Κορυφα?α φροντ?δα για Mercedes

Διαβ?στηκε απ? 2267 αναγν?στε? - 30/9/2020

Η Σταμπολ?δη? Α.Ε. ε?ναι εξουσιοδοτημ?νο? επισκευαστ?? επιβατικ?ν αυτοκιν?των και ελαφρ?ν φορτηγ?ν και προσφ?ρει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? υψηλο? επιπ?δου, αντ?ξιε? τη? κορυφα?α? ποι?τητα? τη? Mercedes-Benz.

 
 
Η Σταμπολ?δη? ΑΕ ε?ναι απ? τον Α?γουστο του 2009 εξουσιοδοτημ?νο? επισκευαστ?? Mercedes-Benz στα επιβατικ? καθ?? και στα Vans και λειτουργε? στι? υπερσ?γχρονε? ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? τη?, στον ?λιμο.?Η συκεκριμ?νη εταιρε?α ε?ναι το επιστ?γασμα των επαγγελματικ?ν ονε?ρων των ιδιοκτητ?ν τη?, Λ?ζαρου και Αναστ?σιου Σταμπολ?δη και προσφ?ρει ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? και προι?ντα γ?ρω απο το Mercedes.

Πυρ?να? τη? φιλοσοφ?α? τη? ε?ναι να αντιμετωπ?ζει κ?θε πελ?τη ξεχωριστ? σ?μφωνα με τι? δικ?? του αν?γκε? και απαιτ?σει?, ενισχ?οντα? μια σχ?ση αμοιβα?α? εμπιστοσ?νη?, που βασ?ζεται στην αξιοπιστ?α και τη συν?πεια. Επ?ση?, οι υπερσ?γχρονε? εγκαταστ?σει?, τα μηχαν?ματα, η τεχνογνωσ?α καθ?? και το ?ρτια εκπαιδευμ?νο και εξειδικευμ?νο προσωπικ?, προσθ?τει αξ?α στι? υπηρεσ?ε? και ασφ?λεια στου? πελ?τε?.

Η ?δρα τη? εταιρε?α? λειτουργε? σε μια πλ?ρω? καθετοποιημ?νη μον?δα ?κταση? 2,500 τ.μ, που περιλαμβ?νει, συνεργε?ο επιβατικ?ν και ελαφρ?ν φορτηγ?ν(vans), υπηρεσ?ε? φανοβαφε?ου και τμ?μα γν?σιων ανταλλακτικ?ν και αξεσου?ρ με δ?ο αποθ?κε? ανταλλακτικ?ν με περισσ?τερου? απ? 10.000 ενεργο?? κωδικο??, π?ντα κ?τω απ? τι? αυστηρ?? προδιαγρ?φε? τη? Daimler AG.

Η εταιρ?α ?χει δημιουργ?σει το δικ? τη? τμ?μα εξυπηρ?τηση? πελατ?ν, το οπο?ο φροντ?ζει για την αποτελεσματικ? αντιμετ?πιση και επ?λυση κ?θε πιθανο? προβλ?ματο? που ενδ?χεται να προκ?ψει.
?
Επικοινων?α
Διε?θυνση: Αεροπορ?α? 8, ?λιμο?, 17455
Τηλ.:?+30 2109911551
Fax:?+30 2109911701
Email:?[email protected]
Site: https://www.stampolidis.gr
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频