Μ?λι? 2 μ?ρε? σε χωρ?ζουν απ? το αγαπημ?νο σου Citroen

Διαβ?στηκε απ? 18026 αναγν?στε? - 14/8/2020

Επ?λεξε το μοντ?λο που σου ταιρι?ζει μ?σα απ? μια μεγ?λη γκ?μα καινο?ργιων ταξινομημ?νων μοντ?λων και η Citroen ΩΜΕΓΑ ΕΛΛΑΣ A.E θα στο παραδ?σει μ?σα σε μ?λι? 2 μ?ρε?.

 
 
Για μια ακ?μα φορ? η Citroen ΩΜΕΓΑ?ΕΛΛΑΣ?A.E.?πρωτοπορε? αφο? σα? δ?νει τη δυνατ?τητα να αγορ?σετε το ν?ο σα? αυτοκ?νητο μ?σα απ? μια γκ?μα ταξινομημ?νων οχημ?των ?πω? C1- C3- C3 Aircross- C5 Aircross – C4 Cactus, που βρ?σκονται ?δη στι? μεγ?λε? εγκαταστ?σει? τη? εταιρ?α? και να το παραλ?βετε 2 μ?ρε? αργ?τερα.

H?Citroen ΩΜΕΓΑ?ΕΛΛΑΣ?A.E.?ιδρ?θηκε το 1990 με στ?χο την??ριστη ποι?τητα του service των αυτοκιν?των Citroen. Παραμ?νοντα? προσηλωμ?νη στον ?διο στ?χο, σ?μερα η εταιρε?α επιδι?κοντα? την περαιτ?ρω αναβ?θμιση τη? ποι?τητα?, ?χει διευρ?νει τι? υπηρεσ?ε? τη? και στι??πωλ?σει? καινο?ργιων αυτοκιν?των Citroen?αλλ? και στι? ανταλλαγ?? με ποιοτικ? και εγγυημ?να αυτοκ?νητα ?λων των εταιρι?ν.

Κατ?χει την?πρ?τη θ?ση σε πωλ?σει??επιβατικ?ν οχημ?των Πανελλαδικ? για 6η συνεχ?μενη χρονι?,?και ε?ναι κατ? σειρ? ετ?ν?πρ?τη σε ?γκο πωλ?σεων γν?σιων ανταλλακτικ?ν.?

Στη?Λεωφ?ρο Κηφισο? 158 (Γ?φυρα Ροσινι?λ)?και στο υποκατ?στημ? στη?Λεωφ?ρο Μεσογε?ων 487 (?ναντι ΕΡΤ) βρ?σκονται οι?υπερσ?γχρονε? εγκαταστ?σει? του ολοκληρωμ?νου συγκροτ?ματο??τη? Citroen ΩΜΕΓΑ?ΕΛΛΑΣ?και στεγ?ζονται τα παρακ?τω τμ?ματα:?
  • Τμ?μα πωλ?σεων καινο?ργιων?Citroen & μεταχειρισμ?νων?οχημ?των?
  • Εξουσιοδοτημ?νο τμ?μα?Service?
  • Τμ?μα φανοποιε?α??
  • Τμ?μα γν?σιων ανταλλακτικ?ν Citroen?
Παρ?λληλα στι? δραστηρι?τητε? τη? εταιρε?α? συμπεριλαμβ?νεται και η δυνατ?τητα ενοικ?αση? αυτοκιν?των με προνομιακ? πακ?τα παροχ?ν.

Στην?Citroen ΩΜΕΓΑ?ΕΛΛΑΣ?A.E?θα απολα?σετε, την καλ?τερη εξυπηρ?τηση!
?

Επικοινων?α:
ΩΜΕΓΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Κεντρικ?: Λ.Κηφισο? 158 (Γ?φυρα Ροσινι?λ) Σεπ?λια 10443
Τ: 210 5121505
F: 210 5138015
?
Υποκατ?στημα Μεσογ?ιων: Μεσογε?ων 487 Αγ. Παρασκευ? 15343
Τ: 210 6015005
E-mail:?[email protected]

www.omegahellas.gr
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频