Ειδικευμ?νοι στη BMW σα? και το Mini σα?

Διαβ?στηκε απ? 1730 αναγν?στε? - 22/6/2017

Η εταιρε?α AthensCar Service Ε.Π.Ε. ε?ναι Επ?σημο Μ?λο? του Δικτ?ου Εμπ?ρων τη? BMW Hellas A.E. απ? το 1994. Διαθ?τει δ?ο ολοκληρωμ?να συγκροτ?ματα εξυπηρ?τηση? πελατ?ν για BMW και ΜINI.

 
 

BMW : Ολοκληρωμ?νε? λ?σει?, υψηλο? επιπ?δου υπηρεσ?ε? Aftersales!

Η AthensCar Service Ε.Π.Ε. στοχε?ει στην ολοκληρωμ?νη ενημ?ρωση και την ?ψογη εξυπηρ?τηση των πελατ?ν τη?. Επανδρωμ?νη με το πιο ?μπειρο ανθρ?πινο δυναμικ? σε ?λα τα τμ?ματ? τη?, η AthensCar Service Ε.Π.Ε. στ?κει αντ?ξια των ποιοτικ?ν προτ?πων λειτουργ?α? που οι μ?ρκε? BMW και MINI ορ?ζουν.
?
Η εταιρε?α AthensCar Service Ε.Π.Ε. ε?ναι Επ?σημο Μ?λο? του Δικτ?ου Εμπ?ρων τη? BMW Hellas A.E. απ? το 1994. Διαθ?τει δ?ο ολοκληρωμ?να συγκροτ?ματα εξυπηρ?τηση? πελατ?ν για BMW και ΜINI.
?
Η πολ?χρονη πε?ρα και εξειδ?κευση τη? AthensCar Service Ε.Π.Ε. στο χ?ρο του αυτοκιν?του, η ?ψογη εξυπηρ?τηση απ? το ?ρτια εκπαιδευμ?νο, συνεχ?? ενημερωμ?νο προσωπικ? και η εμπιστοσ?νη στη δ?ναμη τη? μ?ρκα? BMW και ΜINI, αποτελο?ν εγγ?ηση για μ?α αδιαμφισβ?τητα ιδανικ? αγορ?.
?
Το ολοκληρωμ?νο συγκρ?τημα AthensCar Service Ε.Π.Ε. στη Λεωφ?ρο Βουλιαγμ?νη? 423 στην Ηλιο?πολη, εκτε?νεται σε 4.500τμ και διαθ?τει τμ?μα πωλ?σεων και εταιρικ?ν πωλ?σεων για τι? μ?ρκε? BMW και ΜINI καθ?? και εξειδικευμ?νο τμ?μα πωλ?σεων για διπλωματικ? και θωρακισμ?να αυτοκ?νητα BMW. Στον ?διο χ?ρο στεγ?ζονται, δ?ο εκθεσιακο? χ?ροι BMW και ΜINI, τμ?μα ανταλλαγ?ν, γν?σιων ανταλλακτικ?ν, τμ?μα service, φανοποιε?ο, τμ?μα βελτι?σεων, καθ?? και ειδικ? σχολ? Τεχνικ?? Εκπα?δευση? και για τι? δ?ο μ?ρκε?.

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频