Η πιο συμφ?ρουσα λ?ση στα Toyota - Lexus

Διαβ?στηκε απ? 4720 αναγν?στε? - 25/10/2020

Με σ?γχρονε? εγκαταστ?σει?, και ?μπειρο τεχνικ? προσωπικ? η Κοντραφο?ρη? Service προσφ?ρει εδ? και 30 χρ?νια ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? συντ?ρηση? και επισκευ?? του Toyota - Lexus σα?.

 
 
Το συνεργε?ο του Κοντραφο?ρη? Δημ?τρη? ε?ναι ?να ολοκληρωμ?νο κ?ντρο τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? με πολυετ? παρουσ?α στο χ?ρο του αυτοκιν?του.
Με σεβασμ? προ? τον πελ?τη και την περιουσ?α του, φιλικ? χαμ?γελο, υπομον?, επιμον? και ειλικρ?νεια?το συνεργε?ο Κοντραφο?ρη? Δημ?τρη? αναπτ?σσει καθημεριν? σχ?σει? εμπιστοσ?νη? με του? οδηγο??, κ?τι που φα?νεται και απ? το μεγ?λο πελατολ?γιο του.

Ε?ναι ανεξ?ρτητο? επισκευαστ?? Toyota-Lexus και στον ?ρτια εξοπλισμ?νο χ?ρο του στο Κερατσ?νι, ?προσφ?ρει υπηρεσ?ε? υψηλ?? ποι?τητα? πραγματοποι?ντα? κ?θε εργασ?α με ακρ?βεια.
?
Διαγνωστικ? ?λεγχο, μικρ? ? μεγ?λο service αυτοκιν?του, αλλαγ? λαδι?ν ? ?λεγχο καυσαερ?ων. Οι ?μπειροι μηχανικο? μπορο?ν αναλ?βουν οποιαδ?ποτε εργασ?α επισκευ?? σε μηχανικ? ? ηλεκτρικ? συστ?ματα, εν? θα κ?νουν και ?λεγχο του οχ?ματο? σε περ?πτωση που πρ?πει να περ?σετε ΚΤΕΟ. ?

?λα τα ανταλλακτικ? και τα εξαρτ?ματα ε?ναι κατ?λληλα για το ?χημα σα?, ?ριστη? ποι?τητα? απ? κορυφα?ου? κατασκευαστ?? παγκοσμ?ω? που πληρο?ν ?λε? τι? προδιαγραφ?? ασφαλε?α? και ποι?τητα?.

Το συνεργε?ο Κοντραφο?ρη? Δημ?τρη? διαθ?τει?σταθερ? χαμηλ?? τιμ???στι? εργασ?ε? του,?εν? προχωρ? αν? τακτ? χρονικ? διαστ?ματα σε δι?φορε? προσφορ?? ?στε να διευκολ?νει ακ?μα περισσ?τερο του? πελ?τε? τη?.

Στοιχε?α επικοινων?α?
Διε?θυνση: Θυμ?των Κατοχ?? 47, Κερατσ?νι – Αμφι?λη, 18757, Αττικ?
Τηλ/Fax: 210 4318256
Email: : [email protected]
Facebook:?Toyota lexus Kontrafouris
?

?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频