Β?λτε μ?σα την φρεσκ?δα !

Διαβ?στηκε απ? 13314 αναγν?στε? - 21/7/2020

Η Mitropoulos Hyundai φ?ρνει τη δροσι? στο εσωτερικ? του αυτοκιν?του σου με μια σο?περ προσφορ? που περιλαμβ?νει αλλαγ? φ?λτρου καμπ?να? και απολ?μανση του συστ?ματο? κλιματισμο? με ?κπτωση 20%.

 
 
Το σ?στημα κλιματισμο? του Hyundai σα? ε?ναι σχεδιασμ?νο να σα? προσφ?ρει ευχ?ριστη καθαρ? ατμ?σφαιρα, χειμ?να-καλοκα?ρι. Η σκ?νη, η γ?ρη και οι ?λλοι ρ?ποι τη? ατμ?σφαιρα που προσκολλ?νται μπορο?ν να προκαλ?σουν φτερν?σματα, πονοκεφ?λου? και ?ντονη δυσφορ?α.

Το φ?λτρο καμπ?να? προστατε?ει τον οδηγ? μ?σα στο αυτοκ?νητο, απ? τη σκ?νη, τα σωματ?δια αιθ?λη? και την αλλεργικ? γ?ρη. Η κατ?σταση του φ?λτρου καμπ?να?, επηρε?ζεται απ? την εξωτερικ? ατμ?σφαιρα, αφο? σε αυτ? συσσωρε?ονται και συγκρατο?νται ?λοι οι ρ?ποι πριν εισ?λθουν στο εσωτερικ? του αυτοκιν?του, μ?σω του κλιματιστικο?.
?

Για αυτ? το λ?γο ε?ναι σημαντικ? να ελ?γχετε και αντικαθιστ?τε τακτικ? το γν?σιο φ?λτρο καμπ?να? Hyundai και διασφαλ?στε ?να υγιειν? και ευχ?ριστο περιβ?λλον οδ?γηση?.

Η Mitropoulos Hyundai σα? βοηθ?ει να δημιουργ?σετε μια πιο καθαρ? ατμ?σφαιρα στο εσωτερικ? του αυτοκιν?του σα? με μια σο?περ προσφορ?.?Αλλαγ? φ?λτρο καμπ?να? και απολ?μανση συστ?ματο? κλιματισμο? τ?ρα με ?κπτωση 20%.
?
Επωφεληθε?τε τι? προσφορ?? και β?λτε τη φρεσκ?δα στο εσωτερικ? του Hyundai σα? !
?
Επικοινων?α:
Διε?θυνση: Φλ?βα? Ρουβ?κωνο? & Ζακ?νθου 2, 131 22 ?λιον
Τηλ.: 210 2634512, 210 2690566-577
Email:?[email protected]
Site:?https://www.hyundai-mitropoulos.gr??#hyundaimitropoulos
?
?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频