Το βασικ?τερο σημε?ο στο εσωτερικ? του Kia σα?

Διαβ?στηκε απ? 10317 αναγν?στε? - 23/7/2020

Ο α?ρα? που περν?ει στο εσωτερικ? του αυτοκιν?του σα?, κανονικ? δεν φα?νεται αλλ? ?χει τερ?στια σημασ?α. Η Μητρ?πουλο? Α.Ε σα? εξασφαλ?ζει ?να υγιειν? περιβ?λλον οδ?γηση? με ?κπτωση 20% σε φ?λτρο καμπ?να? και απολ?μανση του συστ?ματο? κλιματισμο?.

 
 
Η καλ? ρο? καθαρο? α?ρα ε?ναι απαρα?τητη προ?π?θεση για να νι?θετε καλ? μ?σα στο αυτοκ?νητο σα?. Η ε?σοδο? σκ?νη?, γ?ρη? και ?λλων ρ?πων τη? ατμ?σφαιρα? προκαλε? δυσφορ?α? και αλλεργικ?? αντιδρ?σει?.
?
Το φ?λτρο καμπ?να? ε?ναι ?να ζωτικ?? σημασ?α? ανταλλακτικ? του?αυτοκιν?του, καθ?σον προστατε?ει και εγγυ?ται την υγε?α των επιβατ?ν στο εσωτερικ? του. Ο σκοπ?? του ε?ναι να καθαρ?ζει τον εισερχ?μενο α?ρα, απομακρ?νοντα? του? ρ?που? οι οπο?οι ε?ναι δυνατ?ν να προκαλ?σουν βλ?βε?. Αυτ? ?σο αυτον?ητο και αν φαντ?ζει, βοηθ?ει τον οδηγ? και του? επιβ?τε? να μ?νουν σε κατ?σταση εγρ?γορση?, αλλ? και αποτρ?πει την συσσ?ρευση μικροβ?ων υπε?θυνων για ναυτ?α, πονοκεφ?λου?, τσο?ξιμο στα μ?τια και αλλεργικ?? αντιδρ?σει?.

Τα φ?λτρα καμπ?να? χρει?ζονται αλλαγ? συστηματικ? και η μη αντικατ?σταση του? επιφ?ρει την ε?σοδο α?ρα χαμηλ?? ποι?τητα?, ο οπο?ο? αθροιστικ? με το π?ρασμα του χρ?νου οδηγε? στην συγκ?ντρωση μικροοργανισμ?ν οι οπο?οι σε πολλ?? περιπτ?σει? ε?ναι επιβλαβε?? για την υγε?α.?
?
Το γν?σιο φ?λτρο καμπ?να? εφαρμ?ζει ?ψογα στο Kia σα?, εν? ο αριθμ?? και το μ?γεθο? των π?ρων του εξασφαλ?ζουν την τ?λεια ισορροπ?α αν?μεσα στο φιλτρ?ρισμα και τη ρο? του α?ρα.

Η?Μητρ?πουλο? Α.Ε?σα? βοηθ?ει να δημιουργ?σετε μια πιο καθαρ? ατμ?σφαιρα στο εσωτερικ? του αυτοκιν?του σα? με μια?σο?περ προσφορ?.?Αλλαγ? φ?λτρο καμπ?να? και απολ?μανση συστ?ματο? κλιματισμο??τ?ρα με ?κπτωση 20%.

Επικοινων?α:
Διε?θυνση: Φλ?βα? Ρουβ?κωνο? & Ζακ?νθου 2, 131 22 ?λιον
Τηλ.: 210 2634512, 210 2690566-577
Email: [email protected]
Site:?https://www.kia-mitropoulos.gr #kiamitropoulos
?

?
?

Tags: KIA , SERVICE

做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频