουμε, να επισκεφτο?με ?μεσα ?να εξειδικευμ?νο συνεργε?ο.


?
Πω? ?σβ?νει? το Check Engine
  • ?να? συνηθισμ?νο? τρ?πο? για να σβ?σει η προειδοποιητικ? ?νδειξη, ε?ναι να αποσυνδ?σουμε του? π?λου? τη? μπαταρ?α? για περ?που 10 λεπτ?. Με την τακτικ? αυτ? ουσιαστικ? κ?νουμε reset στα ηλεκτρονικ? συστ?ματα του αυτοκιν?του μα?. Αν πρ?κειται για ?λ?θο?? ?νδειξη, μ?λι? συνδ?σουμε και π?λι του? π?λου? τη? μπαταρ?α? θα ?χει εξαφανιστε? απ? το κοντ?ρ. Αν συνεχ?ζει να ε?ναι εκε?, τ?τε θα πρ?πει να επισκεφτο?με ?να εξειδικευμ?νο συνεργε?ο. Να τον?σουμε πω? με αυτ? την τακτικ? θα κ?νουμε reset σε ?λα τα ηλεκτρικ? συστ?ματα του αυτοκιν?του, ?πω? το ρολ?ι, το ραδι?φωνο κ.λ.π
  • Ο δε?τερο? αρκετ? συνηθισμ?νο? τρ?πο?, ε?ναι το reset του εγκεφ?λου. Ο τρ?πο? ε?ναι απλ??. Πρ?πει να γυρ?σετε το κλειδ? στον διακ?πτη στη θ?ση On και Off με διαφορ? εν?? δευτερολ?πτου, για τρει? φορ?? συνολικ?. Λογικ? θα σβ?σει και αν δεν συμβε?, τ?τε και π?λι πρ?πει να π?με ?μεσα σε κ?ποιο συνεργε?ο, ?στε να γ?νει η δι?γνωση.
  • Αρκετ? σ?νηθε? ε?ναι το γεγον?? να σβ?νει μ?νο του μετ? απ? μερικ?? μ?ρε? απ? την εμφ?νιση του. Ο εγκ?φαλο? του αυτοκιν?του διαρκ?? αναλ?ει δεδομ?να και τσεκ?ρει το πρ?βλημα, το οπο?ο μπορε? να φ?γει. Αν το λαμπ?κι επιμ?νει τ?τε το συνεργε?ο ε?ναι μον?δρομο?.
Σε κ?θε περ?πτωση δεν θα πρ?πει να ξεχν?με ?τι το 80% των περιπτ?σεων που αν?βει η προειδοποιητικ? λυχν?α, κ?ποια δυσλειτουργ?α υπ?ρχει στον κινητ?ρα του αυτοκιν?του και θα πρ?πει να μην αμελ?σουμε την ?γκαιρη συν?ντηση μα? με κ?ποιον μηχανικ?.
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频