3 επισκευ?? του 5λ?πτου

Διαβ?στηκε απ? 8128 αναγν?στε? - 2/9/2020

Δεν χρει?ζονται ?λε? οι ζημι?? συνεργε?ο, ο?τε κ?θε επισκευ? κρατ?ει ?ρε?. Δ?νουμε τη λ?ση σε 3 πολ? συνηθισμ?να μικρ? προβλ?ματα του αυτοκιν?του που αντιμετωπ?ζονται ε?κολα και γρ?γορα

 
 
Δεν ε?ναι λ?γε? οι φορ?? που μπορε? να αντιμετωπ?σουμε κ?ποια βλ?βη με το αυτοκ?νητ? μα? που μπορε? να επιλυθε? κ?νοντα? κ?ποιε? απλ?? και μη χρονοβ?ρε? κιν?σει? χωρ?? να χρει?ζεται να αγχων?μαστε αλλ? και να ?χουμε κ?ποιε? ιδια?τερε? μηχανολογικ?? και ηλεκτρολογικ?? γν?σει?.
?
Δυσλειτουργ?α κυλ?νδρου
Θα το καταλ?βετε απ? το τρ?μουλο του κινητ?ρα και τη μειωμ?νη απ?δοση. ?Ε?ν δ?νετε γκ?ζι κανονικ? και το αυτοκ?νητο ζορ?ζεται πολ?, τρ?μει χαρακτηριστικ? και δεν αποδ?δει τα συνηθισμ?να, κ?ποιο? κ?λινδρο? ?παψε να λειτουργε?. Αυτ? μπορε? να συμβε? λ?γω εν?? κατεστραμμ?νου μπουζ?. Για να εντοπ?σετε ποιο ε?ναι, θα πρ?πει να παρκ?ρετε το αυτοκ?νητο, να το ?χετε στο ρελαντ?, να τραβ?ξετε ?να - ?να τα μπουζοκαλ?δια και σε ?ποιο δεν παρατηρηθε? επιπλ?ον ρετ?ρισμα, αν?κει το μπουζ? που χρει?ζεται αντικατ?σταση. Αυτ? γιατ? ε?ν λειτουργο?σε ο κ?λινδρο?, με το που βγ?ζατε το καλ?διο θα ?πρεπε να αλλ?ξει ο ?χο? και φυσικ? η λειτουργ?α του κινητ?ρα, ε?ν λοιπ?ν δεν αλλ?ξει κ?τι απ? αυτ?, ?χετε βρει τον ?νοχο. Μπορε?τε να αγορ?σετε το ανταλλακτικ? και να το τοποθετ?σετε μ?νοι σα?, πολ? ε?κολα και με ασφ?λεια. Το κ?στο? ε?ναι γ?ρω στα 60 ευρ? και ε?ν δεν το διορθ?σετε ?μεσα, το πιο πιθαν?, να ζορ?σετε το αμ?ξι σε σημε?ο που να δημιουργηθο?ν και ?λλα προβλ?ματα, ?σω? και ποιο σοβαρ?.
?
Υπερθ?ρμανση κινητ?ρα
Κ?ποια φθορ? στο κ?κλωμα ψ?ξη? του κινητ?ρα ?χει ω? αποτ?λεσμα την επικ?νδυνη α?ξηση τη? θερμοκρασ?α? του. ?ταν λοιπ?ν, δο?με το ?ργανο τη? θερμοκρασ?α? να υπερβα?νει τα φυσιολογικ? επ?πεδα θα πρ?πει να σβ?σουμε τον κινητ?ρα και να τον αφ?σουμε να κρυ?σει για 10-15 λεπτ?. Στη συν?χεια, θα πρ?πει να ανο?ξουμε την τ?πα του ψυγε?ου και να συμπληρ?σουμε νερ? προκειμ?νου να αποφ?γουμε κ?ποια σοβαρ? βλ?βη απ? την υπερθ?ρμανση. Ε?ν ?λα λειτουργο?σαν κανονικ? δεν θα ?πρεπε να χ?νει νερ? το ψυγε?ο, οπ?τε για να ανεβε? η θερμοκρασ?α υπ?ρχει σημαντικ? διαρρο?. Αφο? συμπληρ?σετε υγρ?, οδηγ?στε χαλαρ? μ?χρι το κοντιν?τερο συνεργε?ο, εν? σε ?λη τη διαδρομ? να ελ?γχετε συν?χεια ε?ν ξαναυξ?θηκε η θερμοκρασ?α, οπ?τε επαναλαμβ?νεται τη στ?ση και το συμπλ?ρωμα. Ε?ν χρειαστε? κ?ποιο μικρ? ανταλλακτικ? ? επισκευ? το κ?στο? ε?ναι γ?ρω στα 70 ευρ?, εν? ε?ν το ψυγε?ο χρειαστε? αντικατ?σταση, αγγ?ζει τα 200 ευρ?.
?
Καμ?νη ασφ?λεια
Για να εντοπ?σουμε την ασφαλειοθ?κη, μπορο?με να συμβουλευτο?με το εγχειρ?διο του κατασκευαστ?. Στη συν?χεια, θα πρ?πει να ελ?γξουμε ?λε? τι? ασφ?λειε? για να δο?με σε ποια ?χει κοπε? η αντ?σταση στο εσωτερικ? τη?, ?στε να προμηθευτο?με μ?α ν?α απ? το πλησι?στερο πρατ?ριο καυσ?μων. Κ?θε μ?α απ? αυτ?? ?χει το δικ? τη? ρ?λο και φυσικ? η καλ?τερη λ?ση ε?ναι να ?χουμε στην εργαλειοθ?κη του αυτοκ?νητου μα?, μ?α σειρ? απ? ασφ?λειε?. Εντοπ?στε το κουτ? με τι? ασφ?λειε?, με προσοχ? δε?τε τι? μ?α μ?α, και ακολουθ?στε τι? οδηγ?ε? του βιβλ?ου.
?

Σχετικε? Ειδησει?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频