Γιατ? απαγορε?εται να με?νει? απ? κα?σιμο σε diesel αυτοκ?νητο?

Διαβ?στηκε απ? 15983 αναγν?στε? - 29/9/2020

Ο πετρελαιοκινητ?ρα? χρει?ζεται ειδικ? μεταχε?ριση στην περ?πτωση που ?με?νει? απ? κα?σιμο. Πω? πρ?πει να ενεργ?σουμε σε αυτ? την περ?πτωση και ποιε? οι διαφορ?? με ?ναν βενζινοκινητ?ρα?

 
 
Αν βρεθε?? στην δ?σκολη θ?ση να με?νει? απ? κα?σιμο, ξ?ρει? πω? ?χει μ?λι? ξεκιν?σει μια μικρ? περιπ?τεια για εσ?να αλλ? και το αυτοκ?νητο σου. Εχουμε ?δη επισημ?νει πω? καλ? ε?ναι να μην οδηγο?με το αυτοκ?νητο μα?, στα ?ρια του ρεζερβου?ρ, γιατ? εκτ?? απ? την ταλαιπωρ?α που θα υποστο?με, υπ?ρχουν και σοβαρο? κ?νδυνοι για το ?χημα μα?. Στην περ?πτωση που το αυτοκ?νητο μα?, με κινητ?ρα πετρελα?ου με?νει απ? κα?σιμο, θα διαπιστ?σουμε πω? δεν πα?ρνει αμ?σω? μπροστ?. Αυτ? ?σω? να λειτουργε? και ω? προστασ?α, αν αναλογιστο?με πω? σε αντ?θετη περ?πτωση μπορε? να προκαλ?σουμε σοβαρ? ζημι? στον καταλ?τη μα?, αλλ? και τα μπεκ του αυτοκιν?του. Α? δο?με μαζ?, ποιε? ε?ναι οι εν?ργειε? που πρ?πει να πραγματοποι?σουμε στην περ?πτωση που με?νουμε απ? κα?σιμο σε ?ναν diesel κινητ?ρα.


?
Εν?ργειε?
Αντ?θετα απ? του? βενζινοκινητ?ρε?, οι diesel δεν πα?ρνουν αμ?σω? μπροστ? απλ? και μ?νο με τον ανεφοδιασμ? του?. Στι? πιο πολλ?? περιπτ?σει? ο κινητ?ρα? diesel χρει?ζεται εξαερισμ?. Διαβ?ζοντα? αναλυτικ? το εγχειρ?διο χρ?ση? στο αυτοκ?νητο, θα μπορ?σει? να πιστοποι?σει? αν το δικ? σου μοντ?λο ?χει τ?τοιε? αν?γκε?.
Ε?τε ?χει αν?γκη απ? εξαερισμ?, ε?τε ?χι, απαρα?τητη προ?π?θεση ε?ναι ο ανεφοδιασμ?? με πετρ?λαιο, με κ?μποσα λ?τρα. Στην περ?πτωση που χρει?ζεται εξα?ρωση, θα βρει? στον χ?ρο του κινητ?ρα, μια αντλ?α επαναπλ?ρωση? του κυκλ?ματο? καυσ?μου. Σε πολλ?? περιπτ?σει? θα την βρει? και κ?τω απ? το καπ?κι. Αφο? λοιπ?ν την εντοπ?σει?, θα πρ?πει να την πι?σει? μ?χρι να σκληρ?νει και ?πειτα να ενεργοποι?σουμε την μ?ζα, ?στε να π?ρει ?μπροστ??.Ισω? χρειαστε? να περιμ?νει? περ?που 1 λεπτ? και να ενεργοποι?σει? ξαν? την μ?ζα, σε περ?πτωση που ενεργ?σει ακαρια?α. Στο ενδεχ?μενο που ο κινητ?ρα? δεν ?ζωνταν?ψει? και π?λι, επαναλ?βετε υπομονετικ? τη διαδικασ?α απ? την αρχ? πι?ζοντα? και π?λι την αντλ?α.
Στην περ?πτωση που ο κινητ?ρα? σου δεν χρει?ζεται εξα?ρωση, ενεργο?με διαφορετικ?. Μετ? τον ανεφοδιασμ? με κα?σιμο ανο?γει? το διακ?πτη τη? μ?ζα? (χωρ?? να τον εκκιν?σει?), περιμ?νει? μερικ? δευτερ?λεπτα και κλε?νει? το διακ?πτη. Επαν?λαβε αυτ? τη διαδικασ?α κ?ποιε? φορ?? μ?χρι να ενεργοποιηθε? η αντλ?α πετρελα?ου και να στε?λει κα?σιμο στον κινητ?ρα και κατ?πιν γυρ?ζετε τη μ?ζα για να εκκιν?σει? τον κινητ?ρα.
?
?
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频