3 φωτογραφ?ε? ?

Οι 3 ?σοι τη? Skoda στην κατηγορ?α των SUV ?ρθαν στην Skoda Koilakos

Διαβ?στηκε απ? 12712 αναγν?στε? - 22/10/2020

Απ? το 1ο crossover τη? εταιρε?α? Kamiq μ?χρι το compact μικρομεσα?ο Karoq και το ευρ?χωρο οικογενειακ? Kodiaq, στη Skoda Koilakos θα βρει? το SUV που καλ?πτει κ?θε σου απα?τηση.

 
 
Η γκ?μα τη? Skoda στην κατηγορ?α των πολυχρηστικ?ν SUV πλαισι?νεται απ? 3 μοντ?λα που μπορο?ν να καλ?ψουν τι? ξεχωριστ?? αν?γκε? των υποψ?φιων αγοραστ?ν.

?
SKODA KAMIQ

Το Kamiq αποτελε? σ?γουρα το πιο νεανικ? εκ των τρι?ν μοντ?λων και παρ?λληλα το πιο ευ?λικτο. Οι χ?ροι που προσφ?ρει ε?ναι αντ?ξιοι των Karoq και Kodiaq, ?ντα? απ? τα κορυφα?α τ?σο για επιβ?τε?, ?σο και αποσκευ?? στην κατηγορ?α του. Χαρακτηριστικ? ε?ναι και το ποιοτικ? επ?πεδο κατασκευ?? στην καμπ?να, ?ντα? απ? τα λ?γα μικρ? SUV με εκτεταμ?νη χρ?ση μαλακο? υλικο? στο μεγαλ?τερο μ?ρο? του ταμπλ?. Το Kamiq θα το συναντ?σουμε με του? γνωστο?? τρικ?λινδρου? κινητ?ρε? βενζ?νη? TSI, 999 ε.εκ. και 1,5 λτ. με απ?δοση ?ω? 150 ?ππου?. Το ?παρ?ν? δ?νει και ο 1,6 TDI πετρελαιοκινητ?ρα? 115 ?ππων. Τη διαφορ? κ?νει το σ?νολο διπλο? καυσ?μου (βενζ?νη?-φυσικο? αερ?ου) GTEC, με β?ση τον 1,0 λτ. TSI 90 ?ππων και πολ? χαμηλ? καταν?λωση. Με αρχικ? τιμ? απ? 15.900 ευρ? και εξοπλισμ? που συναντ?με σε μεσα?ε? εκδ?σει? ανταγωνιστικ?ν μοντ?λων, ε?ναι σ?γουρα ?να απ? τα πιο value for money μοντ?λα.
?
SKODA KAROQ?

Το Karoq αν?κει στα μικρομεσα?α SUV και διαθ?τει πιο οικογενειακ? προφ?λ και περισσ?τερη ισορροπ?α αν?μεσα στα αστικ? και εκτ?? π?λη? καθ?κοντα. Συγκριτικ? με το Kamiq διαθ?τει αρκετ? μεγαλ?τερο πορτ-μπαγκ?ζ, κ?τι που θα εκτιμ?σει ?να? οικογενει?ρχη?. Οι διαστ?σει? του δεν ε?ναι απαγορευτικ?? για την π?λη, εν? η ?παρξη τετρακ?νητη? ?κδοση?, δ?νει τη δυνατ?τητα και για εξορμ?σει? σε πιο δ?σβατα μ?ρη. Η ποι?τητα τη? καμπ?να? ε?ναι σε υψηλ? επ?πεδα απ? πλευρ?? υλικ?ν και συναρμολ?γηση?, εν? και εργονομικ? θα βολ?ψει αρκετ? του? επιβ?τε? με τι? πολλ?? πρακτικ?? θ?κε? και τα λ?γα μπουτ?ν στο ταμπλ?. Στην γκ?μα των κινητ?ρων ο 1,0 TSI διατ?θεται μ?νο στην ?κδοση των 115 ?ππων, εν? στου? πετρελα?οκινητ?ρε? θα συναντ?σουμε και τον κορυφα?ο 2,0 TDI με απ?δοση 190 ?ππων και τετρακ?νηση. Με αρχικ? τιμ? απ? 19.900 ευρ?,στον βασικ? εξοπλισμ? προσφ?ρει μεταξ? ?λλων 7 αερ?σακου?, σ?στημα αυτ?ματου φρεναρ?σματο?, ?λε? τι? ηλεκτρικ?? ευκολ?ε?, ζ?ντε? αλουμιν?ου, ?γχρωμη οθ?νη αφ?? και cruise control.

SKODA KODIAQ

Η ε?σοδο? τη? Skoda?στην κατηγορ?α των μεσα?ων SUV δεν θα μπορο?σε να ?ταν καλ?τερη. Με μεταξ?νιο 2,79 μ., ε?ναι το μοναδικ? που προσφ?ρεται και ω? 7-θ?σιο, συνεπ?? και μ?νη επιλογ? για ομ?δε? ατ?μων ?πω? οι πολ?τεκνοι. Στην πενταθ?σια δι?ταξη φυσικ? οι χ?ροι ε?ναι αυτοκρατορικο?, με 290 χλστ. για τα γ?νατα των π?σω, εν? και το τερ?στιο πορτ-μπαγκ?ζ χωρητικ?τητα? 720 λτ. θα χωρ?σει τα π?ντα. Στο εσωτερικ? του ?χει γ?νει εκτεταμ?νη χρ?ση μαλακο? υλικο? και μ?λιστα σε πιο ?κρυφ?? σημε?α, εν?, στα ατο? του μοντ?λου ε?ναι το μετακινο?μενο κατ? 180 χλστ. π?σω κ?θισμα, η προαιρετικ? ηλεκτροκ?νητη π?σω π?ρτα, καθ?? κα τα 30 (!) συστ?ματα Simply Clever. Στου? κινητ?ρε?, μοναδικ? επιλογ? βενζινοκινητ?ρα αποτελε? ο 1,5 TSI 150 ?ππων και στο diesel ο 2λιτρο? TDI σε απ?δοση 150 ?ππων (4x2 και 4x4) ? 190 ?ππων (μ?νο 4x4) εν? η αρχικ? τιμ? του μοντ?λου ε?ναι τα 25.900 ευρ?.
?
Επισκεφθε?τε την Skoda Koilakos και γνωρ?στε απ? κοντ? το Skoda SUV που σα? ενδιαφ?ρει.
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频