Ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? για Volkswagen Group

Διαβ?στηκε απ? 4587 αναγν?στε? - 22/10/2020

?χοντα? κλε?σει π?νω απ? 50 χρ?νια συνεχ?? παρουσ?α?, η εταιρ?α Ζαλμ?? αποτελε? μ?α απ? τι? παλαι?τερε? εμπορικ?? εταιρ?ε? διανομ?? αυτοκιν?των στην Ελλ?δα. Αγοραπωλησ?ε?, service και after sales υπηρεσ?ε? για το Group Vag σε ?ριστο επ?πεδο.

 
 

AUDI : Το ν?ο Audi A3 με σπορ DNA, ?ρθε πιο εντυπωσιακ? απ? ποτ?!

Μ?α επιχε?ρηση, ?λε? οι υπηρεσ?ε? γ?ρω απ? την μεγαλ?τερη αυτοκινητιστικ? οικογ?νεια στο κ?σμο. Skoda, VW, SEAT και Audi κατ?χουν ξεχωριστ? θ?ση στην λειτουργ?α τη? εταιρ?α?, αποτελ?ντα? το κ?ριο τομ?α δραστηρι?τητα? τη?.

Η κ?θετη μον?δα Ζαλμ?? στι? ν?ε? ιδι?κτητε? εγκαταστ?σει? τη? 1.000τ.μ. στην Λυκ?βρυση, ?χει την λ?ση σε ?τι ψ?χνετε. Θ?λετε να αγορ?σετε ?να καινο?ργιο μοντ?λο; Στην Ζαλμ?? υπ?ρχει διαθ?σιμη ?λη η καινο?ργια γκ?μα των εταιρι?ν που αν?κουν στο Group Vag και το εξειδικευμ?νο και ?ρτια ενημερωμ?νο προσωπικ?, μπορε? να σα? εξηγ?σει την παραμικρ? λεπτομ?ρεια και να σα? συμβουλ?ψει για την πιο επικερδ?? για εσ?? αγορ?. Απ? την ?λλη, υπ?ρχει μ?α τερ?στια διαθ?σιμη γκ?μα απ? επιλεγμ?να μεταχειρισμ?να τα οπο?α ?χουν ελεγχθε? ει? β?θο? και πληρο?ν τι? πιο αυστηρ?? προδιαγραφ??. Ε?ν τα οικονομικ? σα? δεν σα? επιτρ?πουν την αγορ? εν?? ν?ου μοντ?λου, τ?τε ?να επιλεγμ?νο μεταχειρισμ?νο ε?ναι η πιο ασφαλ?? επιλογ?.

Η εταιρ?α παρ?χει μ?χρι και την δυνατ?τητα ενοικ?αση? ? ακ?μα και μακροχρ?νια? μ?σθωση?. Εσε?? το μ?νο που ?χετε να κ?νετε ε?ναι να πε?τε στο προσωπικ? τι? αν?γκε? που θ?λετε να καλ?ψετε και θα σα? προταθε? η πιο καλ? επιλογ? και πιο συμφ?ρουσα για εσ??.
?
Η μισο? αι?να ενασχ?ληση με τα αυτοκ?νητα, ?χει δ?σει στο προσωπικ? τη? Ζαλμ?? την ικαν?τητα και τη δυνατ?τητα να γνωρ?ζει ?λε? τι? αν?γκε? και τα προβλ?ματα που θα αντιμετωπ?σει ?να? ιδιοκτ?τη? αυτοκιν?του σε ?λη την πορε?α. ?τσι στι? εγκαταστ?σει? υπ?ρχει η δυνατ?τητα και για:
  • Service
  • Φανοποιε?ο
  • Ε?ρεση ανταλλακτικ?ν, τ?σο αυθεντικ? ?σο και after market
  • Διεκπαιρ?ωση με ?λε? τι? ασφαλιστικ???εταιρ?ε?
?
Το ?ριστα εκπαιδευμ?νο προσωπικ? μαζ? με την χρ?ση μηχανημ?των τελευτα?α? τεχνολογ?α? σα? εγγυ?νται πω? οποιεσδ?ποτε εργασ?ε? πραγματοποιηθο?ν στο αυτοκ?νητο σα? θα ?χουν π?ντα το επιθυμητ? αποτ?λεσμα.? Τ?λο?, ε?ν θ?λετε να αναβαθμ?σετε ? να δ?σετε στο αμ?ξι σα? το προσωπικ? σα? τ?νο, το τμ?μα με τα αξεσου?ρ ε?ναι π?ντα στην δι?θεση σα?.
?
?τι και να χρειαστε?τε , στον Ζαλμ? θα το βρε?τε!
?

Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Ζαλμ??
Διε?θυνση: Σοφ.Βενιζ?λου 55Α & Αγ.Λα?ρα? 8, Λυκ?βρυση??
Τηλ?φωνα: 210 2855155,210 2834346
Fax: 210 2844326
Email: [email protected]
Site: http://zalmas.gr/index.php
?
Ωρ?ριο Λειτουργ?α?
?
?κθεση:
Δευτ?ρα-Παρασκευ? 09.00-20.30, Σ?ββατο 09.00-15.00
Service-Ανταλλακτικ?-Φανοποιε?ο:
Δευτ?ρα-Παρασκευ? 08.00-16.00
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频