Δωρε?ν φθινοπωριν??-χειμεριν?? ?λεγχο?

Διαβ?στηκε απ? 31008 αναγν?στε? - 15/10/2020

Προετοιμ?στε το Hyundai σα? κατ?λληλα για να περ?σετε μαζ? του και αυτ? το χειμ?να, με δωρε?ν φθινοπωριν?-χειμεριν? ?λεγχο και μοναδικ?? προσφορ?? απ? το εξουσιοδοτημ?νο κατ?στημα τη? Μητρ?πουλο? ΑΕ. Δε?τε περισσ?τερα..

 
 
?λε? οι εποχ?? ?χουν την ομορφι? του?.?Προετοιμ?στε το Hyundai σα? για να απολα?σετε μαζ? του και αυτ? το χειμ?να! Κ?ντε τ?ρα δωρε?ν φθινοπωριν?-χειμεριν? ?λεγχο και εκμεταλλευθε?τε τι? προσφορ?? τη? Μητρ?πουλο? ΑΕ σε, γν?σια μ?κτρα, μπαταρ?ε? και αξεσου?ρ Hyundai,?
με ?κπτωση 20%.?
?
Η εταιρε?α Χ. Μητρ?πουλο? ΑΕ ιδρ?θηκε τον Δεκ?μβριο του 1991 και αποτελε? μ?λο? του επ?σημου δικτ?ου εμπ?ρων HYUNDAI MOTOR COMPANY? και επισκευαστ?ν? τη?? HYUNDAI MOTOR COMPANY? και? KIA MOTORS στην Ελλ?δα.
?
Η ?δρα τη? εταιρε?α? καθ?? και οι εγκαταστ?σει? τη? κ?θετη? μον?δα? ολοκληρωμ?νων υπηρεσι?ν βρ?σκονται στο ?λιον Αττικ??, πλησ?ον των Αγ?ων Αναργ?ρων, πολ? κοντ? στην Εθνικ? Οδ? Αθην?ν-Λαμ?α? (Κηφισ??) και περιλαμβ?νουν ?νετο εκθεσιακ? χ?ρο πωλ?σεων καινο?ριων μοντ?λων HYUNDAI,?τμ?μα συνεργε?ου και φανοβαφε?ου ?ρτια εξοπλισμ?νο με τελευτα?α? τεχνολογ?α? μηχαν?ματα, τμ?μα πωλ?σεων ανταλλακτικ?ν, και τμ?μα πωλ?σεων μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των, ελεγμ?νων για εσ?? απ? του? τεχνικο?? τη? εταιρ?α?.?
?
Επωφεληθε?τε των προσφορ?ν τη? Μητρ?πουλο? ΑΕ και απολ?υστε το αγαπημ?νο σα? Hyundai και αυτ? το χειμ?να!

Επικοινων?α:
Διε?θυνση: Φλ?βα? Ρουβ?κωνο? & Ζακ?νθου 2, 131 22 ?λιον
Τηλ.: 210 2634512, 210 2690566-577
Email: [email protected]
Site: https://www.hyundai-mitropoulos.gr ??? #mitropouloshyundai ? ? ? ?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频