Μοναδικ? προσφορ? για ιδιοκτ?τε? Hyundai - Kia

Διαβ?στηκε απ? 33473 αναγν?στε? - 17/11/2020

Το εξουσιοδοτημ?νο κατ?στημα Μητρ?πουλο? ΑΕ προσφ?ρει ΕΚΠΤΩΣΗ 20% σε εργασ?ε? και ανταλλακτικ? service και ΔΩΡΕΑΝ οδικ? βο?θεια για 1 ?το?, για να ε?σαι ?συχο? για την κατ?σταση του αυτοκιν?του σου.

 
 
Η εταιρε?α Χ. Μητρ?πουλο? ΑΕ ιδρ?θηκε τον Δεκ?μβριο του 1991 και αποτελε??μ?λο? του επ?σημου δικτ?ου εμπ?ρων και επισκευαστ?ν? τη? HYUNDAI MOTOR COMPANY και τη? KIA MOTORS στην Ελλ?δα.
?
Για τον μ?να Δεκ?μβριο?η εταιρε?α Χ. Μητρ?πουλο? ΑΕ κ?νει μια μοναδικ? προσφορ? στου? ιδιοκτ?τε? Hyundai και Kia.?Κ?ντε το προγραμματισμ?νο SERVICE στο αυτοκ?νητο σα? και απολα?στε:
  • ?κπτωση 20% τ?σο στα ανταλλακτικ? ?σο και στην εργασ?α σε ?λε? τι? επισκευ?? του αυτοκιν?του σα?
  • Δωρε?ν πλ?ρη ταξιδιωτικ? και οδικ? Βο?θεια για 1 ?το?, πραγματοποι?ντα? το ετ?σιο service του αυτοκιν?του σα? στην Χ. Μητρ?πουλο? ΑΕ!
  • Απολ?μανση και ?λεγχο καλ?? λειτουργ?α? του κλιματιστικο? μ?νο με 10€
Η ?δρα τη? εταιρε?α??καθ?? και οι εγκαταστ?σει? τη? κ?θετη? μον?δα? ολοκληρωμ?νων υπηρεσι?ν βρ?σκονται στο??λιον Αττικ??, πλησ?ον των Αγ?ων Αναργ?ρων, πολ? κοντ? στην Εθνικ? Οδ? Αθην?ν-Λαμ?α? (Κηφισ??) και περιλαμβ?νουν??νετο εκθεσιακ? χ?ρο πωλ?σεων?καινο?ριων μοντ?λων HYUNDAI,??τμ?μα συνεργε?ου και φανοβαφε?ου??ρτια εξοπλισμ?νο με τελευτα?α? τεχνολογ?α? μηχαν?ματα, τμ?μα πωλ?σεων ανταλλακτικ?ν, τμ?μα προμ?θεια? και τοποθ?τηση? ελαστικ?ν ?λων των εταιρει?ν και?τμ?μα πωλ?σεων μεταχειρισμ?νων αυτοκιν?των, ελεγμ?νων για εσ?? απ? του? τεχνικο?? τη? εταιρε?α?.?
?
Επωφεληθε?τε τ?ρα απ? την μοναδικ? προσφορ? και επιλ?ξτε την Χ. Μητρ?πουλο? ΑΕ για το επ?μενο service του αυτοκιν?του σα?.

Επικοινων?α:
Διε?θυνση: Φλ?βα? Ρουβ?κωνο? & Ζακ?νθου 2, 131 22 ?λιον
Τηλ.: 210 2634512, 210 2690566-577
Email: [email protected]
Site: https://www.hyundai-mitropoulos.gr???? #mitropouloshyundai?????
Site: https://www.kia-mitropoulos.gr?? #mitropouloskia
?
?
?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频