`Ολα τα ανταλλακτικ? θα τα βρει? εδ?

Διαβ?στηκε απ? 3487 αναγν?στε? - 9/3/2018

Η εταιρε?α Λιακ?πουλο? Α.Ε. ιδρ?θηκε το 1980 με κ?ριο αντικε?μενο το εμπ?ριο ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των?παντ?? τ?που, καθ?? και μεγ?λη γκ?μα σε βιομηχανικ? και χημικ? προ??ντα.

 
 
Η εταιρε?α Λιακ?πουλο? Α.Ε. ιδρ?θηκε το 1980 με κ?ριο αντικε?μενο το εμπ?ριο ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των?παντ?? τ?που, καθ?? και μεγ?λη γκ?μα σε βιομηχανικ? και χημικ? προ??ντα. ?χει αναπτ?ξει συνεργασ?α με κορυφα?ου? κατασκευαστ?? ανταλλακτικ?ν αυτοκιν?των, με προ??ντα πρ?τη? τοποθ?τηση? και ?ριστη? ποι?τητα?.

Απαρτ?ζεται απ? εξειδικευμ?νο προσωπικ? και ?χει χτ?σει με του? πελ?τε? τη??γερ?? β?σει? εμπιστοσ?νη?, καθ?? και ποιοτικ? προ??ντα σε ανταγωνιστικ?? τιμ??.

Η εταιρε?α Λιακ?πουλο? Α.Ε., προκειμ?νου να προωθ?σει τα προ??ντα των εταιρει?ν που εισ?γει, λαμβ?νει μ?ρο? σε πλ?θο? εκθ?σεων, τον?ζοντα? σταθερ? με αυτ?ν τον τρ?πο, το προφ?λ τη? διαρκο?? παρουσ?α? στην αγορ? με αξιοπιστ?α και συν?πεια.
?
?
  • Η εταιρε?α Λιακ?πουλο? Α.Ε. ?χει το δυναμικ? να σα? εξυπηρετ?σει ταχ?τατα και στην Αθ?να και στην επαρχ?α.
  • Καθημεριν? φορτηγ? και μοτοσυκλ?τε? κ?νουν διανομ?? σε ?λη την Αθ?να και τα προ??ντα τοπυ? φτ?νουν σε κ?θε γωνι? τη? Ελλ?δα? με καθημεριν?? παραδ?σει?
  • Η εταιρε?α Λιακ?πουλο? Α.Ε. στεγ?ζεται στο Βοτανικ? σε 6.000 τετραγωνικ? μ?τρα με πλο?σια γκ?μα και stock σε ?τι αντιπροσωπε?ει.
?
?
Επικοινων?α
Επωνυμ?α: Λιακοπουλο? Α.Ε.
Διε?θυνση: Ορφ?ω? 164 (Π?ροδο?), Τ.Κ. 11855, Αθ?να
Tηλ:?210.34.65.800, 210.34.65.433
Fax: 210.34.65.363
E-mail:[email protected]
Website:?www.liakopoulosae.gr

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频