Τα π?ντα για τον επαναπρογραμματισμ? Eγκεφ?λων

Διαβ?στηκε απ? 5056 αναγν?στε? - 2/12/2019

EMS, OBD, EEPROM, CPU, RAM… Αν σου ε?ναι ?γνωστε? λ?ξει? αλλ? ε?σαι απ? αυτο?? που αναζητο?ν extra ?θηση στο αυτοκ?νητο σου, τ?τε ?ρθε η ?ρα για μελ?τη. Μ?θε ?λα ?σα πρ?πει να γνωρ?ζει? για τον προγραμματισμ? εγκεφ?λων αυτοκιν?του, προτο? φτ?σει? στον προγραμματιστ?.

 
 
Η π?ροδο? των χρ?νων αλλ? και η εξ?λιξη τη? τεχνολογ?α? στον χ?ρο τη? αυτοκ?νηση?, μα? δ?νει την δυνατ?τητα να εξελ?ξουμε το αγαπημ?νο μα? μοντ?λο. Μ?σα σε αυτ?? ε?ναι και ο επαναπρογραμματισμ?? του εγκεφ?λου του, αυξ?νοντα? ουσιαστικ? την ιπποδ?ναμ?, χωρ?? να επηρε?ζεται η αξιοπιστ?α του. Δεν ε?ναι τυχα?ο ?λλωστε πω? εδ? και πολλ? χρ?νια οι βιομηχαν?ε? συνεργ?ζονται με εταιρ?ε? ?στε να εξελ?σσουν τα εργοστασιακ? του? μοντ?λα (Abt, Revo, Novitec κ.λ.π) αφο? οι απαιτ?σει? του κοινο? αυτ? προστ?ζουν. Πλ?ον και στην χ?ρα μα?, βρισκ?μαστε σε επ?πεδο τ?τοιο στο οπο?ο μπορο?με να επαναχαρτογραφ?σουμε ECU εγγυημ?να και με πολ? εντυπωσιακ?, αλλ? παρ?λληλα με γραμμικ? και αξι?πιστα αποτελ?σματα.
?


Εγκ?φαλο?
Α? πο?με ?μω? κ?ποια βασικ? τα οπο?α θα μα? βοηθ?σουν να καταλ?βουμε ?ρου? και λειτουργ?ε? αυτο? του ευα?σθητου τμ?ματο? που λ?γεται εγκ?φαλο?. Οι ηλεκτρονικ?? μον?δε? που διαχειρ?ζονται την λειτουργ?α του κινητ?ρα ονομ?ζονται ECU (Engine Control Unit) ? ΕMS (Engine Management System). Το βασικ? μ?ρο? εν?? εγκ?φαλου αποτελε?ται απ? ?ναν κεντρικ? μικροεπεξεργαστ? (CPU) συν?θω? τεχνολογ?α? 32-bit που τρ?χει στα 20ΜΗz, και απ? αναλογικ? σ?ματα που προ?ρχονται απ? του? αισθητ?ρε? του αυτοκιν?του, τα οπο?α δ?νουν τα στοιχε?α ?στε να εκτελεστο?ν οι αριθμητικο? υπολογισμο? σε συνδυασμ? με πολ?πλοκα αλγοριθμικ? προγρ?μματα τα οπο?α υπ?ρχουν στην μν?μη. Η μν?μη χωρ?ζεται σε RAM, ROM και PROM. Η RAM αποθηκε?ει προσωριν? τα δεδομ?να εισ?δου (απ? του? αισθητ?ρε?) και εξ?δου πριν αρχ?σει το πρ?γραμμα ελ?γχου. Στην ROM ?χουν αποθηκευθε? μ?νιμα πληροφορ?ε? εν? η συγκεκριμ?νη μν?μη επικοινωνε? απευθε?α? με το πρ?γραμμα ελ?γχου. Η μν?μη PROM περι?χει σε μορφ? αλγοριθμικο? προγρ?μματο? ?λα τα κατασκευαστικ? στοιχε?α λειτουργ?α? του κινητ?ρα και στην ουσ?α αυτ? ε?ναι η μν?μη την οπο?α και επαναπρογραμματ?ζουμε.Επιπλ?ον υπ?ρχει και μ?α ακ?μα μν?μη η ΚΑΜ η οπο?α αποτελε? ουσιαστικ? παραλλαγ? τη? RAM και σε αυτ? η CPU μπορε? να διαβ?σει και να αποθηκε?σει ν?α δεδομ?να λειτουργ?α?. Τα σ?ματα απ? του? αισθητ?ρε? (που μετατρ?πονται απ? αναλογικ? σε ψηφιακ? και το?μπλαλιν) η ECU τα χρει?ζεται προκειμ?νου να ρυθμ?σει με απ?λυτη ακρ?βεια την λειτουργ?α των συστημ?των ψεκασμο? και αν?φλεξη?. ?ταν η ECU δ?νει εντολ? στο σ?στημα ψεκασμο? στην πρ?ξη ορ?ζει την στιγμ? που θα ενεργοποιηθε? η ηλεκτρομαγνητικ? βαλβ?δα των μπεκ και την δι?ρκεια που θα με?νει ανοιχτ?, ρυθμ?ζοντα? ?τσι την ποσ?τητα του μ?γματο? στον θ?λαμο κα?ση?. ?σον αφορ? στο σ?στημα αν?φλεξη? η ECU ρυθμ?ζει την στιγμ? τη? αν?φλεξη? του μπουζ? καθ?? και την προπορε?α αν?φλεξη? (αβ?ν?).

Επ?μβαση
Ουσιαστικ? λοιπ?ν, η επ?μβαση γ?νετε στην μν?μη PROM του εγκεφ?λου του αυτοκιν?του σου. Το remaping μια? τ?τοια? μν?μη? αλλ?ζει τον προγραμματισμ? του εγκ?φαλου και κατ επ?κταση την χαρτογρ?φηση του κινητ?ρα (συστ?ματα ψεκασμο? και αν?φλεξη?). Στην ν?α μν?μη του υπ?ρχουν διαφορετικο? αλγοριθμικο? π?νακε? απ? αυτο?? του κατασκευαστ? αλλ?ζοντα? τον τρ?πο σκ?ψη? του εγκεφ?λου ο οπο?ο? πλ?ον δ?νει προτεραι?τητα στην α?ξηση τη? απ?δοση? του κινητ?ρα. Στα ν?α μοντ?λα αυτοκιν?των, η τεχνολογ?α μα? ?φερε μπροστ? στι? μν?με? EEPROM που επαναπρογραμματ?ζονται, στι? περισσ?τερε? περιπτ?σει? χωρ?? να ανο?ξει καν ο εγκ?φαλο?, αφο? γ?νεται μ?σω τη? θ?ρα? EOBD, εν? σε παλι?τερα μοντ?λα θα χρησιμοποιηθο?ν τακτικ?? BDM Programming. Οι αλλαγ?? μν?μη? ?ταν στην ?μ?δα? στην αρχ? των ψεκασμ?ν στη δεκαετ?α του 90. Αρχικ? οι μν?με? EPROM ?ταν κολλημ?νε? και μετ? ?ταν τοποθετημ?νε? σε β?ση και η αλλαγ?-αντιγραφ? ?ταν μια πολ? απλ? διαδικασ?α.
?


Τι να προσ?ξω
Οι αυτοκινητοβιομηχαν?ε? κατασκευ?ζουν ?να μοντ?λο με κ?ριο στ?χο την καταν?λωση, και του? χαμηλο?? ρ?που? ?στε να π?ρουν ?γκριση τ?που και να μπορ?σουν να κυκλοφορ?σουν. Αυτ? ?χει σαν αποτ?λεσμα κ?ποιε? φορ?? να θυσι?ζουν τι? επιδ?σει? του μοτ?ρ ρυθμ?ζοντα? το, πολ? συντηρητικ?. Με την αναβ?θμιση του εγκεφ?λου, ουσιαστικ? απελευθερ?νουμε την ?κομμ?νη? απ? το εργοστ?σιο ιπποδ?ναμη. Αν?λογα τον κινητ?ρα αλλ? και τι? προδιαγραφ?? του, μπορο?με να δο?με μια α?ξηση του 10-15% σε ατμοσφαιρικο?? κινητ?ρε? και ?ω? 50% σε υπερτροφοδοτο?μενου?. Τα πλεονεκτ?ματα μια? επαναχαρτογρ?φηση? ε?ναι η ισορροπ?α δ?ναμη? και ροπ?? σε ?λο το φ?σμα τη? λειτουργ?α? του μοτ?ρ, και καλ?τερε? επιδ?σει?. Τα μειονεκτ?ματα ε?ναι η α?ξηση τη? καταν?λωση? καυσ?μου, κ?τι που θα πρ?πει να το ζυγ?σει? καλ?, πριν π?ρει? την απ?φαση να προχωρ?σει?. ?να πρ?γμα που θα πρ?πει να προσ?ξει? ακ?μα, ε?ναι να μετρηθε? σε δυναμ?μετρο το αυτοκ?νητο σου πριν την ν?α χαρτογρ?φηση αλλ? και μετ?, ?στε να δει? με τα μ?τια σου τα αποτελ?σματα, ?πω? επ?ση? να εξασφαλ?σει? και εγγ?ηση καλ?? λειτουργ?α? του κινητ?ρα σου απ? τον εγκαταστ?τη/προγραμματιστ?.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频