Αγωνιστικ?? χαρακτ?ρα? με tuning καταβολ??

Διαβ?στηκε απ? 1336 αναγν?στε? - 17/10/2020

Αναζητ?? επ?νυμα αγωνιστικ? ανταλλακτικ? και προτ?σει? βελτ?ωση? για το αυτοκ?νητο σου? ?λε? οι επ?νυμε? και ποιοτικ?? λ?σει? τη? παγκ?σμια? αγορ?? βρ?σκονται στα μ?τια σου μπροστ?, μ?λι? περ?σει? το κατ?φλι τη? Terras Sport.

 
 
Ε?ναι γεγον?? πω? μ?σα στο πανδαιμ?νιο τη? ελε?θερη? αγορ??, ε?ναι πολ? ε?κολο να χ?σει? τον προσανατολισμ? σου, ?ταν ζητ?? μια αξι?πιστη λ?ση για την εξ?λιξη και μετατροπ? ε?τε του αγωνιστικο?, ε?τε του συμβατικο? αυτοκιν?του σου. Μια τ?τοια λανθασμ?νη επιλογ? μπορε? να πα?ξει και με την ασφ?λεια σου, αλλ? και με την τσ?πη σου.

Η? εταιρε?α Terras Sport ?ρχεται να σε απαλλ?ξει απ? κ?θε ?γχο? και να κ?νει το αγαπημ?νο σου αυτοκ?νητο, αξι?πιστο αλλ? και υψηλ?ν επιδ?σεων. Διαθ?τει μια τερ?στια γκ?μα αγωνιστικ?ν και βελτιωτικ?ν ειδ?ν, απ? του? κορυφα?ου? ο?κου? στον κ?σμο, ?χοντα? παρ?λληλα και την τεχνογνωσ?α για να καλ?ψει κ?θε αν?γκη σου. Τα 16 χρ?νια εμπειρ?α? τη? εταιρε?α? ε?ναι το καλ?τερο εχ?γγυο για το απλ? service του αυτοκιν?του σου, μ?χρι και την τεχνικ? υποστ?ριξη αλλ? και προετοιμασ?α του αγωνιστικο? σου. Δεν ε?ναι καθ?λου τυχα?ο ?λλωστε πω? πολλ? απ? τα αγωνιστικ? αυτοκ?νητα τη? χ?ρα? μα?, ?χουν δεχθε? τι? περιποι?σει? τη? Terras Sport.

Αναρτ?σει?, φρ?να, τακ?κια, αγωνιστικ?? ρουχισμ??, αγωνιστικ?/βελτιωτικ? ανταλλακτικ?, μπλοκ? διαφορικ?, ζ?ντε?, καθ?σματα, ?ργανα κ.α θα σε κ?νουν να ενθουσιαστε?? απ? τι? αμ?τρητε? επιλογ?? που ?χει?. Η εταιρε?α Terras Sport βρ?σκεται δ?πλα σου ?στε να βρε?τε λ?σει? σε κ?θε ανησυχ?α σου. Aλλωστε τα πολλ? χρ?νια παρουσ?α? στον χ?ρο και οι χιλι?δε? ευχαριστημ?νοι πελ?τε? ε?ναι η μεγαλ?τερη εγγ?ηση για την ποιοτικ?? υπηρεσ?ε? που προσφ?ρουν.

Παρ?λληλα η εταιρε?α αναλαμβ?νει εργασ?ε? φανοποιε?α?, βαφ?? και αποκατ?σταση? ζημι?ν ?στε να επαναφ?ρει το αυτοκ?νητο σα? σε κατ?σταση καινο?ργιου. Εξειδικευμ?να μηχαν?μετα και προσωπικ??αποτελο?ν τον κατ?λληλο συνδυασμ? για την επ?λυση κ?θε ε?δου? επισκευ?? του αμαξ?ματο?,?ε?τε πρ?κειται για μικρ?? ζημι?? ε?τε για μεγαλ?τερη? ?κταση? επισκευ??. Επ?ση? σε συνεργασ?α με ?λε? τι? ασφαλιστικ?? εταιρε?ε?
αναλαμβ?νει την διεκπερα?ωση ζημ?ων
χωρ?? καμ?α επιβ?ρυνση για τον πελ?τη.

?

Στοιχει? επικοινων?α?:
Επωνυμ?α: Terras Sport
Διε?θυνση:
-Περικλ?ου? 18, Μαρο?σι -Συνεργε?ο αυτοκιν?των
-Πλαπο?τα 137,Ν?ο Ηρ?κλειο – Φανοποιε?α
-Κρ?σνα? 1,Λυκ?βρυση -Ανταλλακτικ? αυτοκιν?των και Αξεσου?ρ
Τηλ: 210-6142845, 210-2850038
Site: www.terras.gr
?


做爱网-日本做爱-做爱视屏-日本做爱视频