?ταν η αγορ? και η συντ?ρηση BMW και Mini απαιτε? τεχνογνωσ?α

Διαβ?στηκε απ? 2979 αναγν?στε? - 24/9/2020

Η πολ?χρονη πε?ρα και εξειδ?κευση τη? AthensCarService ΕΠΕ π?νω στα αυτοκ?νητα των BMW και MINI αποτελε? τη μεγαλ?τερη εγγ?ηση για ολοκληρωμ?νε? υπηρεσ?ε? συντ?ρηση? αλλ? και μ?α αδιαμφισβ?τητα ιδανικ? αγορ?.

 
 
Η AthensCarService ΕΠΕ. ε?ναι επ?σημο? επισκευαστ?? των αυτοκιν?των BMW και MINI και μ?λο? του επ?σημου δικτ?ου τη? BMW Hellas. Η εξυπηρ?τηση του πελ?τη, το φιλικ? περιβ?λλον, οι ανταγωνιστικ?? τιμ??? και η ποιοτικ? εργασ?α ε?ναι τα κ?ρια και χαρακτηριστικ? προν?μια τη? ΑthensCarService ΕΠΕ.
?
Το ολοκληρωμ?νο συγκρ?τημα ?στη Λεωφ?ρο Βουλιαγμ?νη? 423 στην Ηλιο?πολη, εκτε?νεται σε 4.500τμ και διαθ?τει τμ?μα πωλ?σεων για τι? μ?ρκε? BMW και ΜINI καθ?? και εξειδικευμ?νο τμ?μα πωλ?σεων για διπλωματικ? και θωρακισμ?να αυτοκ?νητα BMW. Στον ?διο χ?ρο στεγ?ζονται, δ?ο εκθεσιακο? χ?ροι BMW και ΜINI, τμ?μα ανταλλαγ?ν, γν?σιων ανταλλακτικ?ν, τμ?μα service, φανοποιε?ο, τμ?μα βελτι?σεων, καθ?? και ειδικ? σχολ? τεχνικ?? εκπα?δευση? και για τι? δ?ο μ?ρκε?.
?
Το τμ?μα τεχνικ?? εξυπηρ?τηση? και φανοποιε?α? των αυτοκιν?των BMW και MINI ε?ναι επανδρωμ?νο με εξειδικευμ?νο και πιστοποιημ?νο προσωπικ?, ενημερωμ?νο στην προηγμ?νη τεχνολογ?α. Τα ηλεκτρονικ? συστ?ματα δι?γνωση? και πληροφορι?ν ε?ναι τελευτα?α? τεχνολογ?α? βασιζ?μενα στα τεχνικ? πρ?τυπα που ορ?ζει παγκοσμ?ω? η κατασκευ?στρια εταιρ?α BMW A.G.
?
Η AthensCarService ΕΠΕ, στοχε?ει στην ολοκληρωμ?νη ενημ?ρωση και την ?ψογη εξυπηρ?τηση των πελατ?ν τη?. Επανδρωμ?νη με το πιο ?μπειρο ανθρ?πινο δυναμικ? σε ?λα τα τμ?ματ? τη?, η AthensCar Α.Ε. στ?κει αντ?ξια των ποιοτικ?ν προτ?πων λειτουργ?α? που οι μ?ρκε? BMW και MINI ορ?ζουν.
?
Επικοινων?α
Διε?θυνση: Λεωφ?ρο? Βουλιαγμ?νη? 423 Ηλιο?πολη Τ.Κ : 163 46
Τηλ.: +30 210 9933303 , +30 210 9933403
?Fax: +30 210 9927681
e-mail: [email protected]
Site: http://www.bmw-athenscar.gr?
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频