4 φωτογραφ?ε? ?

BMW ?After-Sales?: Αν?παφε? υπηρεσ?ε? με ασφ?λεια

Διαβ?στηκε απ? 47915 αναγν?στε? - 18/12/2020

Με ?να πλ?ρε? ?πακ?το? υπηρεσι?ν After-Sales, η BMW ?ρχεται να αναβαθμ?σει την εμπειρ?α ?συμβ?ωση?? με ?να μοντ?λο τη?, δ?νοντα? ?μφαση στη μ?γιστη ικανοπο?ηση και ασφ?λεια των πελατ?ν τη?, μ?σω των αν?παφων υπηρεσι?ν. Α? γνωρ?σουμε τι? πρωτοποριακ?? εφαρμογ?? τη?, αλλ? και τι? προτ?σει? τη? γι αυτ?ν το χειμ?να.

 
 
Και σε αυτ? τη δ?σκολη περ?οδο που διαν?ουμε, η BMW στ?κεται στο ?ψο? των περιστ?σεων παρ?χοντα? υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου στου? ανθρ?που? που την εμπιστε?τηκαν αγορ?ζοντα? ?να μοντ?λο τη?. ?λλωστε, π?ρα απ? τα ποιοτικ? τη? προ??ντα, ε?ναι και οι ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? τη? που την κ?νουν να διαφοροποιε?ται απ? τον ανταγωνισμ? εδ? και τ?σε? δεκαετ?ε?. Α? δο?με το παρεχ?μενο πακ?το ?After-Sales? υπηρεσι?ν που ?ρχεται να διευκολ?νει την καθημεριν?τητα των ιδιοκτητ?ν BMW, αλλ? κυρ?ω? να διατηρ?σει την αξ?α του οχ?ματο? σε υψηλ? επ?πεδο με απ?λυτα λογικ?? τιμ?? συντ?ρηση?.

?My BMW Service?: Ταχ?τατη Online εξυπηρ?τηση μπροστ? απ? την εποχ? τη?
Η διασφ?λιση τη? υγε?α?, ειδικ? τη δεδομ?νη χρονικ? στιγμ?, αποτελε? σημαντικ? προτεραι?τητα για του? ανθρ?που? τη? BMW. Αυτ?? ε?ναι και ο λ?γο? που ?να ευρ? φ?σμα υπηρεσι?ν ε?ναι εφικτ? να ολοκληρ?νεται εξ ολοκλ?ρου αν?παφα. Για παρ?δειγμα, μ?σω τη? εφαρμογ?? ?Online Appointment?, ο ιδιοκτ?τη? BMW ?χει τη δυνατ?τητα να ?κλε?νει? μ?σω διαδικτ?ου το επ?μενο ραντεβο? του με λ?γα μ?νο κλικ, εν? μπορε? να απολαμβ?νει ?να ευρ? φ?σμα σημαντικ?ν υπηρεσι?ν απ? το ?Μy BMW Service?. Ο προγραμματισμ?? του ραντεβο? γ?νεται ?λο το εικοσιτετρ?ωρο και επιτυγχ?νεται μ?γιστη εξοικον?μηση χρ?νου. Παρ?λληλα, μ?σω τη? εφαρμογ?? ?BMW Connected app? ε?ναι εφικτ?? ο απομακρυσμ?νο? ?λεγχο? του οχ?ματο?. Ο οδηγ?? μπορε? να προγραμματ?ζει το ταξ?δι του β?σει πληροφορι?ν που του παρ?χει η εφαρμογ? (πχ. live κ?νηση), ? να ενημερ?νεται απ? το ?διο το αυτοκ?νητο σχετικ? με το π?τε πρ?πει να γ?νει το επ?μενο service. ?λλο ?να καινοτ?μο πρ?γραμμα ε?ναι το ?BMW Smart Video Communication?. Οι εξειδικευμ?νοι τεχνικο? τη? γερμανικ?? αυτοκινητοβιομηχαν?α? ?χουν πλ?ον τη δυνατ?τητα να σα? στε?λουν ?να video σχετικ? με τι? επισκευ??/συντηρ?σει? που πρ?πει να γ?νουν, αλλ? και να λ?σουν οποιαδ?ποτε απορ?α. Με αυτ? τον τρ?πο εξασφαλ?ζεται η μ?γιστη δια?γεια σχετικ? με το κ?στο?. Ασφαλ?? ε?ναι εφικτ? και η αντ?στροφ? διαδικασ?α. Μ?σω του πρωτοποριακο? ?BMW Teleservice?, ο ιδιοκτ?τη? ?χει τη δυνατ?τητα να μεταφ?ρει online ?λα τα σχετικ? δεδομ?να του οχ?ματο? στον εξουσιοδοτημ?νο επισκευαστ? και αυτ?? με τη σειρ? του θα επικοινων?σει μαζ? του για να προγραμματιστε? κ?ποιο ραντεβο? αν ε?ναι απαρα?τητο.
?
Πρ?γραμμα BMW Value Service: Για αυτοκ?νητα 5 ετ?ν και ?νω
Το γεγον?? ?τι ?να αυτοκ?νητο ?χει περ?σει το 5ο ?το? τη? ηλικ?α? του, δε σημα?νει ?τι δεν αξ?ζει συντ?ρηση υψηλο? επιπ?δου. Η γερμανικ? φ?ρμα ?χει θεσπ?σει το πρ?γραμμα ?BMW Value Service?, ?να πρωτοποριακ? πρ?γραμμα συντ?ρηση? που προσφ?ρει ασυναγ?νιστε? υπηρεσ?ε?. Ε?ναι σημαντικ? να αναφ?ρουμε ?τι τα πακ?τα ?Value Service? περιλαμβ?νουν την εργασ?α συντ?ρηση?, αλλ? και γν?σια ανταλλακτικ? BMW τα οπο?α συνοδε?ονται απ? εγγ?ηση δι?ρκεια? δ?ο ετ?ν. ?τσι, ο αγοραστ?? απολαμβ?νει υψηλ? στ?νταρ ποι?τητα? σε απ?στευτε? τιμ??, αρκε? να ?ρθει σε επικοινων?α με το Επ?σημο Δ?κτυο BMW. Ασφαλ?? το εν λ?γω πρ?γραμμα δεν περιλαμβ?νει μ?νο τι? προγραμματισμ?νε? εργασ?ε? συντ?ρηση? του οχ?ματο?, αλλ? και μηχανικ??-ηλεκτρολογικ?? επισκευ?? που απαιτο?ν υψηλ? τεχνογνωσ?α και υπερσ?γχρονο εξοπλισμ?. Μ?α επ?σκεψη στην επ?σημη ιστοσελ?δα του ?BMW Value Service? αρκε? για να ενημερωθε?τε σχετικ? με τι? τιμ?? συντ?ρηση? του εκ?στοτε μοντ?λου. Κ?που εδ? αξ?ζει να τον?σουμε ?τι η πλειον?τητα των Εξουσιοδοτημ?νων Επισκευαστ?ν παρ?χουν ΔΩΡΕΑΝ χειμερινο?? ελ?γχου? στου? ιδιοκτ?τε? BMW αυτοκιν?των.Αξεσου?ρ τη?
BMW για τον χειμ?να
Π?ρα απ? παροχ?? που απλοποιο?ν την καθημεριν?τητα και δ?νουν αξ?α στο ?χημα των πελατ?ν τη?, η BMW παρ?χει και μια πληθ?ρα απ? ποιοτικ? αξεσου?ρ για το αυτοκ?νητο και ?χι μ?νο. Στην πλο?σια λ?στα περιλαμβ?νονται χρ?σιμε? προτ?σει? για τη χειμεριν? περ?οδο, ?πω? για παρ?δειγμα τα ελαστικ? με το σ?μα του αστεριο? στο προφ?λ του?, στοιχε?ο που υποδηλ?νει ?τι ?χουν μελετηθε? και κατασκευαστε? ειδικ? για μοντ?λο τη? βαυαρικ?? φ?ρμα?. Εννοε?ται ?τι προσφ?ρονται και πρακτικ? αξεσου?ρ που διευκολ?νουν την καθημεριν?τητα και την εμπειρ?α οδ?γηση?, ?πω? η β?ση ασ?ρματη? φ?ρτιση? τη? BMW, αλλ? και προ??ντα ?απ?δραση??, ?πω? η σχ?ρα οροφ??. Πατ?ντα? εδ? μπορε?τε να επιλ?ξετε αν?μεσα σε μ?α πλο?σια γκ?μα προ??ντων και αξεσου?ρ που φ?ρουν ποι?τητα ?συν?νυμη? του ον?ματο? τη? γερμανικ?? εταιρε?α?.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频