Η Α. Ισμα?λο? Α.Ε. γιορτ?ζει τα 30 χρ?νια εκπροσ?πηση? τη? Mercedes-Benz.

Διαβ?στηκε απ? 50132 αναγν?στε? - 28/12/2020

Η Α. Ισμα?λο? Α.Ε., ο μεγαλ?τερο? εξουσιοδοτημ?νο? διανομ?α? και επισκευαστ?? του δικτ?ου τη? Mercedes-Benz Hellas, γιορτ?ζει τα 30 χρ?νια απ?λυτα επιτυχημ?νη? παρουσ?α? τη? στην Ελληνικ? αγορ?.

 
 
H A. Iσμα?λο? Α.Ε. με αφορμ? τα 30 χρ?νια λειτουργ?α? τη?, τα γι?ρτασε με ?ναν ιδια?τερο τρ?πο. Κ?λεσε 30 τυχα?ου? πελ?τε? και του? πρ?σφερε??να Test Drive μεγ?λη? δι?ρκεια??με το αστ?ρι τη? επιλογ?? του?.

Η εταιρε?α Α. Ισμα?λο? Α.Ε. ιδρ?θηκε το 1990 με σκοπ? να αποτελ?σει εξουσιοδοτημ?νο διανομ?α τη? Mercedes-Benz Hellas στην Αττικ?. ?χοντα? αναλ?βει απ? την πρ?τη στιγμ? την ευθ?νη να αναπτυχθε? σ?μφωνα με το ?ραμα και τα στοιχε?α που αντιπροσωπε?ουν την μ?ρκα ακολο?θησε μια αναπτυξιακ? πορε?α σε ?λου? του? τομε?? δραστηριοπο?ηση? τη?. Σ?μερα, γιορτ?ζει τα 30 χρ?νια μια? πορε?α? που βασ?στηκε στην δημιουργ?α ξεχωριστ?ν σχ?σεων με ?λου? του? ανθρ?που? που αλληλεπιδρο?ν με την Α. Ισμα?λο? Α.Ε.

Η φιλοσοφ?α τη? Α. Ισμα?λο? Α.Ε. μ?σα απ? τα λ?για του ιδρυτ? τη?, Αντ?νη Ισμα?λου:

"Η Α. Ισμα?λο? Α.Ε. ω? Εξουσιοδοτημ?νο? Διανομ?α? και Επισκευαστ?? τη? Mercedes-Benz Hellas, φ?το? μετρ? αισ?ω? 30 χρ?νια πορε?α?. Η διαδρομ? που μεσολ?βησε σε αυτ?? τι? δεκαετ?ε? ε?χε ω? απ?τερο σκοπ? να προσδ?σει αξ?α στον ?νθρωπο. Στον ?νθρωπο που λ?γεται πελ?τη? και ε?ναι για εμ?? το Α και το Ω.

Στον ?νθρωπο που λ?γεται τεχνικ??, μηχανικ??, ηλεκτρολ?γο?, διαγν?στη? και?θα αφιερ?σει στο κ?θε αυτοκ?νητο εκτ?? απ? τον απαιτο?μενο χρ?νο και μ?ρο? τη? προσωπικ?? του φροντ?δα?. Το αποτ?πωμ? μα? προσπαθο?με να το αφ?νουμε σε κ?θε αυτοκ?νητο που περν? απ? την εταιρε?α μα?.?

Δηλ?νουμε με ταπειν?τητα πω? τα αυτοκ?νητα που περνο?ν την π?ρτα τη? Α. Ισμα?λο? Α.Ε. τα θεωρο?με ξεχωριστ?. Γιατ? του? φερ?μαστε ξεχωριστ?.

Ο ?νθρωπο? που λ?γεται πωλητ?? και επιβεβαι?νει καθημεριν? ?,τι πρεσβε?ει την εταιρικ? μα? κουλτο?ρα, ?χει την ευθ?νη να εντ?ξει στην οικογ?νεια μα? ν?α μ?λη. Επιπλ?ον. ?χει την ευθ?νη τη? γνωριμ?α? του πελ?τη ?χι μ?νο με το προ??ν αλλ? και με το σ?νολο των προσφερ?μενων υπηρεσι?ν που μα? καθιστο?ν διαφορετικο??.?

Αποτ?λεσμα ?λων των παραπ?νω, ε?ναι η εταιρε?α μα? να παραμ?νει, παρ? το μ?γεθο? τη?, οικογενειακ?. Ε?μαστε μια μεγ?λη οικογ?νεια και στ?χο? μα? ε?ναι να προσαρμοζ?μαστε στι? εξελ?ξει? που ορ?ζουν οι εποχ?? και η τεχνολογικ? πρ?οδο? παραμ?νοντα? πιστο? σε ?σα μα? ?φεραν ω? εδ?.???

Π?ραν των Ανθρ?πων που ?ρχονται σε επαφ? με του? πελ?τε?, υπ?ρχουν και τα στελ?χη μα? που κατευθ?νουν τι? προσπ?θει?? μα?. Ε?ναι η ?δια ομ?δα που ξεκ?νησε την εταιρε?α, η ομ?δα που υπηρετε? τον πελ?τη μα? και εξυπηρετε? του? στ?χου? μα?.

?λα ?σα περιστρ?φονται γ?ρω απ? την Α. Ισμα?λο? Α.Ε. θ?λω να αποτυπ?νονται σε ?να και μ?νο πρ?γμα, το χαμ?γελο!

Το χαμ?γελο των οδηγ?ν, των πελατ?ν, των συνεργατ?ν...των ανθρ?πων μα?! Αυτ?? τη? μεγ?λη? οικογ?νεια?"!

30 χρ?νια φροντ?δα? και συνεχ?ζει...

Η πορε?α τη? εξ?λιξη? υπ?ρξε σημαντικ? δ?νοντα? στην Α. Ισμα?λο? Α.Ε. την νο?μερο 1 θ?ση.

Οι περισσ?τεροι ιδιοκτ?τε??Mercedes-Benz?αυτοκιν?των, επιλ?γουν την Α. Ισμα?λο? Α.Ε. για την αγορ? και την συντ?ρηση του αστεριο? του?. Εξυπηρετο?ν??σου? του??εμπιστε?ονται στη?φροντ?δα του αυτοκιν?του του? με το υψηλ?τερο επ?πεδο παροχ?? υπηρεσι?ν που ορ?ζει η μ?ρκα.

Καλ?πτοντα? ?λο το φ?σμα των δραστηριοτ?των που μπορε? να αναπτ?ξει ?να? εξουσιοδοτημ?νο? διανομ?α?, η Α. Ισμα?λο? Α.Ε.??χει αποκτ?σει 4 εξουσιοδοτημ?να σημε?α εξυπηρ?τηση?.

Οι χιλι?δε? ευχαριστημ?νοι πελ?τε? τη? Α. Ισμα?λο? Α.Ε. ε?ναι το αποτ?λεσμα τη? καθημεριν?? προσπ?θεια? και τη??αφοσ?ωση? στο ?ργο τη?.
?


Επικοινων?α
Διε?θυνση: Λεωφ. Βουλιαγμ?νη?? 156, Γλυφ?δα 166 74
Τηλ.:? +30 210 89 86 909,
Site:?http://www.ismailos.gr


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频