2 φωτογραφ?ε? ?

H Automotivo παρουσι?ζει τα κορυφα?α Renault Megane & Kadjar

Διαβ?στηκε απ? 10678 αναγν?στε? - 17/11/2020

Τα ολοκα?νουργια Renault Megane & Kadjar σε περιμ?νουν στην Automotivo, για να τα αποκτ?σει? στην καλ?τερη τιμ? τη? αγορ?? και με μοναδικ?? ευκολ?ε? πληρωμ??.

 
 
H Automotivo, ?χει χτ?σει 30 χρ?νια εμπιστοσ?νη? με του? χιλι?δε? ευχαριστημ?νου? πελ?τε? τη?, καθ?? του? δ?νει λ?ση για την καθημεριν?τητα του?, στην δ?σκολη εποχ? που διαν?ουμε. Λαμβ?νοντα? υπ?ψη τι? αυξημ?νε? αν?γκε? που ?χει η καθημεριν? μετακ?νηση, η Automotivo σα? παρουσι?ζει τα Renault Megane και Renault Kadjar.
?

To Renault Megane αποτελε? μια σταθερ? αγαπημ?νη επιλογ? των Ελλ?νων οδηγ?ν που θ?λουν ?να οικογενειακ? αυτοκ?νητο. Απ? το πρ?το λανσ?ρισμα του το 1995, ξεχωρ?ζει για τον σχεδιασμ? του, που αποπν?ει δυναμισμ? και στιβαρ?τητα με σπορ γραμμ??. Για του? λ?τρει? τη? τεχνολογ?α?, η εμπειρ?α οδ?γηση? του Renault Megane, θα του? εκπλ?ξει καθ?? η θ?ση του οδηγο? αποτελε? ?να πραγματικ? πιλοτ?ριο. Στο Renault Megane θα βρε?τε τεχνολογικ? εξοπλισμ? υψηλ?? ποι?τητα? αλλ? και εξαιρετικ?? ευκολ?α?. Χ?ρη? δε, την τεχνολογ?α Multi - Sense, μπορε?τε να παραμετροποι?σετε μ?χρι και την παραμικρ? λεπτομ?ρεια με το δικ? σα? στυλ.

Το Renault Megane ?ρχεται εξοπλισμ?νο με την τεχνολογ?α Hybrid Assist, που κ?νει την οδ?γηση ε?κολη και ξεκο?ραστη εν? παρ?λληλα βοηθ?ει τ?σο στην εξοικον?μηση καυσ?μων ?σων και στην με?ωση των ρ?πων. Το Renault Megane κυκλοφορε? στην χ?ρα μα?, σε επιπλ?ον δ?ο εκδ?σει? το Renault Megane Sport Toure με ασυναγ?νιστο μ?κο? φ?ρτωση?, ευρ?χωρου? αποθηκευτικο?? χ?ρου? μπροστ? και απ?στευτου? αποθηκευτικο?? χ?ρου? π?σω, οι οπο?οι διαμορφ?νονται αν?λογα με τι? αν?γκε? σα? και το Renault Megane Grand Coupe με κομψ? σαλ?νι, ψηφιακ? καντρ?ν, μεγ?λη ηλιοροφ? και εξοπλισμ?νο με Visio-System και χ?ρο αποσκευ?ν με ?νοιγμα Hands - Free.


Ε?ν ?μω? αναζητ?τε ?να αυτοκ?νητο με το οπο?ο θα μπορε?τε να κ?νετε εξορμ?σει? με ... στυλ, τ?τε η Automotivo , σα? προτε?νει το Renault Kadjar. To Kadjar ?ρχεται πλ?ρω? επανασχεδιασμ?νο. Ε?ναι σχεδιασμ?νο με υψηλ? αισθητικ? ?τσι ?στε να ταιρι?ζει στον μοντ?ρνο τρ?πο ζω?? του ιδιοκτ?τη του εν? παρ?λληλα το εσωτερικ? του διακρ?νεται για την κορυφα?α ποι?τητα, κομψ?τητα και ?νεση. Ισχυρο? κινητ?ρε?, με τετρακ?νηση το κ?νουν να ισορροπε? ?ψογα μεταξ? επιδ?σεων, αποδοτικ?τητα? και καθημεριν?? χρ?ση? ε?τε εντ?? ε?τε εκτ?? π?λη?. Με αυξημ?νη απ?σταση απ? το ?δαφο?, το Kadjar αποτελε? ιδανικ? επιλογ? και για off- road διαδρομ??. Παρ?λληλα ε?ναι εξοπλισμ?νο με λειτουργ?ε? ECO, ?τσι ?στε να ?χετε την δυνατ?τητα να βελτιστοποι?σετε την καταν?λωση καυσ?μου.

Καλ?στε σ?μερα στην Automotivo και κλε?στε το δικ? σα? Test Drive για την απ?λυτη εμπειρ?α Automotivo Renault.
?
Στοιχε?α επικοινων?α?
Automotivo Χαλ?νδρι
Διε?θυνση: Λ.Κηφισ?α? 278 Χαλ?νδρι, Τ.Κ. 152 32
Τηλ?φωνο: 210 6817447
Email: [email protected]
Automotivo Γ?ρακα?
Διε?θυνση: Καστορι?? 15 Γ?ρακα?, Τ.Κ. 153 44
Τηλ?φωνο: 210 6618686
Email: [email protected]
www.automotivo.gr
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频