8 φωτογραφ?ε? ?

MINI ?After-Sales?: Φρ?ντισε το Mini σου ?πω? του αξ?ζει

Διαβ?στηκε απ? 45136 αναγν?στε? - 16/12/2020

Η MINI ?χει αποδε?ξει και στο παρελθ?ν ?τι δ?νει ιδια?τερη ?μφαση στι? ?After-Sales? υπηρεσ?ε? τη?. Δεδομ?νων των συνθηκ?ν που επικρατο?ν, προσφ?ρει πρωτοποριακ?? εφαρμογ?? που εξασφαλ?ζουν την απ?λυτη ασφ?λεια των πελατ?ν τη?, αλλ? και τη αν?παφη φροντ?δα του οχ?ματο? των κατ?χων MINI.

 
 
Στοχε?οντα? στην ανταγωνιστικ?τητα των υπηρεσι?ν τη?, αλλ? και στην προστασ?α τη? υγε?α?, η MINI ?ρχεται και φ?το? το χειμ?να με υπηρεσ?ε? ?After-Sales? υψηλο? επιπ?δου και, κυρ?ω?, αν?παφε?. Πλ?ον, η γερμανικ? εταιρε?α ?χει καταφ?ρει να απλοποι?σει τη διαδικασ?α του ραντεβο? για προγραμματισμ?νη συντ?ρηση, εν? με τη βο?θεια τη? τεχνολογ?α? αρκετ?? διαδικασ?ε? ?χουν αυτοματοποιηθε?. Οι τιμ?? ε?ναι ιδια?τερα ανταγωνιστικ?? και η MINI φροντ?ζει τι? αν?γκε? του κ?θε ιδιοκτ?τη, ανεξαρτ?τω? αν το αυτοκ?νητο ε?ναι ολοκα?νουριο ? παλαι?τερο. Α? δο?με τι? ?After-Sales? παροχ??, αλλ? και τα χειμεριν? αξεσου?ρ.

MINI Online Appointment: Αν?παφη εξυπηρ?τηση με ?να κλικ
Ο χρ?νο? ε?ναι πολ?τιμο? για ?λου? μα? και η MINI δ?νει ιδια?τερη ?μφαση στην εξοικον?μησ? του. ?τσι, με την εν λ?γω πλατφ?ρμα ε?ναι πλ?ον εφικτ? να ?κλε?σει? ραντεβο? ο ιδιοκτ?τη? μ?σα σε πολ? σ?ντομο δι?στημα. Η εφαρμογ? ?Online Appointment? ε?ναι διαθ?σιμη ?λο το εικοσιτετρ?ωρο και ο κ?τοχο? εν?? MINI μπορε? να επιλ?ξει τι? εργασ?ε? που επιθυμε? να πραγματοποιηθο?ν. Αρκε? μ?νο μ?α δημιουργ?α προσωπικο? λογαριασμο? στη σχετικ? εφαρμογ? και πλ?ον ο χρ?στη? μπορε? να κλε?σει ραντεβο? οποιαδ?ποτε στιγμ? μ?σα στο εικοσιτετρ?ωρο.
Ταυτ?χρονα, υπ?ρχει εφαρμογ? απομακρυσμ?νου ελ?γχου του οχ?ματο?, ?πω? για παρ?δειγμα το λεγ?μενο ?MINI Teleservice?. Πρ?κειται για μ?α πλατφ?ρμα στην οπο?α ο ιδιοκτ?τη? επιλ?γει τον Εξουσιοδοτημ?νο Επισκευαστ? που επιθυμε? κι αυτ?? με τη σειρ? του παρακολουθε? τα δεδομ?να των αισθητ?ρων του οχ?ματο?. Αν για παρ?δειγμα διαπιστωθε? ?τι τα τακ?κια χρ?ζουν αντικατ?σταση?, ο κ?τοχο? του MINI ενημερ?νεται και προγραμματ?ζεται η σχετικ? εργασ?α συντ?ρηση?.MINI Value Service: Φροντ?δα για αυτοκ?νητα ?νω των 5 ετ?ν
?να ν?ο πρ?γραμμα συντ?ρηση? ?χει οργαν?σει πλ?ον η MINI, το οπο?ο αναπτ?χθηκε βασιζ?μενο σε δ?ο ?ξονε?: στο χαμηλ? κ?στο? και στην προσπ?θεια να διατηρηθε? κ?θε MINI σαν καινο?ριο. ?ρτια εκπαιδευμ?νοι τεχνικο? αναλαμβ?νουν κ?θε εργασ?α συντ?ρηση? ? επισκευ?? χρησιμοποι?ντα? γν?σια ανταλλακτικ? και λιπαντικ? MINI. Ενδεικτικ?, ?να service αντικατ?σταση? λιπαντικο? και φ?λτρου λαδιο? ξεκιν? απ? τα 70 ευρ?, εν? στην εν?τητα ?MINI Value Service? τη? επ?σημη? ιστοσελ?δα? μπορε?τε να δε?τε αναλυτικ? τι? τιμ?? για τι? εργασ?ε? συντ?ρηση? στο εκ?στοτε μοντ?λο. Τ?λο?, η πλειον?τητα των Εξουσιοδοτημ?νων Επισκευαστ?ν παρ?χει ΔΩΡΕΑΝ χειμεριν? ?λεγχο για του? ιδιοκτ?τε? MINI αυτοκιν?των.Τα ?χειμεριν?? αξεσου?ρ τη? MINI
Π?ρα απ? τι? παροχ?? υπηρεσι?ν, η MINI προσφ?ρει και χρ?σιμα αξεσου?ρ που αναβαθμ?ζουν την εμπειρ?α οδ?γηση? και μπορο?ν να ?συνοδε?σουν? τον ιδιοκτ?τη στι? χειμεριν?? του εξορμ?σει?. Για ?σου? αναζητο?ν περισσ?τερη περιπ?τεια με ?να MINI, και ειδικ? για του? λ?τρει? των χειμεριν?ν σπορ, η γερμανικ? εταιρε?α προσφ?ρει β?ση για π?διλα του Ski και Snowboard. Ταυτ?χρονα διατ?θεται και μ?α μπαγκαζι?ρα οροφ?? που επεκτε?νει την χωρητικ?τητα του οχ?ματο? κατ? 320 λτ. Ασφαλ??, απ? τ?τοιου ε?δου? χειμεριν?? εξορμ?σει? δε γ?νεται να απουσι?ζουν τα αδι?βροχα πατ?κια παντ?? καιρο?, αλλ? και το προστατευτικ? πατ?κι για τον χ?ρο αποσκευ?ν. Η χειμεριν? απ?δραση καθιστ? αρκετ?? φορ?? απαρα?τητο και ?να σετ χειμεριν?ν ελαστικ?ν, ειδικ? ?ταν η θερμοκρασ?α π?φτει κ?τω απ? του? 7 °C. Η MINI προσφ?ρει τ?τοιου ε?δου? ελαστικ? στου? πελ?τε? τη? και αναπτ?σσονται σε στεν? συνεργασ?α με κορυφα?ου? κατασκευαστ??, ?πω? οι Bridgestone, Dunlop, Goodyear, Michelin και Pirelli. Μ?λιστα, η MINI καλ?πτει τυχ?ν απροσδ?κητε? δαπ?νε? για την αντικατ?σταση των συγκεκριμ?νων ελαστικ?ν για περ?οδο 36 μην?ν. Πατ?ντα? εδ? μπορε?τε να επιλ?ξετε ποιοτικ? αξεσου?ρ απ? την πλ?ρη γκ?μα προ??ντων τη? MINI.


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频