Μετ?βαση στο Συνεργε?ο Nissan Χαλκι?? για το Lockdown

Διαβ?στηκε απ? 10374 αναγν?στε? - 30/11/2020

Δε?τε τ?ρα τον τρ?πο με τον οπο?ο μπορε?τε να μετακινηθε?τε στο συνεργε?ο τη? Nissan Χαλκι?? κατ? την περ?οδο του lockdown

 
 
Παρακ?τω ε?ναι οι οδηγ?ε? που πρ?πει να ακολουθ?σετε ?στε να μεταβε?τε στο συνεργε?ο τη? Nissan Χαλκι?? για ?λη την περ?οδο που ισχ?ουν τα μ?τρα απαγ?ρευση? τη? κυκλοφορ?α?.?Η μετ?βαση απ? και προ? το Συνεργε?ο θεωρε?ται μετ?βαση σε "Κατ?στημα Πρ?τη? Αν?γκη?" και συνεπ?? επιτρ?πεται αρκε? να δηλωθε? με ?ναν απ? του? παρακ?τω τρ?που?:
1. SMS στο 13033 με αιτιολογ?α εξ?δου (2).
Παρ?δειγμα SMS: 2 (ΚΕΝΟ) Ονοματεπ?νυμο, Οδ?? Αριθμ??, Π?λη
2. Βεβα?ωση τ?που Β (μετακ?νηση? πολιτ?ν)
Συμπλ?ρωση φ?ρμα? και επιλογ?: (Β2) Μετ?βαση σε εν λειτουργ?α κατ?στημα προμηθει?ν αγαθ?ν πρ?τη? αν?γκη?, ?που δεν ε?ναι δυνατ? η αποστολ? του?.
3. Χειρ?γραφη βεβα?ωση: Αναγραφ? λ?γου μετακ?νηση? (2)?Μετ?βαση σε εν λειτουργ?α κατ?στημα προμηθει?ν αγαθ?ν πρ?τη? αν?γκη?, ?που δεν ε?ναι δυνατ? η αποστολ? του?: Μετ?βαση σε συνεργε?ο Nissan Χαλκι??, Πειραι?? 22, Μοσχ?το.

Επικοινων?α?
Πωλ?σει? Nissan Χαλκι??: Λ. Συγγρο? 242, Καλλιθ?α Αττικ??, 2109531008
Συνεργε?ο Nissan Χαλκι??: Πειραι?? 22, Μοσχ?το Αττικ??, 2109419662
WEB:?www.halkiasgroup.gr
Facebbok:?https://www.facebook.com/Halkias-Group-205327212962614


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频